Forslag om enklere beskatning for utenlandske arbeidstakere

Forslag om enklere beskatning for utenlandske arbeidstakere

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det å innføre enklere regler for skattlegging av utenlandske arbeidstakere på kortvarige opphold i Norge.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

Kildeskatt 25 prosent

Med virkning fra 2019 er det foreslått å innføre en ny beskatningsordning (kildeskatt) for utenlandske arbeidstakere på midlertidig opphold. Formålet med ordningen er å gi enklere regler for denne gruppen (bruttoskatt uten fradrag) og samtidig bidra til riktigere beskatning etter reglene. Med en fast sats på 25 prosent og ingen fradrag, vil ordningen gi enklere regler og bidra til riktigere skattlegging. Den omfatter ikke de som har inntekter over trinn tre i trinnskatten eller inntekt fra egen virksomhet.

Ytelser fra arbeidsgiver

Utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser, skal inngå i skattegrunnlaget i den utstrekning ytelsene er skattepliktige etter ordinære regler. Det vil si at det bare er den skattepliktige delen av slike ytelser som arbeidsgiver skal fastsette, rapportere og betale inn i ordningen

LES OGSÅ: Unge er ekstra utsatt for arbeidsulykker

Trygdeavgift

Satsen i kildeskatteordningen legger til grunn at skattyter er pliktig til å betale trygdeavgift til Norge, og satsen i ordningen gjelder for hele inntekten. Dersom arbeidstakeren er fritatt fra å betale trygdeavgift i Norge etter Rådsforordningen eller etter trygdeavtale, må det skrives ut eget skattekort der satsen blir redusert.

Flere grunner til forenkling

Det er flere argumenter for å gjøre regelverket enklere. Erfaringsvis gjøres det mange feil hos denne skattytergruppen, samt at korrekt fastsetting er ressurskrevende. Årsaken er sammensatt av at gjeldende regelverk er forholdsvis komplisert, at informasjonsgrunnlaget er mangelfullt, samt at etterlevelsen ikke er god nok. I tillegg er innkreving av restskatter vanskelig arbeid og kontrollkapasiteten forholdsvis avgrenset.

LES OGSÅ: Sticos Regnskapsmetodikk er et praktisk og oversiktlig verktøy for oppdragsstyring

Skatten fastsettes fortløpende

Skattesatsen vil som sagt bli foreslått satt til 25 prosent. Det gis ingen fradrag hverken i skattegrunnlaget eller i utregnet skatt, og skatten vil bli fastsatt fortløpende gjennom arbeidsgiver sitt skattetrekk og påfølgende melding til Skatteetaten. Personer som har inntekt fra næring, skal ikke inngå i denne ordningen.

Valgfri ordning

Ordningen er valgfri, det vil si at de som ønsker det kan benytte seg av de ordinære skattereglene. Det er særlig hensynet til EØS-avtalen og forbudet mot diskriminering som ligger bak dette.

Standardfradraget utgår

Regjeringen foreslår også å oppheve standardfradraget for utenlandske arbeidstakere. Sokkelarbeidere og utenlandske sjøfolk kan imidlertid ikke inngå i den nye ordning med kildeskatt, og får derfor beholde fradraget. Endringene skal tre i kraft i 2019.

LES OGSÅ: Tror du at du kan bestemme ferien selv?

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Hold deg oppdatert

Motta aktuelle nyheter og relevant fagstoff på epost.

MELD PÅ NYHETSBREV

TEMA