Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven

Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven

Finansdepartementet vil innføre beløpsgrense på 40 000 kroner for kontantbetaling i nytt lovforslag

Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos

Finansdepartementet har lagt frem lovforslag om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven i prop. 76 L (2016-2017). Forslagene er til dels en oppfyllelse av EØS-reglene. Proposisjonen forventes behandlet i Stortinget 06.06.2017.

Beløpsgrense på kr 40 000 for kontantbetaling

En beløpsgrense for kontantbetaling til forhandlere av gjenstander på kr. 40 000 innføres i ny §4a til hvitvaskingsloven. Det er presisert at beløpsgrensen gjelder også der oppgjøret gjennomføres i flere operasjoner og at skattekontoret fører kontroll med at bestemmelsen overholdes.

I kapittel 1 skal ny § 4 a lyde:

§ 4 a Beløpsgrense for kontantvederlag. Kontroll

1) Forhandlere av gjenstander kan ikke motta vederlag i kontanter på 40 000 kroner eller mer. Dette gjelder også der oppgjøret gjennomføres i flere operasjoner.

Skattekontoret fører kontroll med at første ledd blir overholdt. Ved kontrollen gjelder skatteforvaltningsloven §§ 10-1, 10-2, 10-4, 10-10, 10-11, 10-12, 10-13 og 10-14 tilsvarende så langt de passer


1) Bestemmelsen er i første rekke myntet på forhandlere av investeringsgjenstander og varige forbruksgoder som kunst, antikviteter, smykker, båter, biler etc., men vil etter sin ordlyd omfatte forhandlere av alle typer gjenstander. Bestemmelsen omfatter ikke selgere av tjenester, f.eks. håndverkertjenester

Autorisasjonskrav for tilbydere av viksomhetstjenester

Det foreslås etablering av autorisasjons- og tilsynsordning for tilbydere av virksomhetstjenester. Regnskapsførere, revisorer og advokater har ikke tidligere vært underlagt krav om tillatelse for å tilby virksomhetstjenester. Det foreslås nå at det etableres en autorisasjons- og tilsynsordning for tilbydere av virksomhetstjenester i nytt kapittel 5A. Autorisasjon gis etter søknad. Det er presisert at autorisasjon ikke nødvendig for advokat, autorisert regnskapsfører, autorisert regnskapsførerselskap, statsautorisert og registrert revisor og godkjent revisjonsselskap.

Definisjonen av virksomhetstjenester endres samtidig og er ifølge forslaget til §2 nr. 4 slik:

4. tilbydere av virksomhetstjenester: fysiske og juridiske personer som i næring tilbyr en eller flere av følgende tjenester til tredjepersoner: 

a) å opprette selskaper og andre juridiske personer, 

b) å være styremedlem, daglig leder eller deltaker i et selskap, eller å inneha lignende funksjoner i andre juridiske personer, 

c) å stille til rådighet forretningsadresser, administrative adresser eller postadresser og tilknyttede tjenester for selskaper og andre juridiske personer eller juridiske arrangementer,

d) å forvalte utenlandske truster eller tilsvarende juridiske arrangementer, 

e) å opptre som aksjeeiere for tredjeperson, med mindre denne er et selskap som har finansielle instrumenter opptatt til notering på et regulert marked i EØS-stat eller er underlagt informasjonsplikt tilsvarende det som gjelder ved notering på et regulert marked i EØS-stat, eller 

f) å sørge for at andre personer opptrer i posisjoner som nevnt i bokstav b, d og e

Etablering av tilsyn med land-for-land-rapportering etter verdipapirhandelloven

Proposisjonen inneholder forslag om etablering av tilsyn med overholdelse av land-for-land-rapportering etter verdipapirhandelloven slik Stortinget tidligere har anmodet om. Departementet foreslår at Finanstilsynet skal føre tilsyn med rapporteringen, og at tilsynet skal følge reglene om kontroll med utstederforetakets finansielle rapportering så langt det passer.

 

 


Sticos holder deg oppdatert: