Forberedelse årsoppgjør for et AS - Har du kontroll på skatteberegningen?

Forberedelse årsoppgjør for et AS - Har du kontroll på skatteberegningen?

Er du nøye med å sjekke skatteberegningen? Selv om du bruker årsoppgjørsprogrammer, så kan vesentlige feil skje.

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

Forskjeller mellom regnskap- og skatteregler og riktig periodisering av skattekostnaden

Det er forskjellene i prinsippene mellom regnskap og skatt som gjør skatteberegningen spesielt krevende. I utgangspunktet må man ha oversikten og forståelse for forskjellene. Deretter må man kunne gjøre nødvendige kontroller og avstemming av årets endringer i midlertidige forskjeller, som til slutt påvirker beregningen av betalbar skatt og utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Som følge av sammenstillingsprinsippet må det gjøres en riktig periodisering av skattekostnaden. Dette er regulert i NRS (F) Resultatskatt. Da det er forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige prinsipper for inntekts- og kostnadsføring, må det beregnes utsatt skatt/utsatt skattefordel. Netto skatteøkende midlertidige forskjeller gir en utsatt skatt. Netto skattereduserende midlertidige forskjeller gir utsatt skattefordel. Typiske eksempler på forskjeller oppstår på driftsmidler, varelager, fordringer og regnskapsmessige avsetninger.

Les mer i emnet Permanente og midlertidige forskjeller og Skatteberegning for et AS i Sticos Oppslag. Hvis du ikke har Sticos Oppslag kan du prøve gratis her

Hvordan kontrollere

I Sticos oppslag finner du et eget skjema som vil være til hjelp for kontroll av endringer i midlertidige forskjeller i skjema RF 1217 Regnskaps- og skattemessige forskjeller og avstemming av skattekostnaden. Skjemaet blir en del av dokumentasjonen av årsoppgjøret og er oppbevaringspliktig materiale.

Avstemming av skattekostnaden/endring av skattesats

En avstemming/analyse av skattekostnaden vil være en siste sjekk på at skatteberegningen er riktig. Skattekostnaden vil ikke være 24% (skattesats) av resultat før skatt pga. permanente forskjeller. Permanente forskjeller er inntekter/kostnader som aldri kommer til inntekt eller fradrag i skattemessig inntekt.

Endring i skattesats

Skattekostnaden vil også påvirkes av endring i skattesats. For 2017 beregnes utsatt skatt/utsatt skattefordel med 23 %, som er skattesatsen for neste år. Det påvirker skattekostnaden med at skatteprosenten er redusert med 1 % sammenlignet med fjorår. Utsatt skatt 1.1. vil gi positiv effekt på skattekostnaden. Utsatt skattefordel vil gi negativ resultateffekt.

Balanseføring av utsatt skattefordel

Ved innarbeidelse av utsatt skattefordel må det dokumenteres at verdien er tilstede. Har selskapet hatt underskudd i flere år og ikke klarer å bevise at de får positiv inntjening fremover, så må den utsatte skattefordelen nedskrives helt eller delvis. 

Noteopplysninger

NRS (F) Resultatskatt setter krav til at noten skal vise sammenhengen mellom skattekostnaden og 24 % av resultat for skatt. Det er ikke samme detaljkravet til noter for små foretak som for øvrige foretak. Små foretak skal etter NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak spesifisere hva skattekostnaden består av og i prinsippnoten ta med om utsatt skattefordel innarbeides eller ikke. Er den ikke innarbeidet bør beløpet fremgå av noten.

Er utsatt skattefordel innarbeidet skal det bekreftes at det er med grunnlag i fremtidig inntjening. Hvis dette ikke kan bekreftes, kan ikke utsatt skattefordel innarbeides i balansen. Det må da gjennomføres en nedskrivning.

Lær mer om skatteberegning

På kurset Regnskaps- og skattemessige forskjeller lærer du mer om hvordan du skal beregne skattekostnaden og kontrollere at skatteberegningen er riktig. 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos Fagstoff


Vårt fagteam holder deg oppdatert med nyheter og aktuelt fagstoff innen regnskap og økonomi, HR og HMS, lønn og personal og Personvern/GDPR. 

Sticos gir deg trygghet og smarte løsninger.

TEMA