Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Korona: Regelendringer knyttet til sykepenger og omsorgspenger

Korona: Regelendringer knyttet til sykepenger og omsorgspenger

Knyttet til virusutbruddet har det blitt vedtatt en rekke endringer i reglene for sykepenger og omsorgspenger. Regelverket endrer seg stadig, og det er viktig å holde seg oppdatert. Dette gjelder nå i 2022

Rådgivere i Sticos

Sykepenger

Rett til sykepenger 

Arbeidstakere som må være borte fra arbeidet på grunn av korona, har rett til sykepenger. Dette gjelder enten de er smittet, antatt smittet eller er i pålagt karantene. Retten til sykepenger gjelder også ved fravær på grunn av vaksinering mot koronavirus og/eller fravær som skyldes sykdom som har oppstått som en følge av korona. 

Arbeidstakere som kan jobbe fra hjemmekontor, skal ikke ha sykmelding. 

Arbeidstakere som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger. 

Arbeidsgiverperiode for sykepenger

Før 1. oktober 2021 hadde arbeidsgiver plikt til å betale sykepenger i kun 3 dager for koronarelatert fravær. Det vil si at for sykefravær som startet før 1. oktober 2021, får arbeidsgiver refundert sykepenger for fraværsdag 4 til 16 i arbeidsgiverperioden når fraværet skyldes korona.

I perioden 1. oktober 2021 til og med 30. november 2021 var arbeidsgiverperioden 16 kalenderdager, også for koronarelatert fravær.

Fra 1. desember 2021 er arbeidsgiverperioden fortsatt 16 kalenderdager, men når det gjelder koronarelatert fravær, skal arbeidsgiver kun betale sykepenger i 5 kalenderdager. Arbeidsgiver har imidlertid plikt til å forskuttere sykepengene til den ansatte i hele arbeidsgiverperioden (16 kalenderdager), men kan deretter kreve refusjon fra NAV for fraværsdag 6 til 16 i arbeidsgiverperioden. Dette gjelder for sykefravær som oppstår fra og med 1. desember 2021.

Dersom arbeidsgiver ikke betaler sykepenger som virksomheten er forpliktet til å yte, skal NAV utbetale sykepengene og kreve tilbake det arbeidsgiver har plikt til å betale.

Refusjonen beregnes på samme måte som sykepenger. Sykepengegrunnlaget er som hovedregel gjennomsnittlig lønnsinntekt som er a-meldt de 3 siste månedene og er begrenset oppad til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Egenmelding 

Retten til å benytte egenmelding i hele arbeidsgiverperioden opphørte per 1. juni 2020, men arbeidsgiver kan fortsatt velge å godta egenmelding i hele arbeidsgiverperioden (de første 16 fraværsdagene).

Egenmelding kan benyttes når arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i 2 måneder. Ved opphør i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager må retten til å benytte egenmelding opptjenes på nytt. Etter folketrygdloven gjøres det unntak for opptjeningstiden på 2 måneder i visse tilfeller. Dette gjelder blant annet ved permittering hvor egenmelding igjen kan benyttes etter kun 4 uker i arbeid.

Retten til å bruke egenmelding kan fortsatt fratas den ansatte dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Refusjon fra NAV 

Det er nok at den ansatte dokumenterer sykefraværet sitt med egenmelding. NAV krever ikke at det foreligger sykmelding for at arbeidsgiver skal få refusjon. NAV refunderer sykepenger også på grunnlag av egenmelding, og det er nok at den ansatte begrunner egenmeldingen sin med korona.

For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon fra NAV for fravær som dokumenteres med sykmelding, må den ansatte i tillegg til sykmeldingen opplyse arbeidsgiver om at sykmeldingen skyldes korona. Arbeidsgiver har ikke krav på å få kjennskap til diagnose eller å få opplysninger fra NAV. Det innebærer at dersom den ansatte ikke selv opplyser om at sykmeldingen skyldes korona, kan ikke arbeidsgiver søke om refusjon.

Arbeidsgiver skal betale sykepenger i arbeidsgiverperioden (16 kalenderdager) som vanlig. For det tilfelle at fraværet overstiger 16 kalenderdager, skal arbeidsgiver sende inn inntektsmelding på lik linje som ellers. Når arbeidsgiverperioden er over, kan arbeidsgiver søke refusjon via NAVs nye ordning for søknad om refusjon fra fraværsdag 6 til og med dag 16 i arbeidsgiverperioden.

Skjema for å kreve refusjon for fravær som oppstår etter 1. desember 2021, er tilgjengelig på nav.no og det kan søkes om refusjon for 3 måneder tilbake i tid.

Dette gjelder foreløpig til og med 1. juli 2022.

Selvstendig næringsdrivende

For koronarelatert sykefravær som oppsto før 1. oktober 2021, dekket NAV sykepenger fra og med fraværsdag 4, regnet fra den dagen arbeidsuførheten oppstod. I perioden fra og med 1. oktober 2021 til og med 30. november 2021, dekket NAV sykepenger fra og med fraværsdag 17.

Fra 1. desember 2021 yter NAV sykepenger fra og med fraværsdag 6 til selvstendig næringsdrivende som har sykefravær på grunn av korona.

Sykepengene ytes med 80 prosent dekning av sykepengegrunnlaget og det er et krav for retten til sykepenger at sykefraværet fører til et tap av pensjonsgivende inntekt.

Dette gjelder foreløpig til og med 1. juli 2022.

Frilanser 

For koronarelatert sykefravær før 1. oktober 2021 dekket NAV sykepenger for frilansere fra og med fraværsdag 4 regnet fra den dagen arbeidsuførheten oppstod.

I perioden fra og med 1. oktober 2021 til og med 30. november 2021, dekket NAV sykepenger fra og med fraværsdag 17.

Frilansere får nå dekket sykepenger fra NAV fra og med dag 6 av sykefraværet når sykefraværet skyldes korona. Dette gjelder sykefravær som oppsto 1. desember 2021 eller senere. Sykepengene dekkes med 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Dette gjelder foreløpig til og med 1. juli 2022.

Omsorgspenger 

Det er blitt vedtatt flere endringer i reglene for omsorgspenger i det siste.

Antall dager med rett til omsorgsdager

For 2021 og 2022 er antall dager med omsorgspenger doblet. Dette betyr at foreldre med 1-2 barn får 20 dager med omsorgspenger hver, mens foreldre med 3 eller flere barn har krav på 30 omsorgsdager hver for kalenderåret 2021 og 2022 (jan-des).

Foreldre med kronisk syke eller funksjonshemmede barn får i tillegg 10 ekstra omsorgsdager.

Arbeidsgiverperiode for omsorgspenger

Arbeidsgiverperioden for omsorgspenger er 10 dager. Det vil si at arbeidsgiver har plikt til å betale de 10 første dagene med omsorgspenger i løpet av et kalenderår. Dette gjelder uavhengig av hvor mange omsorgsdager den ansatte har krav på, arbeidsgiver skal kun dekke 10 dager med omsorgspenger i løpet av et kalenderår (jan-des).

NAV godtar at det brukes timer barn syk ved refusjon over 10 dager. Er en dag 7,5 timer, så vil 10 dager være 75 timer i arbeidsgiverperioden. Det vil si at det kan søkes refusjon fra alt fravær over 75 timer. Om arbeidstaker kan ta omsorgsdager som halve dager eller timer, er imidlertid noe arbeidstaker må avklare med sin arbeidsgiver.

Midlertidige regler i forbindelse med korona som foreløpig gjelder til og med 30. juni 2022 

Lokal stengning av skole eller barnehage 

Arbeidstaker har rett til ubegrenset antall dager med omsorgspenger ved lokalt besluttet helt eller delvis stenging av skole eller barnehage. I slike tilfeller må stengingen bekreftes av skolen eller barnehagen, som da arbeidstaker leverer til arbeidsgiver. NAV legger til grunn at arbeidsgiver har mottatt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon for utbetalte dager med omsorgspenger.

Arbeidstaker hjemme med koronasykt barn

I de tilfeller barnet selv er koronasykt, vil arbeidstakeren ha rett til omsorgspenger. Om arbeidstaker må være hjemme i karantene med koronasykt barn, kan arbeidstaker ha rett til sykmelding fordi vedkommende selv kan være smittet. Arbeidstaker må ta kontakt med legen får å vurdere om det er grunn for å få sykmelding.

Smittevernhensyn

Hvis både barn og foreldre er friske og ingen er i ekstra utsatte risikogrupper, har man ikke rett til omsorgspenger dersom man allikevel holder barna hjemme.

Foreldre med barn som på grunn av smittehensyn bør holdes hjemme, helt eller delvis, eksempelvis barn med kronisk sykdom som gjør at barnet er særlig sårbart, vil likevel ha krav på omsorgspenger. Retten til omsorgspenger som følge av særlige smittevernhensyn forutsetter bekreftelse av lege.

Arbeidstaker har rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt.

Det foreligger også forslag om å forlenge retten til omsorgsdager dersom skoler og barnehager skulle bli stengt, men dette er foreløpig ikke vedtatt.

Overføring av omsorgsdager mellom foreldre 

Dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder hvor skole eller barnehage er stengt på grunn av korona. Dette gjelder foreløpig til og med 30. juni 2022.

Mer informasjon om aktuelle regelendringer som følge av korona finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!


Sticos holder deg oppdatert: