Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Korona: Regelendringer knyttet til permittering og dagpenger

Korona: Regelendringer knyttet til permittering og dagpenger

I forbindelse med virkusbruddet har reglene for permittering og dagpenger blitt endret flere ganger. Nå er permitteringens lengde igjen endret.

Rådgivere i Sticos

Varslingsfrist ved permittering

Varslingsfristen for permittering er som hovedregel 14 dager. Ved uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 dager. Permittering som skyldes koronapandemien kan være uforutsett. Dette må vurderes konkret.

Arbeidsgivers lønnspliktperiode

Lønnspliktperiodens varighet

Ved iverksettelse av permittering har arbeidsgiver 10 lønnspliktdager hvor arbeidstaker ikke har arbeidsplikt.

Lønnspliktperiode II innføres ikke likevel

Ved endring av permitteringens lengde til 49 uker uten lønnsplikt, ble det innført en lønnspliktperiode II på 5 dager etter 30 uker permittering.

Regjeringen har vedtatt ikke å innføre lønnspliktperiode II likevel.

Permitteringens lengde

Fra 1. juli 2021 er maksimal permitteringsperiode 26 uker uten lønnsplikt i løpet av 18 måneder, for nye permitteringer. For disse vil permitteringssperioder før 1. juli 2021 ikke regnes med i beregningsperioden på 18. måneder.

Permitteringer iverksatt før 1. Juli 2021

Løpende permitteringer som ble iverksatt før 1. juli, følger de tidligere reglene om maksimal permitteringstid. Arbeidsgiver er for disse fritatt for lønnsplikt i 49 uker i løpet av de siste 18 månedene.

Unntak

De som fra 17. september 2021 har 7 eller færre uker igjen av fritak for lønnsplikt, får forlenget fritaksperioden frem til 31. oktober 2021.

Permitterte som blir tatt tilbake i arbeid, vil likevel kunne permitteres på nytt etter en periode i arbeid, og de vil da omfattes av den nye regelen om maksimalt 26 uker med telling bare tilbake til juli 2021.

Frem til og med 31. oktober 2021 gjelder ikke begrensningen om antall fritaksuker innenfor en periode på 18 måneder.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Arbeid i permitteringsperioden

Permitterte arbeidstakere kan utføre arbeid i sin fulle stilling i permitteringsperioden i inntil 6 uker uten at permitteringen anses som opphørt. Bedriftene slipper da nytt permitteringsvarsel, ny lønnspliktperiode og de ansatte slipper å søke om dagpenger på nytt.

Midlertidig avtale

Det er enighet mellom NHO og LO om å midlertidig utvide adgangen til arbeid i permitteringsperioden fra 6 uker til 10 uker. Den utvidede adgangen til å ta permitterte tilbake i sin fulle stilling i inntil 10 uker, uten at permitteringen anses som avbrutt, forutsetter at det er inngått en lokal protokoll om å følge Hovedavtalens regler om ansiennitet ved inntak av permitterte. Hovedavtalens regel om muligheten for arbeid i inntil 6 uker, uten slik enighetsprotokoll, gjelder som før.

Dagpengeforskriften er endret tilsvarende, slik at permitterte arbeidstakere i virksomheter som har inngått slik lokal protokoll kan beholde dagpenger i 10 uker uten å måtte søke om dagpenger på nytt.

Ordningen om utvidet adgang til å ta tilbake permitterte i arbeid i sin vanlige stillingsstørrelse i inntil 10 uker gjelder fra 8. mai til 30. september 2021.

Dagpengene blir redusert

Merk at dagpengene blir redusert når den permitterte arbeidstakeren arbeider i perioden. På meldekortene de permitterte sender til NAV svarer de blant annet på hvor mye de har jobbet. Fra 19. februar 2021 vil de som jobber mer enn 60 prosent av sin vanlige arbeidstid i en meldeperiode, ikke få utbetalt dagpenger for meldeperioden.

Dagpenger fra NAV 

Med virkning fra 20. mars 2020 ble regelverket for rett til dagpenger ved permittering endret, og er siden blitt endret en rekke ganger. 

Dagpengesats

Etter arbeidsgivers 10 lønnspliktdager sikres man inntekt på minimum 80 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er under 3G, og 62,4 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Denne satsen gjelder ut oktober 2021.

Inntektsgrensen for dagpenger

Kravet til inntekt for rett til dagpenger 1,5G de siste 12 avsluttede kalendermåneder, eller 3G siste 36 avsluttede kalendermåneder. Reglene gjelder både for permitteringer og de som blir arbeidsledige.

De midlertidige reglene som ble innført 20. mars 2020, med nedre inntektsgrenser på 0,75G siste 12 avsluttede kalendermåneder, eller 2,25G siste 36 avsluttede kalendermåneder oppheves fra 1. oktober 2021.

Ventedager

Bestemmelsen om 3 dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, ble midlertidig opphevet i mars 2020. Det innebærer at de som blir permittert ikke må gå 3 dager uten inntekt før dagpenger innvilges. Endringen gjaldt også de som blir oppsagt og må søke om dagpenger. 

Ventedagene ble gjeninnført 1. januar 2021. Fra 19. februar 2021 ble ventedagene igjen opphevet. Dette gjelder ut september 2021.

Krav til arbeidstidsnedsettelse

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, ble endret fra minimum 50 % til minimum 40 %. For å få rett til graderte dagpenger, må arbeidstiden per meldekortperiode være redusert med minst 40 %.

De opprinnelige reglene om arbeidstidsreduksjon på 50 % ble gjeninnført 1. januar 2021. Fra 19. februar 2021 ble kravet til arbeidstidsreduksjon igjen redusert til 40 %. Dette gjelder frem til 1. oktober 2021.

Les også: Arbeidsgivers kompensjon av inntekt under permittering kan straffe seg

Feriepenger av dagpenger

Det er vedtatt at de som har mottatt dagpenger i 2020 og 2021, skal få beregnet feriepenger av utbetalte dagpenger i perioden, med 10,2 %. Endringen gjelder likevel ikke de som har vært langvarig permittert (over 52 uker) pr. 7. juni 2021. De vil få fire uker med ferie med dagpenger hvis de fremdeles er arbeidssøkende.

Dagpenger til lærlinger 

Lærlinger som mister læreplassen eller blir permittert, kan ha rett til dagpenger. 

Som en midlertidig ordning får lærlinger dagpenger på 100 % av den delen av lærlingelønn som er under 1,5G, og med 62,4 % av den delen av lærlingelønn som er mellom 1,5G og 6G. Med lærlingelønn menes den lønnen lærlingen hadde på tidspunktet for permittering eller bortfall av lærlingplassen. Denne ordningen gjelder ut september 2021.

Lærlinger som er innvilget dagpenger før 1. oktober 2021, kan fortsette å motta dagpenger i inntil 52 uker, men ikke lenger enn til og med 31. desember 2021.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere 

Det ble innført en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mistet hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som følge av koronapandemien. 

Den midlertidige loven om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, er foreslått forlenget til 1. oktober 2021. 

Mer informasjon om aktuelle regelendringer som følge av korona finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Print

Sticos holder deg oppdatert: