Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Korona: Dette er de nye permitteringsreglene fra 1. september 2020

Korona: Dette er de nye permitteringsreglene fra 1. september 2020

Arbeidsgivers lønnspliktperiode endres til 10 dager og lønnskompensasjonsordningen fra Nav fjernes. 

Mari Alstad, rådgiver i Sticos

Da korona kom og flere virksomheter måtte stenge på dagen, var det behov for å iverksette tiltak raskt og regjeringen vedtok å redusere arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering fra 15 til 2 dager. Fra 1. september endres reglene igjen. Lønnspliktperioden økes til 10 dager, og lønnskompensasjonsordningen fra Nav oppheves.

Men hva betyr lønnsplikt og hva er lønnspliktperiode? Hvilken betydning har endringen fra 2 til 10 dager for arbeidsgiver? Ikke minst, hvor mye lønn skal betales?

Varslingsperiode

Varslingsperioden vil normalt være 14 kalenderdager. Det gjelder alle ukedager og helligdager. Uavhengig om arbeidstaker har ferie i perioden eller er syk. Ved uforutsette hendelser, er varslingsperioden satt til 2 kalenderdager.

Selv om permitteringene nå skjer som følge av korona vil ikke det i seg selv være gyldig grunnlag for kortere varslingsfrist, det enkelte tilfelle må vurderes konkret. Som en tommelfingerregel bør dere derfor holde dere til at varslingsplikten, altså plikten til å varsle om at permittering kommer til å skje, og når det kommer til å skje, er 14 dager. Betingelsene for permitteringen må uansett være oppfylt, det spiller ingen rolle om det er 2 eller 14 dager. Permitteringen må være saklig begrunnet, nødvendig og midlertidig.

Lønnsplikt

Lønnsplikt innebærer at arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstaker får full lønn i deler av permitteringsperioden. For arbeidsgiver betyr dette at fra 1. september må arbeidsgiver betale lønn i 10 arbeidsdager etter utløpt varslingsperiode. At lønnsplikten nå endres fra 2 til 10 dager innebærer en betydelig økning i lønnsutgifter for arbeidsgiver ved permittering.

Permittering kan nå muligens koste mer enn det smaker for arbeidsgiver, noe som må kunne sies å være i tråd med Regjeringens intensjoner. Likevel vil det unektelig være virksomheter som i tiden fremover har behov for permitteringer, og i et mylder av informasjon og koronarelaterte endringer, hva må du da vite og huske på?

Lønnspliktperiode

Lønnsplikt er som nevnt arbeidsgivers plikt til å sørge for at arbeidstaker får full lønn i deler av permitteringsperioden. Lønnspliktperiode viser til hvor lenge lønnsplikten varer.

Lønnspliktperioden er arbeidsdager

I motsetning til varslingsperioden på 14 kalenderdager, vil lønnspliktdagene alltid være arbeidsdager.

Lønnspliktperioden løper fra arbeidstakers første faktiske arbeidsdag etter varslingsperioden. Dette betyr at dersom arbeidstaker har lovlig fravær, som for eksempel tjenestefri, sykemelding eller permisjon, starter lønnspliktperioden først når arbeidstaker skulle ha vært tilbake på jobb.

Eksempel:

Permitteringsvarsel ble gitt 1. september og varslingsperioden er 14 kalenderdager. Første mulige permitteringsdag vil da være 15. september.

  • Dersom arbeidstaker først har arbeidsdag 18. september vil lønnspliktperioden, 10 arbeidsdager, først løpe fra 18. september.

  • Dersom arbeidstaker er sykemeldt til og med 23. september vil lønnspliktperoden, 10 arbeidsdager, først løpe fra 24. september.

Helt eller delvis permittert og deltidsansatte

Lønnspliktdagene regnes alltid som ukearbeidsdager. Dette betyr at lønnspliktperioden vil være forskjellig for en fulltidsansatt, en deltidsansatt og for den delvis permitterte.

For å kunne beregne lønnspliktperioden, må man derfor først finne ut hvor mange timer som utgjør en arbeidsdag. Dersom man er ansatt i en 100 prosent stilling hvor full uke tilsvarer 37,5 timer fordelt over 5 dager, vil eksempelvis en 50 prosent stilling tilsvare 18,75 timer per uke og 3,75 timer per dag, og en 40 prosent stilling tilsvare 15 timer per uke og dermed 3 timer per dag.

Ved delvis permittering skal arbeidsgiver betale lønn for 10 arbeidsdager hvor arbeidstaker ikke er i arbeid fordi han er permittert. I tillegg må arbeidsgiver betale vanlig lønn for de dagene arbeidstaker faktisk er i arbeid. Noe som betyr at ved 50 prosent permittering vil det ta 20 dager før lønnsplikten ved permittering er betalt. Dette fordi vedkommende da er permittert bare halve dagen (20 halve dager = 10 dager). Den andre halvdelen av dagen utfører vedkommende faktisk arbeid og skal ha vanlig lønn for denne tiden slik som ellers når han ikke er permittert.

Om du ikke hang med, fortvil ikke, det er lett å rote seg bort ved utregning av lønnspliktdagene. Trekk pusten, tenk sakte og regn ut.

Beregningsgrunnlaget av permitteringslønn

Betingelsene for permittering er oppfylt, varslingsfristen er overholdt, dato for første lønnspliktdag er satt, det samme med lønnspliktperioden. Men hvor mye skal den enkelte arbeidstaker ha i lønn?

Hvis ikke annet er bestemt gjennom tariffavtale, skal beregningsgrunnlaget for permitteringslønn være det samme som beregningsgrunnlaget for sykelønn. Begrensningen på 6G ved beregning av sykepenger gjelder ikke ved beregning av permitteringslønn.

Hovedregelen er at beregningsgrunnlaget fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig inntekt som arbeidstakeren har hatt de siste tre kalendermånedene før vedkommende ble permittert. Du skal altså ta utgangspunkt i det som er rapportert i a-meldingen i tiden før permitteringen.

Lønnskompensasjonsordningen fra Nav

Lønnskompensasjonsordningen med 18 dager «full lønn» fra Nav opphører samtidig som reglene om lønnspliktdagene endres, altså 1. september. Dette betyr at arbeidstaker må søke om dagpenger etter lønnspliktperioden på 10 dager.

Historisk oversikt

  01.01.20 20.03.20 30.06.20 01.09.20 31.10.20 01.11.20 01.01.21
Varselsperiode 14 dager - men 2 dager ved akutte hendelser
Lønnspliktperiode for arbeidsgiver 15 dager 2 dager 10 dager Lønnspliktperiode 2 * 
Lønnskompensasjon fra NAV 0 dager 18 dager 0 dager
Maksimal permitteringstid  26 uker i løpet av 18 måneder Arbeidsgiver som har 19 eller færre uker igjen av perioden med fritak for lønnsplikt ved utgangen pr. 30. juni, får forlenget perioden til og med 31. oktober Foreslått 52 uker i løpet av 18 måneder total permittering

* Forslag om 5 ekstra lønnspliktdager etter 30 uker permittering (totalt 15 dager)

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: