Sticos Fagstoff

Korona: Dette er reglene for permittering, sykepenger og ferie

Korona: Dette er reglene for permittering, sykepenger og ferie

Virusutbruddet får store konsekvenser for mange arbeidsforhold. Her er relevante spørsmål når noen i virksomheten blir rammet. 

Denne artikkelen oppdateres fortløpende med gjeldende regelverk, datoen overfor angir sist den er oppdatert. 

Myndighetene har vedtatt flere regelendringer for å lette situasjonen for norske virksomheter som har økonomiske vanskeligheter på grunn av koronaviruset. 

LES OGSÅ: Kan arbeidsgiver utbetale feriepenger til ansatte som er permitterte

1. Vi må permittere flere av våre ansatte. Hvilke regler gjelder? 

Dersom ansatte ikke kan sysselsettes på en økonomisk forsvarlig måte, kan det foreligge grunnlag for å permittere. Dette må vurderes konkret.  

Når det er besluttet å permittere, skal det sendes ut et skriftlig varsel til ansatte 14 dager før permitteringen skal iverksettes.  

Med virkning fra 20. mars ble flere av reglene for permittering midlertidig endret. 

De viktigste endringene er: 

  • Arbeidsgivers lønnspliktperiode reduseres fra 15 til 2 dager med full lønn. Arbeidsgivers lønnspliktdager er de dager det skulle vært utbetalt lønn for. 

  • Staten utbetaler deretter 18 kalenderdager (med unntak for lørdag og søndag), full lønn inntil 6G. Ved gradert permittering skjer utbetaling på samme måte, men lønn reduseres tilsvarende. 

  • De tre ventedagene før utbetaling av dagpenger opphører 

  • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres til 0,75 G siste 12 måneder, eller 2,25 G siste 36 måneder. Denne endringen gjelder også for arbeidsledige. 

  • Dagpenger gis med 80 prosent av inntekt opp til 3 G og 62,4 prosent av inntekten mellom 3 og 6 G. 

  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger senkes fra 50 prosent til 40 prosent. 

Arbeidstaker kan være permittert uten lønnsplikt for arbeidsgiver i til sammen 26 uker i løpet av de siste 18 måneder. De som var permittert før 1. mars og nærmet seg denne dato, fikk utvidet rett til dagpenger frem til og med 30. juni. 

Det ble også innført rett til dagpenger for påsken selv om permitteringen ikke hadde vart i 6 uker. 

Det er innført en midlertidig ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.  

Foruten å rapportere riktig lønn, skal arbeidstaker innrapporteres i a-meldingen som "permittering" i den grad de er permittert. Første dag i rapporteringsperioden skal være første lønnspliktdag.  

Dersom permitteringsgraden endres skal registrert permittering stoppes, og ny opprettes. 

Det er viktig at a-meldingene til enhver tid er riktig.  

 

2. Må arbeidsgiver fyller ut NAV 04-08.04: "Bekreftelse på arbeidsforhold" i forbindelse med permittering? 

Nei, hvis følgende opplysninger blir lagt i permitteringsvarselet, så trenger de ikke det: 

  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)   

  • Den permitteres stillingsstørrelse   

  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.    

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.    

3. Hva med forsikringsordninger og pensjon under permittering? 

Hensikten med permittering er at bedriften skal spare penger. 

Pensjon: Hvis arbeidsgiver ikke har avtalt med leverandøren av pensjonsordningen at permitterte arbeidstakere skal stå i ordningen, så skal de meldes ut. Sjekk avtalen med leverandøren hvis dere ikke vet hva som er avtalt. 

Merk likevel at det er vedtatt midlertidige endringer i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven, foretakspensjonsloven og forsikringsavtaleloven slik at arbeidsgivere i privat sektor kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen. 

Yrkesskadeforsikring: Den gjelder for arbeidstakere når de skader seg på jobb i arbeidstiden under utførelse av arbeid. Ta kontakt med leverandøren og se hva du kan få redusert den med. 

Andre personalforsikringer: Her må dere sjekke avtaler. 

4. Skal arbeidstaker beholde naturalytelser som firmabil og telefon under permittering? 

Hensikten med permittering er at bedriften skal spare penger. Her må dere se hva som er avtalt. Har dere ikke avtalt noe må dere bli enige. Beholder arbeidstaker naturalytelsen så skal den rapporteres i a-meldingen. Klarer dere ikke gjennomføre forskuddstrekk så skal det meldes til skattekontoret. De vil da sende ut giro for forskuddsskatt direkte til arbeidstaker. 

5. En ansatt har blitt smittet av koronavirus. Er arbeidsgiver pliktig til å betale sykepenger? 

Når en ansatt har fått sykmelding, skal arbeidsgiver utbetale lønn i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-epidemien reduseres fra 16 til 3 dager fra 16. mars 2020. Arbeidsgiver utbetaler i 16 dager og søker refusjon fra NAV fra dag 4. Arbeidsgiver kan fremdeles tillate egenmelding i 16 dager, men fra 1. juni kreves sykmelding fra dag 4 ved krav om refusjon. Dette er en midlertidig ordning som gjelder inntil videre. Søknad om refusjon ligger på NAV sine sider.

6. Kan jeg nekte arbeidstaker å reise til et sted som vil pålegge arbeidstaker karantene i etterkant?  

I utgangspunktet ligger det utenfor arbeidsgivers styringsrett å nekte ansatte å reise på ferie eller tur til et smitteutsatt område eller annet land. En slik privat reise kan imidlertid være i strid med lojalitetsplikten i arbeidsforholdet, dersom den ansatte ikke vil kunne oppfylle arbeidsplikten ved hjemkomst. Dette vil typisk gjelde i tilfeller der den ansatte ikke kan arbeide fra hjemmekontor. I forskrift av 17. April vil arbeidstaker kunne nektes sykepenger dersom man bryter myndighetenes reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst.  

7. Kan arbeidsgiver kreve at ansatte tar ut ferie i stedet for sykmelding etter en utenlandsreise (hvis det avtales på forhånd)? 

Loven er ikke til hinder for at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enig om at arbeidstaker skal ta ut ferie i forlengelsen av at arbeidstakeren er kommet hjem fra utenlandsreise. Selv om arbeidsgiver skulle ha anledning til å forlenge ferien med to uker, så kan ikke arbeidsgiver kreve at arbeidstaker tilbringer disse to ukene i boligen sin (i «hjemmekarantene»). Ved pålagt karantene fra myndighetene vil arbeidstaker ha rett til sykepenger.

8. Hvilke rettigheter har arbeidstaker når barnehagen/skole er stengt på grunn av koronasmitte? 

Ved stenging av barnehage eller skole vil du ha rett til å bruke omsorgspenger. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen.

Det er vedtatt endringer i reglene for omsorgspenger med virkning fra fredag 13. mars 2020. 

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.

Når barnehage er åpnet med redusert åpningstid, kan omsorgspenger benyttes for timer etter avtale med arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan få refundert omsorgspenger etter timer fra NAV.

Arbeidsgiver får refundert omsorgspenger fra dag 3, også dersom omsorgspenger er benyttet før den 13.mars 2020.

Mulig å overføre: For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Frilansere: Også frilansere og selvstendig næringsdrivende gis rett til tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager. Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.

9. Har arbeidstaker rett til sykepenger dersom han må være hjemme i karantene med koronasykt barn? 

Om arbeidstaker må være hjemme i karantene med koronasykt barn, kan arbeidstaker ha rett til sykmelding fordi vedkommende selv kan være smittet. Arbeidstaker må ta kontakt med legen for å vurdere om det er medisinsk grunn for å få sykmelding. 

10. Hvilke rettigheter har selvstendig næringsdrivende og frilansere? 

Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 prosent av gjennomsnittet av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. 

Kompensasjonen dekkes fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning som gjelder inntil videre. Utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

11. Hva må jeg være oppmerksom på i forbindelse med personopplysninger og korona?  

Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus er å regne som en helseopplysning. Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt "risikoområde" eller at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken), regnes derimot ikke som en helseopplysning. 

Datatilsynet har vurdert det slik at arbeidsgiveren ikke skal videreformidle informasjon om at enkeltansatte er smittet og/eller er i karantene utenfor egen virksomhet. Tilsynet anbefaler at utenforstående i dette tilfellet bør få beskjed om at den ansatte er fraværende eller ikke tilgjengelig. 

EUs personvernråd har uttalt at personvernregelverket ikke er til hinder for at myndighetene og private og offentlige virksomheter setter i verk tiltak som gjøres i bekjempelse av koronavirus-pandemien.

Personvernrådet understreker imidlertid at selv i disse ekstraordinære tider må behandlingsansvarlig og databehandlere sørge for beskyttelse av de registrertes personopplysninger. I denne sammenheng er det særlig viktig å minne om at enhver behandling av personopplysninger må ha et behandlingsgrunnlag og et saklig formål. Et viktig behandlingsgrunnlag under koronakrisen er at behandling er nødvendig av hensyn til betydelig offentlig interesse innen folkehelse.  

12. Bedriften min har opplevd avtalebrudd på grunn av pandemien. Hva gjør vi?  

Covid-19-pandemien kan utløse force majeure. Forbehold om force majeure er ofte kontraktsfestet, men kan også påberopes på ulovfestet grunnlag. Force majeure kan løse en eller begge partene fra ansvar for mislighold, når en ekstraordinær hendelse eller omstendighet hindrer partene i å oppfylle en forpliktelse.

Pandemien gir ingen automatisk rett til å benytte seg av force majeure. Det er en forutsetning at det ikke er praktisk mulig å gjennomføre avtalen, og at partene har utforsket alle muligheter for gjennomføring av avtalen. Dette gjelder selv om det medfører ekstra omkostninger.   Partene plikter å varsle så tidlig som mulig om risiko for manglende oppfyllelse av avtalen. 

Dersom pandemien medfører at en avtalepart ikke kan oppfylle sin forpliktelse og vilkårene over er oppfylt, kan en avtalepart som utgangspunkt påberope seg force majeure som grunnlag for å utsette oppfylling av avtalen eller heve avtalen. Avtalepartene vil ved force majeure fritas for erstatningsansvar for økonomiske konsekvenser som følge av avtalebrudd. 

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: