Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Endringer i naturalytelser fra 2019

Endringer i naturalytelser fra 2019

Regjeringen foreslår i revidert budsjett flere endringer og forbedringer av reglene for skattlegging av naturalytelser.

Marianne Lund, rådgiver i Sticos

Formålet med endringene er å gjøre reglene enklere og tydeligere, mer rettferdige og bedre tilpasset samfunnet slik det er i dag. Endringene skal tre i kraft fra 2019.

Naturalytelser fra tredjeparter

Når det gjelder naturalytelser som arbeidstakere mottar fra forretningsforbindelser eller andre tredjeparter, har det vær noe uklarheter rundt hvem som har rapporteringsplikt. Det foreslås nå blant annet lovendringer som avklarer at det er arbeidsgiver som skal ha plikt til å innrapportere, trekke forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av alle naturalytelser de ansatte mottar i arbeidsforholdet, også når ytelsene kommer via en forretningsforbindelse.

Verdsettelse av naturalytelser

Slik det er i dag så kan samme vare eller tjeneste bli verdsatt ulikt etter hvor man er i kjeden, noe som fører til ulik behandling for arbeidstakere. Departementet foreslår nå at det i større grad skal være omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet som skal legges til grunn ved skattleggingen av naturalytelsene. Sjablongbeskatningen for blant annet fri bil vil imidlertid bestå som i dag.

Personalrabatt

Også når det gjelder skattefrie personalrabatter er det foreslått at rabattene skal verdsettes ut fra omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Den skattefrie personalrabatten kan ikke overstige 50 prosent av prisen på varen eller tjenesten. I tillegg vil det bli innført en øvre beløpsgrense for hvor mye den samlede verdien av slike rabatter arbeidstaker kan motta skattefritt i løpet av året. Denne beløpsgrense vil bli fastsatt i tilknytning til statsbudsjettet for 2019.

Gaver

Arbeidstakere som har oppnådd en viss tjenestetid i bedriften kan få skattefri gave av arbeidsgiver ved 20 års tjeneste i stedet for ved 25 år slik regelen er i dag. Etter 20 års tjenestetid kan slik gave mottas hvert tiende år. Beløpsgrensen på disse gavene vil være kr 8 000. Beløpsgrensen som vi i dag har dersom gaven består av gullklokke med inskripsjon på kr 12 000 vil bli opphevet.

Beløpsgrensene på gaver i forbindelse med jubileums, merkedager og runde dager økes fra kr 3 000 til kr 4 000 pr. år. 

Skattefritaket for premier for forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften oppheves.

Overtidsmat

Det blir nye regler for når arbeidstakere kan få dekket overtidsmat. Arbeidstakere kan fra neste år få dekket ett måltid skattefritt dersom de jobber sammenhengende mer enn 10 timer. Det vil bli fastsatt en beløpsgrense for dekning av overtidsmaten i tilknytning til statsbudsjettet for 2019. Denne beløpsgrensen vil gjelde uavhengig av om arbeidsgiver dekker maten som en naturalytelse eller om arbeidstaker legger ut og får refusjon. Ved refusjonen må utgiften dokumenteres med kvittering, og den ulegitimerte satsen vi i dag har på matpenger vil bi opphevet.

Fri avis

Arbeidstakere som har tjenstlig behov for avis vil kunne få dekket en eller flere aviser eller nyhetstjenester av arbeidsgiver skattefritt. Vilkåret om at arbeidstakeren selv må betale et abonnement på en dagsavis oppheves.

Matkuponger

Skattefritaket for matkuponger for arbeidstakere som ikke har bedriftskantine eller lignende blir opphevet.

Barnehageplass

Skattefritaket for arbeidsgivers tilskudd til barnehageplass for arbeidstakers barn oppheves. Bedriftsbarnehager kan fortsatt videreføres, men arbeidstakeren må da betale vanlig makspris pluss eventuelle kostpenger og lignende. Også ordningen med tilskudd til annen barnehage kan videreføres, men da vil denne fordelen bli skattepliktig for arbeidstakeren.


Sticos holder deg oppdatert: