Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Korona: Regelendringer knyttet til permittering og dagpenger

Korona: Regelendringer knyttet til permittering og dagpenger

I forbindelse med virusutbruddet har reglene for permittering og dagpenger blitt endret flere ganger. Nå er permitteringens lengde igjen endret.

Rådgivere i Sticos

Varslingsfrist ved permittering

Varslingsfristen for permittering er som hovedregel 14 dager. Ved uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 dager. Dette gjelder også ved permittering på grunn av koronasituasjonen.

Permittering som skyldes koronasituasjonen kan være både forventet og uforutsett. Om det foreligger en uforutsett hendelse som gir grunnlag for å benytte 2 dagers varslingsfrist, må vurderes konkret.

Arbeidsgivers lønnspliktperiode

Etter at varslingsfristen er utløpt har arbeidsgiver fra 1. mars 2022 plikt til å betale lønn i 15 arbeidsdager, det vil si 15 dager hvor den ansatte ikke er i arbeid fordi vedkommende er permittert.

Permitteringens lengde

Ved nye permitteringer fra 1. juli 2021 er arbeidsgiver fritatt for lønnsplikt i 26 uker i løpet av de siste 18 månedene. Eventuelle permitteringsperioder før 1. juli 2021 teller ikke med i antall uker med fritak for lønnsplikt.

For permitteringer iverksatt før 1. juli 2021, er arbeidsgiver fritatt for lønnsplikt i 49 uker i løpet av en 18 måneders periode.

Der perioden med fritak fra lønnsplikt er 14 eller færre uker den 31. desember 2021, forlenges fritaksperioden til og med 31. mars 2022. Denne forlengelsen vil derfor gjelde for permitteringer som ble iverksatt både før og etter 1. juli 2021.

Den 1. april 2022 vil lønnsplikten gjeninntre for løpende permitteringer som startet før 1. juli 2021 der hvor permitteringen til sammen har vart i 49 uker eller mer i de siste 18 månedene. Har permitteringen vart i mindre enn 49 uker per 1. april 2022, vil lønnsplikten til arbeidsgiver gjeninntre når permitteringen på et senere tidspunkt har vart i til sammen 49 uker innenfor en periode på 18 måneder.

Lønnsplikten vil også gjeninntre for permitteringer som startet fra 1. juli 2021 der perioden med fritak for lønnsplikt har vart i 26 uker eller mer.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Arbeid i permitteringsperioden

Permitterte arbeidstakere kan utføre arbeid i sin fulle stilling i permitteringsperioden i inntil 6 uker uten at permitteringen anses som opphørt. I slike tilfeller behøver ikke arbeidsgiver å sende noe nytt permitteringsvarsel eller betale ny lønnspliktperiode dersom vedkommende går tilbake i permittering etter endt arbeid.

Dagpengene blir redusert

Merk at dagpengene blir redusert når den permitterte arbeidstakeren arbeider i permitteringsperioden.

Fra 19. februar 2021 vil de som jobber mer enn 60 prosent av sin vanlige arbeidstid i løpet av en meldekortperiode, ikke få utbetalt dagpenger for den aktuelle meldekortperioden. Dette gjaldt frem til 1. oktober 2021, da det ordinære kravet om redusert arbeidstid på minst 50 prosent igjen ble gjeldende.

Fra 15. desember 2021 ble kravet til redusert arbeidstid på nytt redusert til 40 prosent, det vil si at det først er når man jobber mer enn 60 prosent av sin ordinære arbeidstid at man vil miste dagpengene for den aktuelle meldekortperioden.

Dagpenger fra NAV 

Med virkning fra 20. mars 2020 ble regelverket for rett til dagpenger ved permittering endret, og er siden blitt endret en rekke ganger.

Dagpengesats

Etter arbeidsgivers 10 lønnspliktdager sikres man inntekt på minimum 80 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er under 3G, og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.

Inntektsgrensen for dagpenger

Kravet til inntekt for rett til dagpenger er 1,5G de siste 12 avsluttede kalendermånedene før søknad om dagpenger fremsettes, eventuelt 3G de siste 36 avsluttede kalendermånedene. Reglene gjelder både for permitterte og de som blir arbeidsledige.

De midlertidige reglene som ble innført 20 mars 2020 med nedre inntektsgrenser på 0,75G siste 12 avsluttede kalendermåneder, og 2,25G siste 36 avsluttede kalendermåneder, ble opphevet fra 1. oktober 2021. Fra 1. oktober 2021 gjaldt altså de ordinære reglene om krav til minsteinntekt for retten til dagpenger.

Fra 15. desember 2021 er kravet til minsteinntekt igjen redusert til 0,75G, og 2,25G, for henholdsvis de 12 eller 36 siste avsluttede kalendermånedene før søknad om dagpenger.

Ventedager

De 3 første dagene man har krav på dagpenger, får man ikke utbetalt dagpenger. Dette kalles ventedager og er å anse som dagpengemottakers egenandel.

Bestemmelsen om 3 dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, ble midlertidig opphevet i mars 2020. Det innebærer at de som blir permittert ikke må gå 3 dager uten inntekt før dagpenger innvilges. Endringen gjaldt også de som blir oppsagt og må søke om dagpenger.

Ventedagene ble gjeninnført 1. januar 2021. Fra 19. februar 2021 ble ventedagene igjen opphevet. Dette gjaldt ut september 2021.

I perioden fra og med 1. mars til og med 31. mars 2022 gjelder ikke folketrygdloven § 4-9 om ventetid.

Krav til arbeidstidsnedsettelse

Kravet til redusert arbeidstid for retten til dagpenger under permittering ble midlertidig endret fra 50 prosent til 40 prosent. De opprinnelige reglene om arbeidstidsreduksjon på 50 prosent ble gjeninnført 1. januar 2021.

Fra 19. februar 2021 ble kravet til arbeidstidsreduksjon igjen redusert til 40 prosent i en periode frem til 1. oktober 2021 hvor de opprinnelige reglene om 50 prosent arbeidstidsreduksjon gjeninntrådte.

Fra 15. desember 2021 er kravet til arbeidstidsnedsettelse på nytt redusert til 40 prosent, noe som betyr at man vil ha krav på dagpenger allerede ved en 40 prosent reduksjon av arbeidstiden.

Feriepenger av dagpenger

Det er vedtatt at de som har mottatt dagpenger i 2020 og 2021, skal få beregnet feriepenger av utbetalte dagpenger i perioden, med 10,2%. Endringen gjelder likevel ikke de som har vært langvarig permittert (over 52 uker) pr. 7. juni 2021. De vil får fire uker med dagpenger hvis de fremdeles er arbeidssøkende.

Det er vedtatt en ny midlertidig bestemmelse i folketrygdloven om at det i 2022 utbetales feriepenger av dagpenger som er utbetalt i 2021. Departementet gir forskrift om den midlertidige feriepengeordningen, herunder om vilkår for og beregning av feriepengene. Denne bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2022.

Dagpenger til lærlinger

Lærlinger som mister læreplassen eller blir permittert, kan ha rett til dagpenger.

Som en midlertidig ordning får lærlinger dagpenger på 100% av den delen av lærlinglønn som er under 1,5G og med 62,4 prosent av den delen av lærlinglønn som er mellom 1,5G og 6G.

Med lærlingelønn menes den lønnen lærlingen hadde på tidspunktet for permittering eller bortfall av lærlingeplassen.

Lærlinger som er innvilget dagpenger før 1. oktober 2021, kan fortsette å motta dagpenger til og med 31. januar 2021.

 

Mer informasjon om aktuelle regelendringer som følge av korona finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!


Sticos holder deg oppdatert: