Sticos Fagstoff

Flest yngre og kvinner i midlertidige arbeidsforhold

Flest yngre og kvinner i midlertidige arbeidsforhold

Fafo har sett på utviklingen i tilknytningsformer i arbeidslivet, blant annet er utbredelsen av og kjennetegn ved midlertidige arbeidsforhold undersøkt.

Synne Ekevold, rådgiver i Sticos

Arbeidstakere omfattet av arbeidsmiljøloven er enten midlertidig ansatte eller fast ansatte. Med midlertidige arbeidsforhold forstås arbeidsforhold hvor ansettelsen er begrenset til et tidsrom. I motsetning til fast ansettelse, som er et tidsubegrenset arbeidsforhold. Hovedregelen i Norge er fast ansettelse.

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Fafo gjennomført et prosjekt med mål om å se på utviklingen i tilknytningsformer i arbeidslivet, blant annet er utbredelsen av og kjennetegn ved midlertidige arbeidsforhold undersøkt.

Prosjektet har pågått i perioden 2014-2018 og nylig lanserte Fafo sin sluttrapport. Her er noen av funnene:

Stabil bruk av midlertidige ansettelser

I 2017 oppgir 8,4 prosent av lønnstakerne i Norge at de er midlertidig ansatt. Andelen midlertidige ansatte varierer over året, med høyest andel i perioden juli-september. Hovedinntrykket er at andelen midlertidig ansatte har vært ganske stabil det siste tiåret.

Midlertidig ansettelser mest utbredt i offentlig sektor

Midlertidig ansettelser er mest utbredt i offentlig sektor og privat tjenesteyting. Høyest andel midlertidig ansatte finnes innenfor undervisning, helse- og sosialtjenester, overnatting- og serveringsvirksomhet. Det er ingen vesentlige endringer over tid i hvilke bransjer som har mange og hvilke bransjer som har få midlertidig ansatte.

TRENGER DU PÅFYLL? Se våre oppdaterte nettkurs om arbeidsforhold

Bruken av midlertidige ansettelser i Norge i forhold til andre land

Det er stor variasjon mellom europeiske land når det gjelder bruken av midlertidige ansettelser. Fem land har en andel på over 20 prosent per 2017, dette er Spania, Polen, Portugal, Nederland og Kroatia. Mens fem land har per 2017 under 5 prosent, dette er Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen og Romania.

Sammenlignet med andre land i Europa har Norge en lav andel midlertidige ansatte. Norge befinner seg i den nedre fjerdedel målt ved andel midlertidig ansatte.

Av de nordiske landene er Norge det landet som har lavest andel lønnstakere med midlertidig ansettelse.

Kjennetegn ved midlertidige ansatte

Kvinner utgjør et sted mellom 55-60 prosent av de midlertidig ansatte. Kjønnsforskjellene er stabil over tid og gjenspeiler at midlertidig ansettelse er mest vanlig i bransjer med mange kvinner.

Rundt 80 prosent av midlertidige ansatte er under 40 år. Blant arbeidstakere i alderen 15 til 29 år, er det en viss økning i perioden fra 2009 frem til i dag.

Om lag 60 prosent av de midlertidig ansatte har utdanning på grunnskolenivå, noe som delvis kan forklares med at det typisk er yngre personer som er midlertidig ansatt, en aldersgruppe som ennå ikke har fullført videregående skole. Men også korrigert for dette forholdet, finnes en klar effekt av kun å ha grunnskole på ansettelsesform. For øvrig er det små forskjeller etter utdanning.

Kjennetegnene er stabil over tid, noe som tyder på at det ikke har blitt noen vesentlige endringer i rekrutteringen inn i midlertidige stillinger.

Ufrivillig midlertidighet øker

Andelen midlertidig ansatte som ønsker seg fast stilling har økt over tid. I 2016/2017 oppga 64 prosent at de ønsket seg fast stilling og at de hadde prøvd å oppnå dette.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Prøv gratis her!

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x