Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Dokumentasjon av kontantsalg i kommunale virksomheter

Dokumentasjon av kontantsalg i kommunale virksomheter

Kommunale virksomheter som ikke er merverdiavgiftspliktig trenger ikke registrere mindre kontantsalg i et kassasystem

Atle Mæhlum, rådgiver i Sticos

For kommunal og fylkeskommunal virksomhet er det gjort et unntak fra kravet til kassasystem i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv § 3-8 annet ledd. Unntaket innebærer at kontantsalg mindre enn 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (fra 1. mai 2021 kr 319 197) i en avgrenset virksomhet i løpet av et regnskapsår, ikke trenger å registreres i et kassasystem. 

Det er en forutsetning for unntaket at  kontantsalget skjer innenfor kommunal eller fylkeskommunal virksomhet som ikke er bokføringspliktig etter Bokføringsloven § 2, det vil i praksis si ikke merverdiavgiftspliktig virksomhet.

Avgrenset virksomhet

Et sentralt spørsmål i forhold til unntaksbestemmelsen er hva som anses som “avgrenset virksomhet”. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i et nylig avgitt brev til grunn at det er mest nærliggende å forstå begrepet som det enkelte utsalgssted. Det betyr at dersom en sektor eller tjenesteområde i kommunen/fylkeskommunen har flere utsalgssteder så gjelder unntaket det enkelte utsalgssted og ikke den enkelte sektor eller tjenesteområde samlet. Det vil i så fall si at grensen på 3G gjelder for eksempel det enkelte legekontor, den enkelte kantine, den enkelte skole, barnehage eller sykehjemsavdeling etc. 

Siden kommunal og fylkeskommunal virksomhet som ikke er merverdiavgiftspliktig ikke beregner merverdiavgift ved omsetningen, inkluderer grensen på 3G i § 3-8 annet ledd ikke merverdiavgift.

Hvordan dokumentere kontantsalget

Dersom det i slike tilfeller ikke er krav til kassasystem, kan kontantsalget dokumenteres tilsvarende som for ambulerende eller sporadisk virksomhet. Følgende alternative dokumentasjonsformer kan da benyttes:

  • innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte

  • forhåndsnummererte salgsbilag

  • oppstilling over ut- og innleverte varer

Overstiger kontantsalget i en avgrenset virksomhet grensen på 3G, må salget registreres i et produkterklært kassasystem.

Virksomheter som ikke er omfattet av unntaket

Unntaket vil som tidligere nevnt ikke gjelde for kommunale og fylkeskommunale virksomheter som er bokføringspliktige etter Bokføringsloven § 2, i praksis virksomheter som skal levere mva-melding . Disse skal også registreres med eget nummer i Merverdiavgiftsregisteret. Kontantsalget må da registreres i et produkterklært kassasystem. Hvis kontantsalget er under kr 50 000 i løpet av regnskapsåret, kan det dokumenteres tilsvarende som for ambulerende eller sporadisk kontantsalg.Tilsvarende vil gjelde dersom kontantsalget skjer fra et ubetjent salgssted.

Sticos Oppslag Kommune er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, merverdiavgift, lønn og personal i offentlig sektor. Les mer her!

Print

Sticos holder deg oppdatert: