Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Korona: Regelendringer knyttet til sykepenger og omsorgspenger

Korona: Regelendringer knyttet til sykepenger og omsorgspenger

Knyttet til virusutbruddet har det blitt vedtatt en rekke endringer i reglene for sykepenger og omsorgspenger. Regelverket endrer seg stadig, og det er viktig å holde seg oppdatert. Dette gjelder nå.

Rådgivere i Sticos

Sykepenger

Arbeidstakere som må være borte fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Retten gjelder bare så langt fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt. Retten til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom gjelder til og med 31. desember 2021.

Arbeidsgiverperiode

Fra 1. oktober 2021 er arbeidsgiverperioden igjen 16 dager også for fravær som skyldes covid-19 pandemien.

Dersom arbeidsgiver ikke betaler sykepenger som han er forpliktet til å yte, skal NAV utbetale sykepengene og kreve tilbake det arbeidsgiver har plikt til å betale. Retten til sykepenger gjelder bare så langt sykefraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt og at en oppfyller de øvrige vilkår for sykepenger, herunder opptjeningstid og faktisk arbeidsuførhet.

Egenmelding 

Selv om retten til å benytte egenmelding i hele arbeidsgiverperioden er opphørt, kan arbeidsgiver fortsatt velge å godta egenmelding de første 16 dager.

Egenmelding kan benyttes når arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i 2 måneder. Ved opphør i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager må retten til å benytte egenmelding opptjenes på nytt. Etter folketrygdloven gjøres det unntak for opptjeningstiden etter opphør over 14 dager i visse tilfeller, blant annet ved permittering, hvor egenmelding igjen kan benyttes etter 4 uker i arbeid.

Retten til å bruke egenmelding kan fortsatt fratas den ansatte dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Refusjon fra NAV 

Arbeidsgiver har rett til refusjon fra NAV fra dag 4 dersom fraværet skyldes covid-19-pandemien. Det innebærer at den ansatte enten er smittet, mistenkt smittet eller i lovpålagt karantene. Refusjon fra dag 4 kan kreves både for leverte egenmeldinger og sykemeldinger. Dette gjelder til og med 30. september 2021. Arbeidsgiver kan altså få refusjon for denne typen fraværsdager ut september 2021.

Fra 1. oktober 2021 oppheves imidlertid bestemmelsen som gir rett til refusjon fra 4. dag for fravær som skyldes covid-19-pandemien. Det betyr at ved sykefravær som oppstår etter 1. oktober 2021, vil arbeidsgiver ha krav på refusjon først fra dag 17 også når fraværet skyldes covid-19-pandemien.

Refusjonen beregnes på samme måte som sykepenger. Sykepengegrunnlaget er som hovedregel gjennomsnittlig lønnsinntekt som er a-meldt de tre siste månedene og er begrenset opp er begrenset oppad til 6G.

Selvstendig næringsdrivende 

For selvstendig næringsdrivende yter NAV sykepenger fra og med dag 4 for koronarelatert fravær regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppsto. Sykepenger ytes fra NAV med 80 % av sykepengegrunnlaget for selvstendig næringsdrivende. Dette gjelder bare til og med 30. september 2021.

Frilanser 

For koronarelatert fravær yter NAV sykepenger fra og med dag 4 regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppsto for frilansere. Sykepenger ytes med 100 % av sykepengegrunnlaget. Dette gjelder bare til og med 30. september 2021.

Omsorgspenger 

Det har blitt vedtatt flere endringer i reglene for omsorgspenger det siste året.  

For 2021 er antall dager med omsorgspenger doblet. Dette vil gi de fleste foreldre 20 omsorgsdager hver. Foreldre med mer enn 2 barn vil få 30 omsorgsdager. Enslige forsørgere får dobbelt antall omsorgsdager. Foreldre med kronisk syke eller funksjonshemmede barn får i tillegg 10 ekstra omsorgsdager.

Arbeidsgiverperioden er på 10 dager. 

Midlertidig unntak ved lokal stengning av skole eller barnehage 

Frem til 30. september 2021 har man hatt rett til ubegrenset antall dager med omsorgspenger ved lokalt besluttet helt eller delvis stengning av skole eller barnehage. Dette gjelder for arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende og selv om det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp. Dette er forlenget ut desember 2021.

I slike tilfeller må stengningen bekreftes av skolen eller barnehagen, som da arbeidstaker leverer til arbeidsgiver. NAV legger til grunn at arbeidsgiver har mottatt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon for utbetalte dager med omsorgspenger.  

Arbeidstaker hjemme med koronasykt barn 

I de tilfeller barnet selv er koronasykt vil arbeidstakeren ha rett til omsorgspenger. 

Om arbeidstaker må være hjemme i karantene med koronasykt barn, kan arbeidstaker ha rett til sykmelding fordi vedkommende selv kan være smittet. Arbeidstaker må ta kontakt med legen for å vurdere om det er grunn for å få sykmelding. 

Barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler 

Hvis både barn og foreldre er friske og ingen er i ekstra utsatte risikogrupper har man ikke rett til omsorgspenger dersom man allikevel holder barna hjemme. 

Foreldre med barn som på grunn av smittehensyn bør holdes hjemme, helt eller delvis, eksempelvis barn med kronisk sykdom som gjør at barnet er særlig sårbart, vil likevel ha krav på omsorgspenger. Dette gjelder ut desember 2021. Retten til omsorgspenger som følge av særlige smittevernhensyn forutsetter bekreftelse av lege.

Overføring av omsorgsdager mellom foreldre 

Dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder hvor skole eller barnehage er stengt på grunn av korona. 

Delte dager med en annen omsorgsperson etter det ordinære regelverket beholdes. 

Mer informasjon om aktuelle regelendringer som følge av korona finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Print

Sticos holder deg oppdatert: