Har du kontroll på skatteberegningen?

Har du kontroll på skatteberegningen?

I forbindelse med årsoppgjøret bør du gjøre noen kontroller i tilknytning til skatteberegningen. Som en siste kontroll gjøres en analyse av skattekostnaden for å se sammenhengen mellom skattekostnaden og 25 % av resultat før skatt.

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

Periodisering av skatt

Som følge av sammenstillingsprinsippet må det gjøres en riktig periodisering av skattekostnaden. Det er regulert i NRS (F) Resultatskatt. Da det er forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige prinsipper for inntekts- og kostnadsføring må det beregnes utsatt skatt/utsatt skattefordel. For 2016 beregnes utsatt skatt/utsatt skattefordel med 24 %, som er skattesatsen for neste år. Det påvirker skattekostnaden med at skatteprosenten er redusert med 1 % sammenlignet med fjorår. Utsatt skatt 1.1. vil gi positiv effekt på skattekostnaden. Utsatt skattefordel vil gi negativ resultateffekt.

Netto skatteøkende midlertidige forskjeller gir en utsatt skatt. Netto skattereduserende midlertidige forskjeller gir utsatt skattefordel. Typiske eksempler på forskjeller oppstår på driftsmidler, varelager, fordringer og regnskapsmessige avsetninger. Ved innarbeidelse av utsatt skattefordel må det dokumenteres at verdien er tilstede. Har selskapet hatt underskudd i flere år og ikke klarer å bevise at de får positiv inntjening fremover, så må den utsatte skattefordelen nedskrives helt eller delvis. Har styret i flere år har vist til budsjetter eller prognoser som viser positive resultater uten at det slår til, vil det være en indikator på at utsatt skattefordel ikke kan balanseføres.

Les mer i emnet Permanente og midlertidige forskjeller.

Avstemming av skattekostnaden

I Sticos oppslag finner du et eget skjema som kan være til hjelp ved avstemming av skattekostnaden. I den sammenheng er det også viktig å gjøre kontroller/avstemminger mot skjema RF-1217 Regnskaps- og skattemessige forskjeller. For å ha kontroll med skatteberegningen må en kontrollere at endringen i forskjellene er riktige. Det er ikke nok å stole på årsoppgjørsprogrammet.

Du finner hjelp til å avstemme noen av de mest vanlig postene i skjemaet under egen arkfane i dette skjemaet.

Noteopplysninger

NRS (F) Resultatskatt setter krav til at noten skal vise sammenhengen mellom skattekostnaden og 25 % av resultat for skatt.

Det er ikke samme detaljkravet til noter for små foretak som for øvrige foretak. Små foretak skal etter NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak spesifisere hva skattekostnaden består av og i prinsippnoten ta med om utsatt skattefordel innarbeides eller ikke. Er den ikke innarbeidet bør beløpet fremgå av noten.

Er utsatt skattefordel innarbeidet skal det bekreftes at det er med grunnlag i fremtidig inntjening. Hvis det ikke kan bekreftes kan ikke utsatt skattefordel innarbeides i balansen. Det må da gjennomføres en nedskrivning.

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

TEMA