A-melding og kontantprinsippet

A-melding og kontantprinsippet

Tenk over allerede nå at overgang til A-ordning/a-melding vil kunne kreve en periodisering i regnskapet eller endring av dato for utbetaling.

Kontantprinsippet


Rapporteringen av utbetalinger skjer etter kontantprinsippet. Kontantprinsippet innebærer at en inntekt skattlegges det året da beløpet utbetales eller ytelsen mottas, eller på et tidligere tidspunkt man hadde rettmessig krav på å motta pengene eller ytelsen.

I forbindelse med innføring av A-ordningen skal alle utbetalinger/ytelser i en måned rapporteres inn senest den 5. i påfølgende måned, uavhengig av når de er opptjent. 

Konsekvens for arbeidstaker og arbeidsgiver

Utbetalinger som skjer like etter månedsskiftet vil det ikke lenger være mulig å innrapportere i måneden før, noe som nok har vært dagens praksis hos en del arbeidsgivere. Har arbeidsgiver utbetalingsdato etter opptjeningsmåneden betyr det i praksis at lønn for desember, som utbetales januar, skal rapporteres i A-meldingen for januar med frist for innrapportering innen 5. februar. For virksomheter som tidligere ikke har fulgt kontantprinsippet betyr det at desemberlønnen forskyves fra 2014 til 2015 i innberetningen.

For arbeidstaker vil dette kunne bety at det ved overgang til A-ordningen blir innberettet lavere lønn for 2014 sammenlignet med tidligere år ved at lønn for desember er utbetalt i januar. For arbeidsgiver som er regnskapspliktige medfører dette at det må foretas en periodisering av påløpt lønn for desember. Dette har alltid vært det riktige prinsippet men flere har i praksis «tilbakedatert» utbetaling og bokføring av lønnskjøring første dagene i januar til 31.12.


Endring av utbetalingstidspunkt eller periodisering i regnskapet

Det er viktig at regnskapspliktige tenker over denne problemstillingen allerede nå så det er klart pr. 31.12. Hvis det skal gjøres noe med utbetalingstidspunktet vil det kreve endringer i avtaler med arbeidstakere. Det er nok en del som har tariffestet utbetalingsdato eller tilfeller der det verken er ønskelig eller mulig å endre utbetalingsdatoen. Det må da foretas en periodisering i regnskapet ved årsavslutning eller ved rapportering gjennom året.

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

TEMA