Korona: Dette er reglene for permittering, sykepenger og ferie

Korona: Dette er reglene for permittering, sykepenger og ferie

Virusutbruddet får store konsekvenser for mange arbeidsforhold. Her er relevante spørsmål når noen i virksomheten blir rammet. 

Inger Rose Mathisen, rådgiver i Sticos

Denne artikkelen oppdateres fortløpende med gjeldende regelverk, datoen overfor angir sist den er oppdatert. 

Myndighetene har vedtatt flere regelendringer for å lette situasjonen for norske virksomheter som har økonomiske vanskeligheter på grunn av koronaviruset. 

LES OGSÅ: Kan arbeidsgiver utbetale feriepenger til ansatte som er permitterte

1. Hvilke regler gjelder nå for permittering, sykepenger og omsorgspenger?

For gjeldende regelverk om permittering les: Korona - Regelendringer knyttet til permittering og dagpenger

For gjeldende regelverk om sykepenger og omsorgspenger, les: Korona - Regelendringer knyttet til sykepenger og omsorgspenger

Rapportering i a-meldingen

Det er viktig at a-meldingene til enhver tid er riktig.

Foruten å rapportere riktig lønn, skal arbeidstaker innrapporteres i a-meldingen som "permittering" i den grad de er permittert. Første dag i rapporteringsperioden skal være den dagen permitteringen iverksettes.

Dersom permitteringsgraden endres skal registrert permittering stoppes, og ny opprettes. Dette gjelder imidlertid ikke når arbeidstaker arbeider sporadisk under permitteringen.

2. Må arbeidsgiver fyller ut NAV 04-08.04: "Bekreftelse på arbeidsforhold" i forbindelse med permittering?

Nei, hvis følgende opplysninger blir lagt i permitteringsvarselet, så trenger de ikke det:

  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)  

  • Den permitteres stillingsstørrelse  

  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.   

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.   

3. Hva med forsikringsordninger og pensjon under permittering?

Hensikten med permittering er at bedriften skal spare penger.

Pensjon: Hvis arbeidsgiver ikke har avtalt med leverandøren av pensjonsordningen at permitterte arbeidstakere skal stå i ordningen, så skal de meldes ut. Sjekk avtalen med leverandøren hvis dere ikke vet hva som er avtalt.

Merk likevel at det er vedtatt midlertidige endringer i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven, foretakspensjonsloven og forsikringsavtaleloven slik at arbeidsgivere i privat sektor kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen.

Yrkesskadeforsikring: Den gjelder for arbeidstakere når de skader seg på jobb i arbeidstiden under utførelse av arbeid. Ta kontakt med leverandøren og se hva du kan få redusert den med.

Andre personalforsikringer: Her må dere sjekke avtaler.

4. Skal arbeidstaker beholde naturalytelser som firmabil og telefon under permittering?

Hensikten med permittering er at bedriften skal spare penger. Her må dere se hva som er avtalt. Har dere ikke avtalt noe må dere bli enige. Beholder arbeidstaker naturalytelsen så skal den rapporteres i a-meldingen. Klarer dere ikke gjennomføre forskuddstrekk så skal det meldes til skattekontoret. De vil da sende ut giro for forskuddsskatt direkte til arbeidstaker.

5. Kan jeg nekte arbeidstaker å reise til et sted som vil pålegge arbeidstaker karantene i etterkant?

I utgangspunktet ligger det utenfor arbeidsgivers styringsrett å nekte ansatte å reise på ferie eller tur til et smitteutsatt område eller annet land. En slik privat reise kan imidlertid være i strid med lojalitetsplikten i arbeidsforholdet, dersom den ansatte ikke vil kunne oppfylle arbeidsplikten ved hjemkomst. Dette vil typisk gjelde i tilfeller der den ansatte ikke kan arbeide fra hjemmekontor. I forskrift av 17. April vil arbeidstaker kunne nektes sykepenger dersom man bryter myndighetenes reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst.  

6. Hva må jeg være oppmerksom på i forbindelse med personopplysninger og korona? 

Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus er å regne som en helseopplysning. Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt "risikoområde" eller at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken), regnes derimot ikke som en helseopplysning. 

Datatilsynet har vurdert det slik at arbeidsgiveren ikke skal videreformidle informasjon om at enkeltansatte er smittet og/eller er i karantene utenfor egen virksomhet. Tilsynet anbefaler at utenforstående i dette tilfellet bør få beskjed om at den ansatte er fraværende eller ikke tilgjengelig. 

EUs personvernråd har uttalt at personvernregelverket ikke er til hinder for at myndighetene og private og offentlige virksomheter setter i verk tiltak som gjøres i bekjempelse av koronavirus-pandemien.

Personvernrådet understreker imidlertid at selv i disse ekstraordinære tider må behandlingsansvarlig og databehandlere sørge for beskyttelse av de registrertes personopplysninger. I denne sammenheng er det særlig viktig å minne om at enhver behandling av personopplysninger må ha et behandlingsgrunnlag og et saklig formål. Et viktig behandlingsgrunnlag under koronakrisen er at behandling er nødvendig av hensyn til betydelig offentlig interesse innen folkehelse.  

7. Bedriften min har opplevd avtalebrudd på grunn av pandemien. Hva gjør vi? 

Covid-19-pandemien kan utløse force majeure. Forbehold om force majeure er ofte kontraktsfestet, men kan også påberopes på ulovfestet grunnlag. Force majeure kan løse en eller begge partene fra ansvar for mislighold, når en ekstraordinær hendelse eller omstendighet hindrer partene i å oppfylle en forpliktelse.

Pandemien gir ingen automatisk rett til å benytte seg av force majeure. Det er en forutsetning at det ikke er praktisk mulig å gjennomføre avtalen, og at partene har utforsket alle muligheter for gjennomføring av avtalen. Dette gjelder selv om det medfører ekstra omkostninger.   Partene plikter å varsle så tidlig som mulig om risiko for manglende oppfyllelse av avtalen. 

Dersom pandemien medfører at en avtalepart ikke kan oppfylle sin forpliktelse og vilkårene over er oppfylt, kan en avtalepart som utgangspunkt påberope seg force majeure som grunnlag for å utsette oppfylling av avtalen eller heve avtalen. Avtalepartene vil ved force majeure fritas for erstatningsansvar for økonomiske konsekvenser som følge av avtalebrudd. 

 

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: