Årsoppgjør – avstemming og dokumentasjon

Årsoppgjør – avstemming og dokumentasjon

Har du kontroll på balansen i regnskapet? Hvis ikke er det stor risiko for at du rapporterer et feil resultat.

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

Regelverket krever at alle balanseposter skal dokumenteres i forbindelse med årsoppgjøret. Vi vil i tillegg fremheve betydningen av internkontrollen som ligger i det å gjøre en god jobb på dette området, både ved årsavslutning og gjennom året. Har du god kontroll slipper du å risikere at ledelse, styret og eiere får en stor overraskelse ved årsslutt som følge av at man rydder opp i balanseposter.

Hvordan dokumentere

Mer enn en avstemming

Avstemming betyr å ha kontroll med innhold i kontoer i regnskapet og det er en god kontroll på at man er a jour og får rapportert et mest mulig riktig regnskap. Et eksempel er at en bankkonto krysses og man står igjen med «åpne poster» som det heter. Dvs. poster som bank har ført, men ikke selskapet, og motsatt. Via avstemmingen har man kontroll på at man har fått regnskapsført alle banktransaksjoner. I tillegg må det gjøres en dokumentert vurdering av åpne poster. Enten må de føres, eller så man konkludere på at de ikke er vesentlige for regnskapet og derfor kan stå åpne ved regnskapsavslutning. Dokumentasjonen er altså noe mer enn en avstemming.

Noen poster vil kreve enda mer dokumentasjon av vurderinger som er gjort rundt verdsettelse. Det gjelder eksempelvis poster som driftsmidler, aksjer, lån, utsatt skattefordel, kundefordringer, varelager, tilvirkningskontrakter, opptjente inntekter osv.  På gjeldssiden er formålet å kunne dokumentere at man har fått med alle forpliktelser som eksempelvis leverandørgjeld, lån, garantiansvar, påløpne kostnader, feriepenger, arbeidsgiveravgift, utsatt skatt, betalbar skatt.

Skjema eller ikke 

De fleste velger å bruke maler for dokumentasjon, såkalte skjema. Det er viktig å tenke over om det er effektivt i alle tilfeller. Hovedformålet må være at det er effektivt og derfor vil skjema kunne erstattes av annen dokumentasjon, bare man husker på å få frem vurderinger og konklusjoner på en god måte.

Dokumentasjonen skal være lett å forstå av andre enn den som har gjort jobben. Det kan være en ekstern part, men vil også gjøre jobben til den som skal kvalitetssikre eller forstå innhold i en balansepost lettere. Det betyr at dokumentasjonen må inneholde hvilke vurderinger som er gjort og en konklusjon. I noen tilfeller vil det kunne være hensiktsmessig å lage et sammendrag som dokumenterer de vesentligste vurderinger rundt verdsettelse av poster som f.eks. varelager, kunder, driftsmidler.

LES OGSÅ: Årsoppgjør - med god planlegging blir det en effektiv prosess 

Årsoppgjøret – planlegging og gjennomføring

Planlegging av årsoppgjøret må inneholde retningslinjer på hvordan man skal dokumentere og hvilke oppgaver som må gjøres i tilknytning til hver regnskapslinje i balansen. I Sticos Oppslag vil du finne veiledning til hva en slik plan bør inneholde og forslag til hvordan man bør dokumentere. Her vil du finne skjema som kan være til hjelp for å dokumentere på en god måte. Via veiledningen finner du også hvilke regnskapsprinsipper som gjelder for postene med kobling til mer utdypende emner.

Illustrasjon Utklipp fra veiledning til årsoppgjør

I tillegg finner du sjekklister for planlegging og gjennomføring av årsoppgjøret (Sticos Proff) og varetelling.  Begge kan benyttes som utgangspunkt for tilpasning til egen virksomhet.

Illustrasjon Sjekkliste for planlegging og gjennomføring av årsoppgjør

Tilpass dokumentasjonen til egen virksomhet

Tilpass gjerne dokumentasjonen til egen virksomhet, så får du et verktøy som kan brukes aktivt gjennom året. Det hjelper deg til å få en mest mulig riktig rapportering gjennom året og et mer effektivt årsoppgjør.

Vil du lære mer om årsoppgjør, avstemming og dokumentasjon. Sjekk ut våre e-kurs 

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x