Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Korona: Regelendringer knyttet til permittering og dagpenger

Korona: Regelendringer knyttet til permittering og dagpenger

Det er vedtatt en rekke endringer i reglene for permittering og dagpenger knyttet til virusutbruddet. Permitterte kan nå få feriepenger av dagpenger, samtidig som adgangen til sammenhengende arbeid under permittering midlertidig økes fra 6 til 10 uker og lønnspliktperiode II er foreslått opphevet.

Mari Alstad og Therese Olsson Storøy, rådgivere i Sticos

Varslingsfrist ved permittering

Varslingsfristen for permittering er som hovedregel 14 dager. Ved uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 dager. Permittering som skyldes koronapandemien kan være uforutsett. Dette må vurderes konkret.

Arbeidsgivers lønnspliktperiode   

Lønnspliktperiode I 

Ved iverksettelse av permittering har arbeidsgiver 10 lønnspliktdager hvor arbeidstaker ikke har arbeidsplikt.  Dette heter lønnspliktperiode I. 

Lønnspliktperiode II 

Lønnspliktperiode II teller fortløpende 5 virkedager (med unntak av lørdag og søndag), uavhengig av om arbeidstaker har fri, fravær eller arbeid. Det vil si at for  arbeidstaker som har vært permittert helt eller delvis i mer enn 30 uker før 1. Juni 2021 og fremdeles er permittert, skal det utbetales 5 lønnspliktdager.

Regjeringen har foreslått å ikke innføre lønnspliktperiode II likevel.

Permitteringens lengde

Perioden på 26 uker hvor arbeidsgiver fritas for lønnsplikt ble utvidet på nytt fra 1. november 2020. Fra 1. november 2020 ble adgangen til å permittere utvidet til 52 uker i løpet av de siste 18 måneder. De som fra 1. februar 2021 har 35 eller færre uker igjen av fritak for lønnsplikt, får forlenget fritaksperioden frem til 30. september 2021.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Arbeid i permitteringsperioden

Det er vedtatt en midlertidig utvidet adgang til å ta tilbake permitterte i arbeid i inntil 10 uker, uten at permitteringen anses som avbrutt. Det vil si at adgangen til sammenhengende arbeid under permittering økes midlertidig fra 6 til 10 uker.

Ordningen om utvidet adgang til å ta tilbake permitterte i arbeid i 100 %-stilling i inntil 10 uker gjelder fra 8. mai til 30. september 2021. 

Utvidelsen innebærer at permitterte arbeidstakere kan jobbe hos arbeidsgiver i inntil 10 uker, uten at det regnes som en ny permittering dersom bedriften må stenge ned på nytt. Bedriftene slipper da nytt permitteringsvarsel, ny lønnspliktperiode og de ansatte slipper å søke om dagpenger på nytt.

Så fort ansatte har vært tilbake i full stilling i mer enn 10 uker sammenhengende, vil permitteringen regnes som avbrutt og en videre permittering utover disse 10 ukene anses som en ny permittering med nytt permitteringsvarsel, ny lønnspliktperiode og ny søknad om dagpenger.

Da Sticos venter på endelig avklaring fra Nav, anbefales det å holde seg til 6-ukersfristen i dag. 

Dagpengene blir redusert

Merk at dagpengene blir redusert når den permitterte arbeidstakeren arbeider i perioden. På meldekortene de permitterte sender til NAV svarer de blant annet på hvor mye de har jobbet. Fra 19. februar 2021 vil de som jobber mer enn 60 prosent av sin vanlige arbeidstid i en meldeperiode, ikke få utbetalt dagpenger for meldeperioden.

Dagpenger fra NAV 

Med virkning fra 20. mars 2020 ble regelverket for rett til dagpenger ved permittering endret, og er siden blitt endret en rekke ganger. 

Dagpengesats

Etter arbeidsgivers 10 lønnspliktdager sikres man inntekt på minimum 80 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er under 3G, og 62,4 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Denne satsen gjelder ut september 2021.

Inntektsgrensen for dagpenger 

Kravet til inntekt for rett til dagpenger 0,75G de siste 12 avsluttede kalendermåneder, eller 2,25G siste 36 avsluttede kalendermåneder. Reglene gjelder både for permitteringer og de som blir arbeidsledige.

De midlertidige reglene som ble innført 20. mars 2020, med nedre inntektsgrenser på 0,75G siste 12 avsluttede kalendermåneder, eller 2,25G siste 36 avsluttede kalendermåneder.

Ventedager

Bestemmelsen om 3 dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, ble midlertidig opphevet i mars 2020. Det innebærer at de som blir permittert ikke må gå 3 dager uten inntekt før dagpenger innvilges. Endringen gjaldt også de som blir oppsagt og må søke om dagpenger. 

Ventedagene ble gjeninnført 1. januar 2021. Fra 19. februar 2021 ble ventedagene igjen opphevet. Dette gjelder ut september 2021.

Krav til arbeidstidsnedsettelse

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, ble endret fra minimum 50 % til minimum 40 %. For å få rett til graderte dagpenger, må arbeidstiden per meldekortperiode være redusert med minst 40 %.

De opprinnelige reglene om arbeidstidsreduksjon på 50 % ble gjeninnført 1. januar 2021. Fra 19. februar 2021 ble kravet til arbeidstidsreduksjon igjen redusert til 40 %. Dette gjelder frem til 1. oktober 2021.

Les også: Arbeidsgivers kompensjon av inntekt under permittering kan straffe seg

Feriepenger av dagpenger

Det er nå vedtatt at de som har mottatt dagpenger i 2020 og 2021, skal få beregnet feriepenger av utbetalte dagpenger i perioden, med 10,2 %. Endringen gjelder likevel ikke de som har vært langvarig permittert (over 52 uker) pr. 7. juni 2021. De vil få fire uker med ferie med dagpenger hvis de fremdeles er arbeidssøkende.

Dagpenger til lærlinger 

Lærlinger som mister læreplassen eller blir permittert, kan ha rett til dagpenger. 

Som en midlertidig ordning får lærlinger dagpenger på 100 % av den delen av lærlingelønn som er under 1,5G, og med 62,4 % av den delen av lærlingelønn som er mellom 1,5G og 6G. Med lærlingelønn menes den lønnen lærlingen hadde på tidspunktet for permittering eller bortfall av lærlingplassen. Denne ordningen gjelder ut september 2021.

Lærlinger som er innvilget dagpenger før 1. oktober 2021, kan fortsette å motta dagpenger i inntil 52 uker, men ikke lenger enn til og med 31. desember 2021.

Lønnskompensasjon fra NAV 

Bestemmelsene om lønnskompensasjon fra NAV på 18 dager etter arbeidsgivers lønnspliktdager, gjaldt kun for permitteringer som ble iverksatt før 1. september  2020. Dette betyr at permitterte arbeidstakere går direkte over på dagpenger etter de 10 første lønnspliktdagene.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere 

Det ble innført en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mistet hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som følge av koronapandemien. 

Den midlertidige loven om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, er foreslått forlenget til 1. oktober 2021.  

Mer informasjon om aktuelle regelendringer som følge av korona finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: