Sticos Fagstoff

Korona: Dette er reglene for permittering, sykepenger og ferie

Korona: Dette er reglene for permittering, sykepenger og ferie

Virusutbruddet får store konsekvenser for mange arbeidsforhold. Her er relevante spørsmål når noen i virksomheten blir rammet. 

Denne artikkelen oppdateres fortløpende med gjeldende regelverk.

Myndighetene har vedtatt flere regelendringer for å lette situasjonen for norske virksomheter som har økonomiske vanskeligheter på grunn av koronaviruset. 

LES OGSÅ: Dette er de økonomiske krisetiltakene fra myndighetene

1. Vi må permittere flere av våre ansatte. Hva er viktig å tenke på?

Dersom ansatte ikke kan sysselsettes på en økonomisk forsvarlig måte, kan det foreligge grunnlag for å permittere. Dette må vurderes konkret. 

Arbeidstaker sikres full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20. 

Antallet lønnpliktdager ved permittering (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen, slipper flere dager med lønnsplikt. Ikraftredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars. 

Etter dag 20 i permitteringsperioden sikres man inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars. 

Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25G siste 26 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige. 

Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå uten dagpenger i 3 dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikraftredelse er 20. mars. 

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent til minimum 40 prosent. Ikraftredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to dager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av rullerende permitteringer blir den økomiske byrden på den enkelte ansatt lavere. 

Det innføres en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Foruten å rapportere riktig lønn, skal arbeidstaker innrapporteres i a-meldingen som "permittering" i den grad de er permittert. Første dag i rapporteringsperioden skal være første lønnspliktdag. Vi har mange henvendelser på hvordan beregne stillingsandel på ansatte som jobber mer enn avtalt på arbeidsavtalen. Det er viktig at a-meldingene til enhver tid er riktig. Når det gjelder arbeidsforhold skal du rapportere:

  • Startdato og sluttdato på arbeidsforholdet

  • Dato for sist endret stillingsandel

  • Er det ikke avtalt arbeid de neste 30 dagen skal det settes en sluttdato og eventuelt ny startdato etter den tid.

  • Er de timelønnet så vil a-ordningen regne ut automatisk stillingsandel rapporterte timer ifht. «antall timer per uke som full stilling tilsvarer»

Arbeidsavtalen skal gjenspeile hva som blir rapportert. Er det et mer permanent behov for arbeid i en større stillingsandel enn opprinnelig avtalt, anbefales ny arbeidsavtale som erstatter den som ikke lenger er riktig.

2. Må arbeidsgiver fyller ut NAV 04-08.04: "Bekreftelse på arbeidsforhold" i forbindelse med permittering?

Nei, hvis følgende opplysninger blir lagt i permitteringsvarselet, så trenger de ikke det:

  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)  

  • Den permitteres stillingsstørrelse  

  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.   

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.   

3. Hva med forsikringsordninger og pensjon under permittering?

Hensikten med permittering er at bedriften skal spare penger.

Pensjon: Hvis arbeidsgiver ikke har avtalt med leverandøren av pensjonsordningen at permitterte arbeidstakere skal stå i ordningen, så skal de meldes ut. Sjekk avtalen med leverandøren hvis dere ikke vet hva som er avtalt.

Yrkesskadeforsikring: Den gjelder for arbeidstakere når de skader seg på jobb i arbeidstiden under utførelse av arbeid. Ta kontakt med leverandøren og se hva du kan få redusert den med.

Andre personalforsikringer: Her må dere sjekke avtaler.

4. Skal arbeidstaker beholde naturalytelser som firmabil og telefon under permittering?

Hensikten med permittering er at bedriften skal spare penger. Her må dere se hva som er avtalt. Har dere ikke avtalt noe må dere bli enige. Beholder arbeidstaker naturalytelsen så skal den rapporteres i a-meldingen. Klarer dere ikke gjennomføre forskuddstrekk så skal det meldes til skattekontoret. De vil da sende ut giro for forskuddsskatt direkte til arbeidstaker.

5. En ansatt har blitt smittet av koronavirus. Er arbeidsgiver pliktig til å betale sykepenger?

Når en ansatt har fått sykmelding, skal arbeidsgiver utbetale lønn i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-epidemien reduseres fra 16 til 3 dager fra 16. mars 2020. Dette er en midlertidig ordning som gjelder inntil videre. Utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

6. Kan jeg nekte arbeidstaker å reise på en avtalt ferie til smitteområder?

I utgangspunktet ligger det utenfor arbeidsgivers styringsrett å nekte ansatte å reise på ferie til et smitteutsatt område. En slik privat reise kan imidlertid være i strid med lojalitetsplikten i arbeidsforholdet, dersom den ansatte ikke vil kunne oppfylle arbeidsplikten ved hjemkomst. Dette vil typisk gjelde i tilfeller der den ansatte ikke kan arbeide fra hjemmekontor.  

7. Kan arbeidsgiver kreve at ansatte tar ut ferie i stedet for sykmelding etter en utenlandsreise (hvis det avtales på forhånd)?

Loven er ikke til hinder for at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enig om at arbeidstaker skal ta ut ferie i forlengelsen av at arbeidstakeren er kommet hjem fra utenlandsreise. Selv om arbeidsgiver skulle ha anledning til å forlenge ferien med to uker, så kan ikke arbeidsgiver kreve at arbeidstaker tilbringer disse to ukene i boligen sin (i «hjemmekarantene»). Videre er det legen som vurderer om det er behov for sykmelding. Blir arbeidstakeren sykmeldt i perioden vedkommende etter planen skulle avviklet ferie, kan arbeidstakeren på visse vilkår kreve ferien utsatt.

8. Hvilke rettigheter har arbeidstaker når barnehagen/skole er stengt på grunn av koronasmitte?

Ved stenging av barnehage eller skole vil du ha rett til å bruke omsorgspenger, opplyser NAV. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen.

Det er vedtatt endringer i reglene for omsorgspenger med virkning fra fredag 13. mars 2020. 

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.

Mulig å overføre: For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Frilansere: Også frilansere og selvstendig næringsdrivende gis rett til tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager. Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.

9. Har arbeidstaker rett til sykepenger dersom han må være hjemme i karantene med koronasykt barn?

Om arbeidstaker må være hjemme i karantene med koronasykt barn, kan arbeidstaker ha rett til sykmelding fordi vedkommende selv kan være smittet. Arbeidstaker må ta kontakt med legen for å vurdere om det er medisinsk grunn for å få sykmelding. 

10. Hvilke rettigheter har selvstendig næringsdrivende og frilansere?

Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 prosent av gjennomsnittet av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. 

Kompensasjonen dekkes fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning som gjelder inntil videre. Utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

11. Hva må jeg være oppmerksom på i forbindelse med personopplysninger og korona? 

I forbindelse med korona oppstår spørsmålet om enkelte opplysninger er å anse som særlige kategorier av personopplysninger, og dermed må underlegges de strengere behandlingsregler etter personvernregelverket. 

Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus er å regne som en helseopplysning. Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt "risikoområde" eller at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken), regnes derimot ikke som en helseopplysning. 

Datatilsynet har vurdert det slik at arbeidsgiveren ikke skal videreformidle informasjon om at enkeltansatte er smittet og/eller er i karantene utenfor egen virksomhet. Tilsynet anbefaler at utenforstående i dette tilfellet bør få beskjed om at den ansatte er fraværende eller ikke tilgjengelig. 

Ved behandling av personopplysninger i forbindelse med koronavirus-utbruddet gjelder følgende behandlingsgrunnlag: Arbeidsgiver har i tråd med arbeidsmiljølovens § 4-4 (1) krav til å sørge for at arbeidsmiljøet er "[...]fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd." 

Et utbrudd av Covid-19 vil utløse en plikt for arbeidsgiver til å sørge for at arbeidstakere ivaretas så godt som mulig, og dette inkluderer å informere om og verne mot smitte. Personvernforordningens artikkel 6 1(b) sammenholdt med artikkel 9 2(b), åpner for at arbeidsgiver behandler og informerer om smittede i virksomheten så langt det er nødvendig for å hindre spredning. 

12. Bedriften min har opplevd avtalebrudd på grunn av pandemien. Hva gjør vi? 

Covid-19-pandemien kan utløse force majeure. Dette er et vanlig forbehold i kontrakter som løser en eller begge parter fra avtalen når en ekstraordinær hendelse hindrer partene i å gjennomføre sine forpliktelser. Det kan for eksempel være krig eller naturkatastrofer. Force majeure er ment for å være en sikkerhetsventil som skal søke å unngå at en part skal lide alvorlige konsekvenser for store hendelser som er utenfor ens kontroll. 

Force majeure er som oftest beskrevet i avtalen, og vil da ha virkning som regulert der. Force majeure er også gjeldende ulovfestet rett. 

Pandemien gir ingen automatisk rett til å benytte seg av force majeure. Det er en forutsetning at det ikke er praktisk mulig å gjennomføre avtalen, og at partene har utforsket alle muligheter for gjennomføring av avtalen. Dette gjelder selv om det medfører ekstra omkostninger. 

Avtalepart som ikke kan oppfylle sin forpliktelse på grunn av pandemien kan, om vilkårene over er oppfylt, påberope seg force majeure for å utsette oppfylling av avtalen eller heve avtalen. Avtalepartene vil ved force majeure fritas for erstatningsansvar for økonomiske konsekvenser som følge av avtalebrudd. 

Partene plikter å varsle så tidlig som mulig om risiko for manglende oppfyllelse av avtalen. 

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: