Feriepengeutbetaling - er det egentlig så komplisert?

Feriepengeutbetaling - er det egentlig så komplisert?

Er det slik at alle skal ha feriepengene sine utbetalt i juni? Hvorfor blir noen trukket 4/26-deler? Og hvorfor synes mange at feriepengeutbetaling er så vanskelig?

Marianne Lund, rådgiver i Sticos

Mange synes lønnskjøringen blir komplisert når tiden for feriepengeutbetalingen kommer. En av grunnene til det er nok at dette ofte gjøres kun en gang i året. Hver vår får vi veldig mange spørsmål om akkurat dette, og her får du svar på det mange lurer på.

Hvorfor feriepenger og når skal de utbetales?

For å si det enkelt så er feriepenger «lønn» mens man har ferie. Ferien er nemlig ulønnet, og man får i stedet utbetalt feriepenger for å kompensere for lønnsbortfallet. For mange, både arbeidsgivere og arbeidstakere, er dette vanskelig å forstå, spesielt gjelder dette for de som har månedslønn. Dette skyldes at de som regel får feriepengene sine utbetalt i juni selv om de ikke nødvendigvis har ferie da. Tidspunkt for utbetaling av feriepenger er forskjellig om man er timelønt eller månedslønt.

Forskjell på timelønte og månedslønte

Selv om «alle andre» får feriepengene sine utbetalt i juni, er det forskjell på månedslønte og timelønte arbeidstakere. 

Feriepengene kommer som nevnt i stedet for lønn når en arbeidstaker har ferie, og de skal i utgangspunktet utbetales forholdsmessig etterhvert som ferien tas. Ifølge Ferieloven kan arbeidstakeren kreve utbetaling av opptjente feriepenger siste lønningsdag, og senest 1 uke, før ferien tas. Hvis ferien er delt skal utbetalingene fordeles etter feriens lengde. Denne bestemmelsen gjelder i hovedsak for timelønte arbeidstakere, og feriepengene skal dermed fordeles forholdsmessig når ferien tas. Har man avtale om 5 uker ferie og arbeidstakeren skal avvikle 3 ferieuker i juli, skal kun 3/5-deler av feriepengene utbetales i forkant av denne ferien. Resten av feriepengene fordeles og utbetales når de resterende feriedagene tas.

For månedslønte er det imidlertid anledning til å utbetale feriepengene i en bestemt måned. De fleste arbeidsgivere har denne feriepengeutbetaling i juni. Feriepengene utbetales da samtidig som man holder tilbake lønn for årets feriedager, og det er her det blir innviklet for mange.

Hvorfor trekkes 4/26-deler?

4/26, 3/22, 3,33/21,67? Det er flere varianter av dette trekket avhengig av lønnssystemet som benyttes. Men felles for dem er at de fremkommer som et trekk på lønnslippen til arbeidstakeren. Og mange tror dermed at de ikke får utbetalt alle feriepengene sine.

Når man snakker om ferie så er det vanlig å bruke virkedager i stedet for arbeidsdager. Virkedager er alle dager unntatt søndager og andre helge- og høytidsdager, og en uke tilsvarer dermed 6 virkedager (mandag til lørdag). Antall virkedager pr. måned blir da i gjennomsnitt 26. 

Benytter man faktiske arbeidsdager i stedet, er en gjennomsnittsmåned 21,67 dager. 5 uker ferie tilsvarer da 25 dager. Har man et lønnssystem som benytter 3/22-deler, er dette en avrunding av det mer korrekte 3,33/21,67-delstrekket. 

For arbeidstakere som har avtalefestet 5 uker ferie, vil antall feriedager strekke seg noen dager utover en måned. 5 uker ferie tilsvarer nemlig 30 virkedager, altså 4 virkedager mer enn en måned. Derfor må det trekkes for noen ekstra dager, og dette tilsvarer trekket på 4/26-deler. På denne måten blir antall dager det gjøres lønnstrekk for og antall dager man har ferie likt. 

Mange er også av den oppfatning at trekket på 4/26-deler tilsvarer de 4 ekstra feriedagene man har ved 5 ukers ferie. Men dette stemmer ikke. 4/26-delstrekket tilsvarer antall virkedager ferien varer utover en måned, og utgjør nemlig bare 3,33 arbeidsdager.

Når det fremkommer et trekk på 4/26-deler på lønnslippen, er det som nevnt mange som tenker at de ikke får utbetalt alle feriepengene sine. Dette trekket gjøres egentlig ikke på feriepengene, selv om det ser slik ut på lønnsslippen, men av en månedslønn. Det som faktisk skjer ved feriepengeutbetalingen, uten at dette nødvendigvis fremkommer på lønnslippen til arbeidstakeren, er at arbeidsgiver utbetaler alle feriepengene pluss en vanlig månedslønn, samtidig som det holdes tilbake lønn for ferien (Feriepenger + Månedslønn – Lønn for 5 uker).

Trekket for de ekstra dagene gjøres alltid i forhold til en månedslønn. Har man ikke månedslønn, så har man heller ikke noe å trekke i. Timelønte arbeidstakere vil dermed aldri få dette trekket på sin lønnsslipp. 

Hva med de som ikke trekker dette?

Det er også arbeidsgivere som ikke bryr seg med å trekke disse ekstra dagene, selv om man har 5 uker ferie. De utbetaler da feriepengene samtidig som de bare holder tilbake lønn for en måned, i stedet for lønn for 5 uker. I slike tilfeller vil arbeidstakeren få både lønn og feriepenger for 3,33 feriedager. Dette er altså en fordel for arbeidstakerne, og en ekstra kostnad for arbeidsgiver.

Nytt i år

Fra og med i år (2017) er det en egen innrapportering på a-meldingen for trekk i lønn for ferie, som gjelder for ansatte med månedslønn. Denne innrapporteringen skal benyttes både når feriepengene avregnes samlet i en måned, og dersom feriepengene utbetales etter hvert som ferien tas og det samtidig holdes tilbake lønn tilsvarende feriens lengde.

Arbeidstaker som har sluttet

Arbeidstakere som har sluttet tidligere i år eller i fjor som har avtale med arbeidsgiver om at feriepengene først skal utbetales for eksempel nå i juni, skal ha alle feriepengene sine utbetalt. Her blir det altså ikke noe 4/26-dels trekk på utbetalingen. Dette skyldes at man i slike tilfeller ikke avregner feriepengene slik man gjør for månedslønte arbeidstakere som også er ansatt i juni.

Vær også oppmerksom på at når det utbetales feriepenger til en arbeidstaker som har sluttet, skal det i a-meldingen rapporteres uten at arbeidsforhold rapporteres, eller ved at det tidligere arbeidsforholdet rapporteres med samme sluttdato som når arbeidsforholdet faktisk opphørte.

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

TEMA