27 arbeidsskadedødsfall i Norge i 2017

27 arbeidsskadedødsfall i Norge i 2017

Flere døde i arbeidslivet i 2017 enn i året før.

Kristin Grindstad, rådgiver i Sticos

Arbeidstilsynet har registrert 27 dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i 2017. Dette er to flere enn i 2016 men likevel godt under gjennomsnittet for de siste seks årene. I perioden 2012-2017 er det i gjennomsnitt 36 arbeidsskadedødsfall pr år.

Hva kan gjøres for å redusere antallet ytterligere?

Vi har ingen å miste i arbeidslivet, og det er fortsatt mye som kan gjøres for å redusere tallet ytterligere. Gode risikovurderinger er et av stikkordene.

Alt for ofte ser en at det er manglende eller mangelfull risikovurdering som er årsaken til at ulykker inntreffer. God risikostyring er hjertet i HMS-arbeidet og bør få enda større fokus rundt på norske arbeidsplasser. Internkontrollforskriften krever at virksomheten skal kartlegge farer som kan oppstå og deretter risikovurdere disse.

Når nødvendige risikoreduserende tiltak er identifisert er det viktig at disse blir iverksatt og fulgt opp på en god måte. God risikokultur starter med ledelsen i virksomheten. Uten fokus fra ledelsen klarer man ikke å forankre risikotankegang i virksomheten for øvrig heller.

Færre utenlandske arbeidstakere døde på jobb

Seks av de som omkom i 2017 var utenlandske arbeidstakere. Dette er det laveste antallet siden 2013, og andelen utenlandske arbeidstakere er på samme nivå i 2017 som gjennomsnittet for de siste seks årene. Det er vanskelig å si om dette er et tegn på at utviklingen har snudd. En må da se en trend over flere år.

Bransjetrender

Det er fortsatt slik at de fleste arbeidsskadedødsfallene skjer i bygg- og anleggsbransjen. Men en ser nå en økning innen transport og lagring, samt industri. Innen jordbruk, fiske og fangst er det en nedgang i arbeidsskadedødsfallene.

Få kvinner dør på jobb

I 2017 omkom én kvinne på jobb. Hun døde etter å ha blitt utsatt for vold. Årsaken til at flere menn enn kvinner dør på jobb handler i stor grad om at menn jobber i mer risikoutsatte yrker. En medvirkende årsak kan også være at kvinner tradisjonelt sett tar mindre risiko enn menn.

Her kan du lese mer om det som kjennetegner arbeidsulykkene og hvor de skjer.

Kilde: www.arbeidstilsynet.no

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x