Dette må kommunene huske når de mottar anleggsbidrag

Dette må kommunene huske når de mottar anleggsbidrag

Hvordan blir mva-behandlingen ved mottak av anleggsbidrag fra utbyggere av bolig- eller næringsområdet? Og hvilke utgifter kan kommunen kreve refusjon for gjennom anleggsbidrag?

Beate Rognes, rådgiver i Sticos

I forbindelse med utbygging av et bolig- og/eller næringsområdet kan kommunen i visse tilfeller kreve at utbygger dekker utgifter til nødvendig infrastruktur. Denne infrastrukturen kan omfatte veg, gang-/sykkelveg, park, vann og avløp mv. Hvordan blir avgiftsbehandlingen av et slikt anleggsbidrag?

Ved bruk av den såkalte anleggsbidragsmodellen er det kommunen som står som utbygger av infrastrukturtiltaket, mens kostnadene betales av utbygger i form av et anleggsbidrag.

Se våre aktuelle nettkurs for ansatte i kommuner og fylkeskommuner

Ikke avgiftspliktig omsetning

Avgiftsmessig er det lagt til grunn at refusjon av kostnader som kreves med hjemmel i lov eller forskrift ikke anses som omsetning etter merverdiavgiftsloven.

En utbygger av et boligfelt vil ikke få byggetillatelse uten at tomta har tilfredsstillende veg, vann- og avløpsforhold. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kreve refusjon av utbygger ved opparbeidelse av infrastruktur. Denne refusjonen er ikke avgiftspliktig omsetning for kommunen.

Det kan bare kreves refusjon for utgifter som har vært nødvendige for å oppfylle de fastsatte krav.

Noen kommuner krever også at utbygger betaler et administrasjonsgebyr, som skal dekke kommunens utgifter til byggeledelse og administrasjon mv. Et skattekontor har lagt til grunn at et slikt administrasjonsgebyr også kan faktureres uten merverdiavgift. Begrunnelsen er at utgifter til administrasjon er nødvendige for å få gjennomført utbyggingen av infrastrukturen. Kommunen vil derfor kunne kreve refusjon for sine administrative utgifter etter plan- og bygningsloven.

Kun faktiske kostnader

Vær imidlertid oppmerksom på at det kun er kommunens faktiske pådratte kostnader til administrasjon som kan kreves refundert etter plan- og bygningsloven.

Dersom anleggsbidraget er fastsatt på forhånd som en prosentsats av netto byggekostnad, vil det kunne oppstå avgiftsplikt for den delen av vederlaget som ikke utgjør faktiske kostnader for kommunen. Det vil være tilfellet dersom kommunens faktiske administrative kostnader er lavere enn det forhåndsavtalte påslaget.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x