Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Har dere husket å endre finansforvaltningsreglementet?

Har dere husket å endre finansforvaltningsreglementet?

Etter lovendringen i januar er det blitt strengere regler for finansiell risiko i kommunene. Har dere implementert endringene?

John Daniel Kveli, rådgiver i Sticos

I slutten av 2016 ble en høring ferdigbehandlet når det gjelder endringer i kommuners og fylkeskommuners forskrift for finansforvaltning og kortsiktige låneopptak.

Fra 01.01.2017 trådte nye regler i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning i kraft.

Grunnlag for denne endringen:

En av årsakene for endringen kommer av en sterk gjeldsvekst i kommunene, spesielt på kortsiktig lån med løpetid under ett år (sertifikatlån), se artikkel om dette HER.

Ved en stor mengde kortsiktige lån må rullering av lån gå mye raskere og hyppigere, dette øker refinansieringsrisikoen mye mer enn ved langsiktige lån. Risikoen knytter seg til at kommunene ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall. En av konsekvensene ved at det blir vanskelig å få refinansiert er at det oppstår store kostnader i form av dyr refinansiering.

Regelverk

Kommuneloven sier at kommuner ikke kan påta seg vesentlig finansiell risiko. I denne sammenheng satt de en overordnet ramme for hvordan kommuner må forvalte likviditet og gjeld. 

Deretter skal kommunestyret konkretisere grensene i fastsettelsen av kommunens finansreglement.

Endringen trekker tydeligere frem risikoen kommunestyret må ta stilling til når det gjelder kortsiktig finansiering og hva kommunens rapportering skal inneholde.

Endringer i finansforvaltningsreglementet

Fra å ha fokus på finanssiden har forskriftene fått fokus også på gjeldssiden. Endringene i forskriftene må implementeres i kommunens eller fylkeskommunens reglement for finansforvaltning.

Før reglementet vedtas skal kommunestyret og fylkestinget påse at uavhengig instans med kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning har vurdert om finansreglementet legger rammer for en finans- og gjeldsforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og finansforskriftene.

Dette er noe Sticos kan bistå med!


Sticos holder deg oppdatert: