Sticos Fagstoff

Forberedelse årsoppgjør for et AS - Har du kontroll på skatteberegningen?

Forberedelse årsoppgjør for et AS - Har du kontroll på skatteberegningen?

Utarbeider du skatteskjema og skal kvalitetssikre skatteberegningen, må du ha kontroll på midlertidige forskjeller og analysere skattekostnaden. Selv om du bruker årsoppgjørsprogrammer, så kan vesentlige feil skje.

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

Det er forskjellene i prinsippene mellom regnskap og skatt som gjør skatteberegningen spesielt krevende. I utgangspunktet må man ha oversikten og forståelse for forskjellene. Deretter må man kunne gjøre nødvendige kontroller og avstemming av årets endringer i midlertidige forskjeller, som til slutt påvirker beregningen av betalbar skatt og utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Som følge av sammenstillingsprinsippet må det gjøres en riktig periodisering av skattekostnaden. Dette er regulert i NRS (F) Resultatskatt. Da det er forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige prinsipper for inntekts- og kostnadsføring, må det beregnes utsatt skatt/utsatt skattefordel. Netto skatteøkende midlertidige forskjeller gir en utsatt skatt. Netto skattereduserende midlertidige forskjeller gir utsatt skattefordel. Typiske eksempler på hvor forskjeller oppstår er driftsmidler, varelager, fordringer og regnskapsmessige avsetninger.

Les mer i emnet Permanente og midlertidige forskjeller og Skatteberegning for et AS i Sticos Oppslag. Hvis du ikke har Sticos Oppslag kan du prøve gratis her

Hvordan kontrollere

Skatteberegningen kvalitetssikres ved å ha god kontroll på endring i midlertidige forskjeller, permanente forskjeller og ved analyse av skattekostnaden.

I Sticos oppslag finner du et eget skjema som vil være til hjelp for kontroll av endringer i midlertidige forskjeller i skjema RF-1217 Regnskaps- og skattemessige forskjeller og avstemming av skattekostnaden. Skjemaet blir en del av dokumentasjonen av årsoppgjøret og er oppbevaringspliktig materiale.

GRATIS SJEKKLISTE: Viktige tema for regnskapsfører i kundemøter

Avstemming av skattekostnaden/endring av skattesats

En avstemming/analyse av skattekostnaden vil være en siste sjekk på at skatteberegningen er riktig. Skattekostnaden vil ikke være 22% (skattesats) av resultat før skatt, på grunn av permanente forskjeller. Permanente forskjeller er inntekter/kostnader som aldri kommer til inntekt eller fradrag i skattemessig inntekt.

Endring i skattesats

Skattekostnaden vil også påvirkes hvis det er endring i skattesats. For 2019 vil det ikke være noen endring. Utsatt skatt/utsatt skattefordel skal være beregnet etter 22% (forventet skattesats) både i 2018 og 2019.

Balanseføring av utsatt skattefordel

Ved innarbeidelse av utsatt skattefordel må det dokumenteres at verdien er tilstede. Har selskapet hatt underskudd i flere år, og ikke klarer å bevise at de får positiv inntjening fremover, så må den utsatte skattefordelen nedskrives helt eller delvis. Har styret i flere år  vist til budsjetter eller prognoser som viser positive resultater uten at det slår til, vil det være en indikator på at utsatt skattefordel ikke kan balanseføres.

LES OGSÅ: Årsoppgjør – avstemming og dokumentasjon

Noteopplysninger

NRS (F) Resultatskatt setter krav til at noten skal vise sammenhengen mellom skattekostnaden og 22% av resultat for skatt.

Det er ikke samme detaljkravet til noter for små foretak som for øvrige foretak. Små foretak skal etter NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak spesifisere hva skattekostnaden består av og i prinsippnoten ta med om utsatt skattefordel innarbeides eller ikke. Er den ikke innarbeidet bør beløpet fremgå av noten.

Er utsatt skattefordel innarbeidet skal det bekreftes at det er med grunnlag i fremtidig inntjening.  Hvis dette ikke kan bekreftes, kan ikke utsatt skattefordel innarbeides i balansen. Det må da gjennomføres en nedskrivning.

Sticos har flere relevante nettkurs for deg: Årsoppgjør – praktisk årsavslutningSkatteberegning for AS og Regnskaps- og skattemessige forskjeller

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: