Sticos Fagstoff

Korona: Regelendringer knyttet til sykepenger og omsorgspenger

Korona: Regelendringer knyttet til sykepenger og omsorgspenger

Det er vedtatt en rekke endringer i reglene for sykepenger og omsorgspenger knyttet til virusutbruddet.

Inger Rose Mathisen, rådgiver i Sticos

Sykepenger

Arbeidsgiverperiode

For fravær som skyldes covid-19-pandemien, er arbeidsgiverperioden redusert fra 16 til 3 dager. Dette gjelder fra 16. mars 2020. Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra dag 4 til og med dag 16 og krever refusjon fra NAV. Dersom arbeidsgiver ikke betaler sykepenger som han er forpliktet til å yte, skal NAV utbetale sykepengene og kreve tilbake det arbeidsgiver har plikt til å betale.

For annet sykefravær er arbeidsgiverperioden fortsatt 16 kalenderdager.

Egenmelding

Det tidligere vedtaket om at arbeidstaker kunne benytte egenmelding i hele arbeidsgiverperioden når arbeidsgiver krever refusjon fra NAV, ble opphevet fra 1. juni. Selv om retten til å benytte egenmelding i hele arbeidsgiverperioden er opphørt, kan arbeidsgiver fortsatt velge å godta egenmelding de første 16 dager. For at NAV skal refundere sykepenger fra dag 4 må egenmeldingen da inneholde opplysninger om at fraværet skyldes covid-19.

Egenmelding kan benyttes når arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i 2 måneder. Ved fravær på mer enn 14 dager må retten til å benytte egenmelding opptjenes på nytt. Etter folketrygdloven gjøres det unntak for opptjeningstiden etter fravær i visse tilfeller, blant annet ved permittering, hvor egenmelding igjen kan benyttes etter 4 uker i arbeid.

Retten til å bruke egenmelding kan fortsatt fratas den ansatte dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Refusjon fra NAV

Arbeidsgiver har rett til refusjon fra NAV fra dag 4 dersom fraværet skyldes covid-19-pandemien. Det innebærer at den ansatte enten er smittet, mistenkt smittet eller i lovpålagt karantene. Arbeidsgiver kan få refusjon for fraværsdager fra og med 16. mars.
Arbeidsgiver utbetaler sykepenger for de første 16 dagene som vanlig. Etter at de 16 første dagene er gått, søker arbeidsgiver om refusjon for dag 4 til dag 16. Refusjonen beregnes på samme måte som sykepenger og er begrenset opp til beløp som tilsvarer dagsats på 6G.

For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon for fravær fra arbeidet ut over 3 dager som skyldes covid-19-pandemien, må arbeidstaker i egenmelding, eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien. Taushetsplikten gjelder som vanlig. Derfor kan ikke arbeidsgiver kreve å få se sykmelding med diagnose eller få opplysninger fra NAV, men den ansatte oppfordres til å oppgi om fraværet skyldes covid-19. Dersom arbeidstaker ikke opplyser skriftlig om at fraværet skyldes covid-19, kan ikke arbeidsgiver søke om refusjon for disse dagene.

I forbindelse med pandemien er refusjonskravet forlenget fra 3 til 9 måneder etter den måneden lønnen ble utbetalt.

Selvstendig næringsdrivende

For sykefravær som skyldes covid-19-pandemien, yter NAV sykepenger fra og med 4. dag regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppsto.  Fra 1. juni kreves sykmelding fra lege for å få sykepenger fra 4. dag.

Sykepenger ytes fra NAV med 80 % av sykepengegrunnlaget for. Dersom den selvstendig næringsdrivende har tegnet frivillig tilleggsforsikring ytes sykepenger med 100 % av sykepengegrunnlaget.

Retten til sykepenger gjelder bare så langt sykefraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt.

Frilanser

For sykefravær som skyldes covid-19-pandemien, yter NAV sykepenger fra og med 4. dag regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppsto. Fra 1. juni kreves sykmelding fra lege for å få sykepenger fra 4. dag.

Sykepenger ytes med 100 % av sykepengegrunnlaget.

Retten til sykepenger gjelder bare så langt sykefraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt.

Omsorgspenger

Det ble vedtatt endringer i reglene for omsorgspenger med virkning fra fredag 13. mars 2020. Det maksimale antall dager med omsorgspenger ble doblet for kalenderåret 2020.

Fra 1. juli endres igjen kvoten på antall dager med omsorgspenger. Antall dager «nullstilles», og det gis en ny helårskvote for siste halvår i 2020, uavhengig av hvor mange dager som er benyttet tidligere. Det betyr at de fleste igjen har 10 dager hver og 15 dager for 3 eller flere barn.

Den reduserte arbeidsgiverperioden fra 13. mars, som var på 3 dager, økes samtidig til igjen å være 10 dager i løpet av hele 2020. Det vil si at tidligere dekkede omsorgsdager teller med i disse 10 dagene. Arbeidsgiver kan søke refusjon fra NAV fra dag 11.

Arbeidstaker hjemme med koronasykt barn

I de tilfeller barnet selv er koronasykt vil arbeidstakeren ha rett til omsorgspenger.
Om arbeidstaker må være hjemme i karantene med koronasykt barn, kan arbeidstaker ha rett til sykmelding fordi vedkommende selv kan være smittet. Arbeidstaker må ta kontakt med legen for å vurdere om det er grunn for å få sykmelding.

Arbeidsgiverperioden for sykepenger er endret fra 16 til 3 dager. 

Barnehage og skole stengt på grunn av korona

Arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende kan bruke omsorgsdager hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset12. Man trenger ikke søke NAV om dette. Retten til omsorgspenger gjelder bare så lenge fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt og da kun til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.

Overføring av omsorgsdager mellom foreldre

Overførte omsorgsdager på grunn av stengt barnehage/skole blir annullert fra 1. juli. Dette gjelder de ekstra omsorgsdagene som ble innført fra 13. mars.

Delte dager med en annen omsorgsperson etter det ordinære regelverket beholdes.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Den innførte ordningen med omsorgsdager fra NAV etter en ventetid på 3 dager, oppheves fra 1. juli. Selvstendig næringsdrivende og frilansere må nå selv dekke de 10 første omsorgsdagene for hele 2020. Tidligere dekkede dager i år teller med i de 10 dagene.

Arbeidsavklaringspenger

Stønadsperiodene for arbeidsavklaringspenger forlenges fra 1. juli.

De som nådde sin maksimale stønadsperiode 1. mars 2020 eller senere, får forlenget sin stønadsperioden frem til og med 31. oktober 2020.

Stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger under behandling av krav om uføretrygd forlenges tilsvarende.

Mer informasjon om aktuelle regelendringer som følge av korona finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: