Sticos Fagstoff

Dette betyr statsbudsjettet 2021 for kommuner og fylkeskommuner

Dette betyr statsbudsjettet 2021 for kommuner og fylkeskommuner

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er fremlagt. Her tar vi for oss et utvalg av regjeringens kommentarer til forslag til de ulike sektorene i kommuner og fylkeskommuner.

Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos

Kommune

Helse- og omsorg

Akson – felles kommunal journalløsning

Regjeringen foreslår å bevilge 189 millioner kroner til investeringer i nasjonale samhandlingsløsninger. Samtidig foreslår regjeringen å bevilge 93 millioner kroner til realiseringen av felles kommunal journalløsning. I tillegg styrkes helsedatasatsingen med 35 millioner kroner.

Allmennlegetjenesten – handlingsplan

Regjeringen foreslår å styrke handlingsplanen for allmennlegetjenesten med 450 millioner kroner, inkludert 400 millioner kroner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. 

Desentraliserte studieplasser i omsorgstjenesten

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til desentraliserte studieplasser for å sikre tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft i distriktskommuner. Bevilgningen videreføres fra revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Digitale tjenester for barn og unge

Regjeringen foreslår å omdisponere 35 millioner kroner av tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, for å legge til rette for drift og utvikling av digitale tjenester for barn og unge. 

Heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen foreslår å bevilge 1,85 milliarder kroner til om lag 1000 heldøgns omsorgsplasser, over fem år. I 2021 utgjør bevilgningen 92,7 millioner kroner.
Halvparten av rammen er øremerket heldøgns omsorgsplasser i kommunene.

Rask psykisk helsehjelp

Regjeringen foreslår å legge om tilskuddsordningen for Rask psykisk helsehjelp for å legge til rette for at kommuner etablerer ordningen. Omleggingen skal skje gradvis, og for 2021 foreslår regjeringen å omprioritere 10 millioner kroner i budsjettet for å øke kapasiteten i opplærings- og utdanningspakken for Rask psykisk helsehjelp til dette formålet.

Ressurskrevende tjenester

Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet med 46 000 kroner for 2021, som vil gi en innsparing på 300 millioner kroner.

For å fange opp kommuner med spesielt høye utgifter per innbygger, foreslår regjeringen å fordele 30 millioner kroner i skjønnsmidler for 2021. Midlene skal rettes mot kommuner med under 3 000 innbyggere som har en spesielt stor økonomisk byrde på grunn av ressurskrevende tjenester.

Teknisk sektor

Skogvern

Arbeidet med å øke arealet av vernet skog fortsetter. Regjeringen foreslår at bevilgningen på skogvern holdes videreføres på samme nivå som i 2020.

Arealplanlegging

Kommunene har en særlig viktig rolle i arealplanleggingen, og regjeringen foreslår å etablere en ny tilskuddspost der kommunene kan søke om midler til å lage kommunedelplaner for natur.

Bostøtte

Regjeringen foreslår å styrke bostøtten med 82,4 millioner kroner i 2021. I tillegg foreslår regjeringen å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt bosted, slik at begge foreldrene nå kan regne med barnet i en eventuell bostøttesøknad. Regjeringen foreslår også at minsteutbetalingen av bostøtte reduseres til 50 kroner.

Eiendomsskatt – fritak for reindriftsanlegg

Regjeringen foreslår at anlegg som brukes til reindrift fritas for eiendomsskatt.

Eiendomsskatt – maksimal eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig

Regjeringen foreslår at den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021.

Oppvekst

Barn og unge

Regjeringen foreslår 15,7 millioner kroner i økt bevilgning til barne- og ungdomskultur, fordelt på flere tiltak.

Skole – digital undervisning

Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen på 80 millioner kroner i 2021 for å utjevne forskjeller mellom kommunene når det gjelder digital hjemmeundervisning. 

Skole – lærerspesialister

Regjeringen vil trappe opp satsingen på lærerspesialistordningen, og foreslår å bruke om lag 230 millioner kroner på dette i 2021. Det gir rom for å øke antall lærerspesialister fra 1 500 til 2 300 fra høsten 2021.

Skole – mobbing

Arbeidet mot mobbing og for et godt inkluderende læringsmiljø har høy prioritet hos regjeringen. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 110 millioner kroner til dette arbeidet i 2021.

Skole – nye læreplaner

Fra høsten 2020 starter innføringen av de nye læreplanene i grunnopplæringen. Regjeringen foreslår å bevilge 180 millioner kroner til læremidler i forbindelse med fagfornyelsen i 2021.

Skole – SFO

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 25 millioner kroner for å utvide den eksisterende nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til å også gjelde 3.-4. trinn fra høsten 2021. Regjeringen foreslår å bevilge 15,2 millioner kroner til gratis SFO for lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner

Skole – sårbare barn

Våren 2020 ble det bevilget 170 millioner kroner for at sårbare elever skulle kunne ta igjen tapt læring som følge av stenging av skolene. Regjeringen foreslår å videreføre tiltaket med samme beløp i 2021.

Barnehage – asylmottak

Regjeringen foreslår å bevilge 8,3 millioner kroner for å dekke heltidsplasser for 1-, 2- og 3-åringer i asylmottak. Dette er et ledd i arbeidet med å gi rett til barnehageplass for barn i mottak.

Barnehage – kvalitet og kompetanse

Regjeringen er opptatt av god kvalitet i barnehagen for at barn skal få en god start og like muligheter til å klare seg videre i livet. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 430 millioner kroner til tiltak for å fremme kvaliteten og kompetansen i barnehagene. Om lag 200 millioner kroner av dette vil gå til den regionale ordningen for kompetanseutvikling.

Barnehage – spesialpedagogikk

Regjeringen foreslår i oppfølgingen av «Tett-på»-meldingen å styrke kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis fra 25 til 50 millioner kroner. Tiltakene gjelder både barnehage og skole.

Barnevern – ettervern

Regjeringen foreslår å bevilge 24 millioner kroner til kommunene, slik at retten til ettervern i barnevernet kan utvides fra 23 til 25 år fra 
1. januar 2021. 

Barnevern – helsehjelp og helsekartlegging

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til å forbedre helsetilbudet til barn i barnevernet. Bevilgningen er en del av Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024).

Annet

Foreldrestøtte – Familie for første gang

Regjeringen foreslår å bevilge 45,3 millioner kroner til å utvide programmet Familie for første gang. Utvidelsen av programmet innebærer at flere familier kan delta, at programmet kan prøves ut i flere kommuner og at nasjonalt fagkontor blir styrket.

Habilitering og avlastning til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen foreslår å styrke kommunenes rammetilskudd til barn og unge med nedsatt funksjonsevne med en engangsbevilgning på 100 millioner kroner. 

Husbankens låneramme

Regjeringen foreslår en låneramme på 20 milliarder kroner i 2021, en økning på 4 milliarder kroner fra Saldert budsjett 2020. 


Fylkeskommune

Videregående opplæring

Fagskoler – utdanningsløftet

Regjeringen foreslår å bevilge 178,6 millioner kroner til videreføring av 1 600 studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. I tillegg kommer anslåtte utgifter til utdanningsstøtte på 52,7 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å bevilge 37,8 millioner kroner til om lag 500 nye studieplasser ved Industrifagskolen. Inkludert utdanningsstøtte blir det til sammen 50 millioner kroner i bevilgning til Industrifagskolen.

Fagbrev

Våren 2020 ble det bevilget 46 millioner kroner for at flere skal benytte ordningen Fagbrev på jobb. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen i 2021. 

Fullføring

Våren 2020 ble det bevilget 150 millioner kroner for at avgangselever som går ut med hull i vitnemålet, kan få mulighet til å fullføre. Regjeringen foreslår videreføre tiltaket og bevilge 172,3 millioner kroner i 2021, hvor 22,3 millioner kroner går til utdanningsstøtte. 

Læreplass

Regjeringen foreslår å bevilge 150 millioner kroner som skal legge til rette for et utvidet tilbud i skolen for elever som ikke får læreplass: Fagbrev som elev. I tillegg foreslår regjeringen å videreføre den ekstraordinære økningen av lærlingtilskuddet i høst til våren 2021. Økningen utgjør 4 250 kroner per læreplass neste vår.

Bredbånd

Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner for å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fastsatt fordelingsnøkkel.

Samferdsel

Kovid-19 og kompensasjon til kollektivtrafikk

Regjeringen foreslår å bevilge 2 milliarder kroner for å ta høyde for å videreføre kompensasjon for tapte billettinntekter og redusert kapasitet i kollektivtrafikken som følge av smittevernstiltak.
Det er tatt høyde for en kompensasjon på 650 millioner kroner til persontransport med tog, 1 250 millioner kroner til fylkeskommunal kollektivtrafikk og 100 millioner kroner til ekspressbusser.

Vei

Regjeringen foreslår også å bevilge 100 millioner kroner til tilskuddsordningen for utbedring av fylkesveier som er viktige for næringstransport.

Grønn skipsfart – hurtigbåter

Regjeringen foreslår å videreføre ordningen for innfasing av hurtigbåter med lav- og nullutslippsteknologi i fylkeskommunale samband med en ramme for nye tilsagn på 80 millioner kroner i 2021. 

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til videreføring av det offentlig-private samarbeidet Grønt Skipsfartsprograms arbeid med grønn flåtefornying av lasteskip. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: