Sticos Fagstoff

Foreldelse av kompensasjonskrav

Foreldelse av kompensasjonskrav

Det har skjedd en viss oppmykning i praktisering av foreldelsesreglene i kompensasjonsloven. Dette gjelder ved forsinket fakturering og uriktig fakturering uten avgift. Skattedirektoratet har også endret sin oppfatning når det gjelder foreldelse av krav på justering.

Bernt Ollestad, rådgiver i Sticos

Foreldelse - hovedregel

For kommuner er det en meget kort foreldelsesfrist for kompensasjonsbeløp.

Rett til kompensasjon er betinget av at avgiftsbeløpet kan dokumenteres med salgsdokument. Etter bokføringsforskriften skal salgsdokument utstedes snarest og senest en måned etter levering. Foreldelsesfristen løper som hovedregel fra tidspunktet fakturaen skulle vært bokført.

For en kommune foreldes kompensasjonsbeløpet ved utløpet av innsendelsesfristen for terminen etter bokføringsterminen. En faktura datert 15. januar er foreldet etter 10. juni som er fristen for innsendelse av 2. termin.

Sticos har ett av landets beste fagmiljø innen blant annet regnskap, skatt, avgift, lønn, personal og personvern. Se vår store kursoversikt her!

Forsinket fakturering og uriktig fakturering med avgift

I de tilfeller selger fakturer for sent i forhold til hva som er kravene i bokføringsforskriften, oppstår spørsmålet om kommunen likevel kan forholde seg til fakturadatoen. Vi kan tenke oss følgende eksempel:

Kommunen får levert en vare 15. februar. Selger utsteder salgsdokument 15. juni. Kommunen bokfører fakturaen 20. juni, og tar kompensasjonsbeløpet med på oppgaven for 3. termin.

Skattedirektoratet har i en egen uttalelse, 15. oktober 2015, lagt til grunn at man i disse tilfellene (forsinket fakturering) kan ta utgangspunkt i fakturadato. Overført til eksemplet ovenfor så betyr dette at foreldelse først inntrer 10. oktober som er frist for innsendelse 4. termin.

Tilsvarende gjelder dersom selger uriktig fakturerer uten avgift, og på et senere tidspunkt korrigerer dette ved å sende ut en ny faktura med avgift.

Kommunen mottar en faktura uten avgift, datert 15. februar. I mars blir selger oppmerksom på feilen og sender en ny faktura med avgift, datert 20. mars. Det er faktura datert 20. mars som vil være utgangspunktet for beregning av foreldelsesfristen. Foreldelse inntrer først ved utløpet av fristen for innsendelse av 3. termin.

Foreldelse av krav på justering

Private utbyggere blir ofte pålagte å bekoste infrastruktur (VA-anlegg, vei mv) i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Ved ferdigstillelse overtar kommunen disse anleggene. Dersom utbygger ikke har hatt rett til fradrag eller kompensasjon, vil kommunen kunne oppnå en justeringsrett. For å kunne utnytte denne retten er det ikke tilstrekkelig at kommunen har overtatt infrastrukturen. Det må foreligge en signert oppstilling over byggetiltaket fra overdrager. Denne oppstillingen skal blant annet vise total merverdiavgift og beløp som er gjenstand for justering. Først når denne oppstillingen foreligger på kommunens hånd kan kommunen kreve justering.

Dersom tidspunktet for overdragelse av den faste eiendommen og utarbeidelse av justeringsoppstillingen ikke er sammenfallende, oppstår spørsmålet hvilket tidspunkt som skal legges til grunn i forhold til beregning av foreldelsesfristen. Vi kan tenke oss følgende eksempel:

Kommunen overtar en kapitalvare (byggetiltak) ved ferdigstillelse. Justeringsoppstillingen mottas 1. juli år 3.
Skattedirektoratet har ment at foreldelsesfristen starter å løpe ved overtakelse kapitalvaren (byggetiltaket), uavhengig av når justeringsoppstillingen mottas. Det synet er nå forlatt i direktoratets uttalelse av 28. oktober 2017. Overført til eksempelet ovenfor betyr dette at justeringsbeløp for år 1 og 2 vil være foreldet ved frist for innsendelse av oppgave for 5. termin i år 3 (10. desember år 3). Krav for år 3 kan tidligst fremsettes på 6 termin år 3, og foreldes ved frist for levering av 1. termin år 4 (10. april år 4).

 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x