Sticos Fagstoff

Kommunale svømmeanlegg og merverdiavgift - brukerbetaling

Kommunale svømmeanlegg og merverdiavgift - brukerbetaling

Det har vært mange saker om mva-behandlingen for kommunale svømmeanlegg. Skatteetaten har i flere saker varslet om at kommuner må tilbakeføre kompensert merverdiavgift som er utbetalt i forbindelse med bygging av slike anlegg.

Bernt Ollestad, rådgiver i Sticos

En kommune har som hovedregel rett til kompensasjon for merverdiavgift ved oppføring av bygg og anlegg til bruk i kommunens virksomhet. Dette vil som utgangspunkt også gjelde ved oppføring av en svømmehall.

Dersom kommunen tar betalt for adgang til svømmeanlegget (publikumsbading), gis det ikke kompensasjon for merverdiavgift på denne bruken. Dette innebærer at kommunen kun vil ha rett til forholdsmessig kompensasjon for merverdiavgift ved oppføringen av svømmehallen.

Brukerbetaling vil kunne avskjære retten til kompensasjon

Det er ikke all bruk som gir rett til kompensasjon. Dette gjelder særlig når kommunen tar betalt for adgang til svømmeanlegget. Skatteetaten har i flere saker lagt til grunn at slik bruk rammes av konkurransebestemmelsen i merverdiavgiftskompensasjonsloven.

For kulturområdet (kulturhus) har Finansdepartementet som et utgangspunkt lagt til grunn at brukerbetaling i seg selv ikke avskjærer retten til kompensasjon. Det skal legges vesentlig vekt på størrelsen på brukerbetalingen, og hvordan aktiviteten er finansiert. Dette synes å ha mindre betydning i forhold til svømmehaller. Det forhold at brukerbetalingen kun dekker deler av kostnadene blir ikke tillagt avgjørende vekt.

Fraværet av private svømmehaller i kommunen synes heller ikke å ha noen betydning. Ved vurderingen av om aktiviteten drives i konkurranse med andre, må også private tilbydere av fysiske aktiviteter i sin alminnelighet trekkes inn. Dette kan f.eks. være et privat treningssenter o.l.

I en konkret klagesak fra 2017 ble vedtak om tilbakeføring av kompensert merverdiavgift opprettholdt av Skattedirektoratet. Det forelå ikke rett til kompensasjon for aktivitet knyttet til betalende brukere av en kommunal svømmehall.

I nevnte sak utgjorde brukerbetalingen under 30 % av de totale kostnadene knyttet til aktiviteten. Det ble også fremhevet at det ikke er tilstrekkelig å vurdere mulig konkurranse i forhold til private svømmehaller. Andre private aktører som tilbyr fysiske aktiviteter må også trekkes inn. 

Basert på skatteetatens praktisering av konkurransebestemmelsen, bør kommuner som har eller planlegger bygging av svømmehaller, ha et bevisst forhold til dette. Dette gjelder særlig når det legges opp til brukerbetaling.

Opplevelsessenter/badeland – fradragsrett kan erstatte tapt rett til kompensasjon? 

Brukerbetaling reiser også spørsmål om det må beregnes merverdiavgift av vederlaget (12 %). Dette forutsetter imidlertid at svømmeanlegget kan anses som et opplevelsessenter/badeland. Dette vil bero på hvilke fasiliteter anlegget består av. Det er vanskelig å angi noe helt bestemt om hva som skal til for at anlegget skal kunne defineres som et opplevelsessenter. Det vil neppe være tilstrekkelig at anlegget består av et vanlig basseng, barnebasseng, boblebad og f. eks. en sklie.

Foruten at det må beregnes merverdiavgift av vederlaget, vil konsekvensen av at anlegget anses som et opplevelsessenter være at kommunen oppnår fradragsrett etter merverdiavgiftsloven. Dette kan reparere for at retten til kompensasjon faller bort.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: