Ikke fradragsrett for inngående avgift ved kjøp av aksjer

Ikke fradragsrett for inngående avgift ved kjøp av aksjer

Høyesterett har i en helt fersk dom (Skårer Syd Holding AS) lagt til grunn at det ikke foreligger fradragsrett for inngående avgift i forbindelse med kjøp av aksjene i et frivillig registrert eiendomsselskap. Det ble ikke lagt vekt på at det ble etablert fellesregistrering umiddelbart etter oppkjøpet. Dommen er datert 29. september 2017.

Bernt Ollestad, rådgiver i Sticos

Skårer Syd Holding AS kjøpte aksjene i et frivillig registrert eiendomsselskap. Kjøper drev ingen avgiftspliktig virksomhet. Umiddelbart etter oppkjøpet ble det etablert en fellesregistrering med eiendomsselskapet og det ble krevd fradrag for inngående avgift på kostnader til konsulent, advokat og revisor i forbindelse med kjøp av aksjene.

Tilknytnings- og tilordningskrav til avgiftspliktig omsetning

Høyesterett tar utgangspunkt i at det kun foreligger fradragsrett for inngående avgift på kostnader til bruk for den avgiftspliktige virksomhet, mens det ikke foreligger fradragsrett til bruk for avgiftsunntatt virksomhet. Kostnadene som ble pådratt i dette tilfelle var utelukkende knyttet til erverv av aksjene i det frivillig registrerte eiendomsselskapet. Disse hadde ingen relevans for den avgiftsregistrerte utleievirksomheten som ble drevet i det oppkjøpte selskapet. Det kunne derfor som utgangspunkt ikke gjøres gjeldende noen fradragsrett i dette tilfelle. Skårer Syd Holding AS drev ingen avgiftspliktig virksomhet.

Fellesregistrering endrer ikke tilknytnings- og tilordningskravet

Høyesterett måtte deretter ta stilling til om fellesregistreringen som ble etablert umiddelbart etter oppkjøpet innebar at det kunne kreves tilbakegående avgiftsoppgjør. Spørsmålet var da om kostnadene kunne anses som kostnader til etablering av en avgiftspliktig virksomhet i Skårer Syd Holding AS. HR mente at fellesregistreringen ikke hadde noen betydning for spørsmålet om tilknytningskravet var oppfylt, og viste til premissene i Telenordommen (8. juni 2015). HR valgte også å se bort fra BFU (18/07), datert 20. april 2007 hvor Skattedirektoratet la til grunn at det forelå fradragsrett for inngående avgift på transaksjonskostnader til oppkjøp av eiendomsselskaper som skulle inngå i en fellesregistrering.

Tilbakegående avgiftsoppgjør – samme tilknytnings- og tilordningskrav

Det var videre et spørsmål om tilbakegående avgiftsoppgjør siden fellesregistreringen ble etablert etter at kostnadene ble pådratt. HR mente imidlertid at bestemmelsene om tilbakegående avgiftsoppgjør i mval § 8-6 ikke oppstiller noen andre krav til tilknytning mellom anskaffelsen og avgiftspliktig omsetning. Det var derfor ikke nødvendig for HR å ta stilling til virkningstidspunktet for en fellesregistrering.

Betydningen av dommen

Spørsmålet er hvilken betydning denne dommen vil få ved kjøp av aksjer og eiendom. Avgiftsmyndighetene har etablert en streng praksis når det gjelder fradragsrett for inngående avgift når kostnadene er knyttet til unntatt omsetning (aksjer/fast eiendom). Tradisjonelt har det imidlertid vært lettere å få aksept for fradragsrett ved kjøp av f.eks. aksjer. Dette gjelder særlig ved strategiske oppkjøp av beslektede virksomheter for å bevare eller utvide egen avgiftspliktig virksomhet. Dette i motsetning til rene investeringer. Om dommen vil medføre at vi nå også vil få en strengere praksis ved kjøp gjenstår å se.

 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

TEMA