Sticos Fagstoff

Korona: Regelendringer knyttet til permittering og dagpenger

Korona: Regelendringer knyttet til permittering og dagpenger

Det er vedtatt en rekke endringer i reglene for permittering og dagpenger knyttet til virusutbruddet. Det er også vedtatt ordninger som skal sikre inntektsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger i denne perioden.

Inger Rose Mathisen, rådgiver i Sticos

Varslingsfrist ved permittering

Varslingsfristen for permittering er som hovedregel 14 dager. Ved uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 dager. Permittering som skyldes koronavirus kan være uforutsett. Dette må vurderes konkret.

Arbeidsgivers lønnspliktperiode

Antallet lønnspliktdager ved permittering (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) er redusert fra 15 til 2 dager fra 20. mars. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt 2 eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen, slipper flere dager med lønnsplikt. NAV tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.

Med virkning fra 1. september er det vedtatt endringer i arbeidsgivers lønnspliktperiode. For permitteringer som iverksettes fra denne dato vil arbeidsgivers lønnsplikt øke fra 2 til 10 dager.

Lønnskompensasjon fra NAV

Etter utløpet av arbeidsgivers lønnspliktperiode (2 arbeidsdager) gis det lønnskompensasjon fra NAV i 18 kalenderdager, med unntak av lørdag og søndag, uavhengig av om arbeidstakeren skulle hatt tjenestefri eller fravær.

Denne ytelsen gis ikke for arbeidsdager, slik som arbeidsgivers lønnsplikt, men for 5 dager per uke. Ytelsen utbetales for de første 18 ukedagene (dvs. dagene mandag-fredag) etter at arbeidsgiverperioden er avviklet. Det innebærer at perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange kalenderdager for helt permitterte som for delvis permitterte.

Dette betyr også at en arbeidstaker som er permittert fra en deltidsjobb, for eksempel 2 dager i uken, får ytelsen i like mange kalenderdager som en som jobber full tid. Deltidsbrøken reflekteres ikke i hvor mange dager de får ytelsen, men hvor høy ytelsen blir per dag.

Det er ikke et krav for å få slik lønnskompensasjon at den permitterte fyller vilkårene for dagpenger under permittering. Stønaden kan innvilges fra og med 20. mars 2020 selv om søknaden er satt frem på et senere tidspunkt.

Lønnskompensasjon fra NAV utbetales kun 1 gang ved permittering fra samme arbeidsgiver.

Les også: Korona: Dette er reglene for permittering, sykepenger og ferie

Beregning av lønnskompensasjon fra NAV

Grunnlaget for beregning av lønnskompensasjonen er gjennomsnittlig månedslønn fra permitterte arbeidsgiver innrapportert i a-ordningen de siste 3 månedene før permitteringstidspunktet. Eventuell inntekt som ikke er rapportert inn i a-ordningen må dokumenteres. Inntekt over 6G regnes ikke med i grunnlaget. Dagsatsen utgjør 4,615 % av grunnlaget. Dagsatsen reduseres forholdsmessig når stønadsmottakeren er delvis permittert.

Utbetaling av lønnskompensasjon fra NAV

Den permitterte må ikke søke NAV om lønnskompensasjon, den utbetales fra NAV etter innhenting av opplysninger fra arbeidsgiver. For at det skal være mulig å beregne ytelsen riktig, er det ikke praktisk mulig for NAV å utbetale lønnskompensasjonen før etter at det har gått 18 dager fra utløpet av arbeidsgiverperioden.

Hvis arbeidsgiver har forskuttert lønnskompensasjon på vegne av NAV

Dersom permitterende arbeidsgiver har forskuttert stønaden i form av lønn i stønadsperioden, refunderes utbetalt lønn oppad begrenset til 6G per år. Arbeidsgiver kan få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020. Arbeidsgivere må fremme søknad om refusjon til NAV innen 31. oktober 2020, på egen søknadsportal hos NAV.

NAV kan kreve at arbeidsgivere dokumenterer grunnlaget for refusjonskravet. Endringene gis virkning fra og med 20. mars 2020 og gjelder frem til 31. oktober 2020.

For permittert arbeidstaker som jobber hos permitterende arbeidsgiver ut over det som er oppgitt i permitteringsvarselet og som er lagt til grunn for beregningen av lønnskompensasjonen, vil stønaden bli redusert. Stønaden reduseres ikke på grunnlag av arbeid hos andre enn permitterende arbeidsgiver.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Dagpenger fra NAV 

Med virkning fra 20. mars er regelverket for rett til dagpenger ved permittering endret.

Etter dag 20 i permitteringsperioden sikres man inntekt på minimum 80 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er under 3G, og 62,4 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.

Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger er senket til 0,75G siste 12 avsluttede kalendermåneder eller 2,25G siste 36 avsluttede kalendermåneder. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.

Bestemmelsen om 3 dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, er opphevet. Dermed slipper de som blir permittert å gå 3 dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger.

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, er endret fra minimum 50 % til minimum 40 %. For å få rett til graderte dagpenger, må arbeidstiden per meldekortperiode være redusert med minst 40 %. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun 2 dager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av rullerende permitteringer blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

Perioden på 26 uker hvor arbeidsgiver fritas for lønnsplikt utvides. Der arbeidsgivers fritak for lønnsplikt er 19 uker, eller færre uker, ved utgangen av juni 2020, forlenges stønadsperioden midlertidig til og med 31. oktober 2020.

Dagpenger til lærlinger gis med 100 % av den delen av lærlingelønn som er under 1,5G, og med 62,4 % av den delen av lærlingelønn som er mellom 1,5G og 6G. Med lærlingelønn menes den lønnen lærlingen hadde på tidspunktet for permittering eller bortfall av lærlingeplassen.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er opptil 80 % av inntekten begrenset oppad til en årsinntekt på 6G.

Ordningen omfatter de som har hatt bortfall av inntekt fra 12. mars eller senere. Kompensasjonen dekkes fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff. Søknad sendes på egen portal hos NAV. Man må søke etterskuddsvis for inntektstapet måneden før, slik at NAV får vite om eventuelle inntekter den måneden søknaden gjelder for.

Den midlertidige loven om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 oppheves 1. november 2020.

Selvstendig næringsdrivende

Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt de siste 3 inntektsårene.

Frilansere

Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel ut fra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til Skatteetaten via a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn.

Mer informasjon om aktuelle regelendringer som følge av korona finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: