Sticos Fagstoff

Håndverkers arbeid på egen bolig og beregning av merverdiavgift

Håndverkers arbeid på egen bolig og beregning av merverdiavgift

Er du personlig næringsdrivende snekker, elektriker, rørlegger, murer e.l.? Her er momsreglene for når du gjør arbeid hjemme eller på hytta.

Mette Nordlie, rådgiver i Sticos

En personlig næringsdrivende snekker, elektriker, rørlegger, murer el.l. skal beregne utgående merverdiavgift når han utfører arbeid på egen privat bolig eller fritidsbolig. Dette gjelder selv om arbeidet utføres i fritiden.

Det skal alltid beregnes merverdiavgift når registreringspliktig næringsdrivende tar ut varer og/eller tjenester fra den registrerte virksomheten til bruk privat eller til andre formål som ikke vedrører den merverdiavgiftspliktige virksomheten.

Personlig næringsdrivende

Reglene om uttaksplikt for merverdiavgift i forbindelse med arbeid på egen bolig/fritidsbolig gjelder kun for personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak). Det spiller ingen rolle om arbeidet omfatter oppføring, påkostning, reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider, det skal uansett betales uttaksmoms.

Uttaksplikten gjelder i utgangspunktet ikke i de tilfeller en ansatt i et aksjeselskap utfører arbeid på sin private bolig/fritidsbolig utenfor ordinær arbeidstid.

Få alle svarene du trenger om skatt, merverdiavgift og regnskap i Sticos Oppslag. Prøv gratis demo her.

Uttak av håndverkstjenester

Det er bare innenfor eget fagområde at det skal beregnes merverdiavgift av arbeid og materialer. Uttaksplikten er begrenset til varer og tjenester tilknyttet virksomheten som drives og som kan «tas ut» fra denne virksomheten.

Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift for disse anskaffelsene til virksomheten. For materialer mv. som anskaffes utenfor eget fagområde gis det ikke fradrag for inngående merverdiavgift ved innkjøp.

En snekker som selger snekkertjenester gjennom sitt registrerte enkeltpersonforetak skal beregne uttaksmerverdiavgift av varene og tjenestene som faller inn under snekkervirksomheten når han benytter disse i forbindelse med arbeid på egen bolig eller fritidsbolig. Han må betale uttaksmoms selv om arbeidet utføres etter ordinær arbeidstid. Slik avgiftsplikt foreligger derimot ikke dersom snekkeren foretar arbeid utenfor eget fagfelt som for eksempel elektrikerarbeid, rørlegging eller muring mv, da enkeltpersonforetaket ikke selger slike tjenester eksternt.

Avgrensning mot rent private, dagligdagse gjøremål

Grunnen til at en håndverker skal beregne uttaksmoms når han utfører tjenester i hjemmet er at privat forbruk skal avgiftsbelegges uavhengig av om man kjøper tjenesten av andre eller tar ut tjenesten fra egen avgiftspliktig virksomhet. Plikten til å beregne uttaksmoms må likevel avgrenses mot rent private gjøremål.

Hvis arbeidet du gjør i hjemmet eller på hytta ikke krever spesialkompetanse eller bruk av verktøy og materialer fra næringsvirksomheten din, vil enkle handlinger du utfører for deg selv ikke medføre plikt til uttaksberegning. Kan du utføre arbeidet like godt om du ikke hadde drevet næringen på grunnlag av dine ferdigheter, skal det altså ikke beregnes merverdiavgift ved uttak. En forutsetning er at tjenesten ikke utføres på arbeidsstedet.

En selger av renholdstjenester vil for eksempel ikke bli avgiftspliktig ved vask av eget hus. Det samme gjelder en gartner som steller sin egen private hage. Heller ikke en snekker blir avgiftspliktig når han gjør enkle snekkerarbeid i sitt eget hjem eller fritidsbolig.

Dersom det dreier seg om aktiviteter enhver kan utføre uten spesielle forutsetninger eller om tjenesteutførelsen er av mindre omfang, vil ikke hensynene bak uttaksbestemmelsene gjøre seg gjeldende. Da skal aktiviteten følgelig ikke avgiftsberegnes.

Grensen mot private dagligdagse gjøremål kan i enkelte tilfeller være vanskelig å trekke. Merverdiavgiftsplikten ved uttak til privat bruk må bero på et konkret skjønn i hvert enkelt tilfelle.

Merverdiavgiftsgrunnlaget

Merverdiavgiften skal beregnes av alminnelig omsetningsverdi, dvs. den prisen som brukes overfor ordinære kunder. En registrert håndverker som utfører 50 timer snekkerarbeid på egen bolig, skal beregne merverdiavgift av kr 20 000, dersom ordinær timepris ved fakturering til andre er kr 400 eksklusiv mva.

Skatt

I merverdiavgiftssammenheng oppstår merverdiavgiftsplikt selv om arbeidet utføres i fritiden. Skattemessig stiller dette seg annerledes da skatteplikten avhenger av hvorvidt arbeidet er gjort i eller utenfor ordinær arbeidstid. Utføres arbeidet i ordinær arbeidstid, skal håndverkeren skattlegges for verdien av arbeidet. Dette gjelder også for arbeid utført utenfor eget fagområde. Utføres arbeidet derimot i fritiden, skal håndverkeren ikke skattlegges for verdien av arbeidet.

For næringsdrivende er det normalarbeidsdagen i næringen og de feriedager og fridager man vanligvis tar i næringslivet som er utgangspunktet for hva som kan anses som fritidsarbeid. Lørdager, søndager, helligdager og lovfestet ferie vil normalt bli godtatt som fridager.

Skatten beregnes av verdien av det utførte arbeidet i det året arbeidet er utført. Fordelen ved uttaket fastsettes på samme måte som når arbeidet utføres for andre, dvs. til vanlig omsetningsverdi.

Mer om dette finner du under emnet Uttak ifm. håndverkers arbeid på egen bolig (personlig næringsdrivende i Sticos Oppslag. Har du ikke Sticos Oppslag? Prøv gratis her.

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: