Sticos Fagstoff

Konsekvenser for kommuner ved særskilt registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Konsekvenser for kommuner ved særskilt registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Det skal som hovedregel ikke beregnes merverdiavgift ved levering av varer og tjenester internt i kommunen. Dette stiller seg annerledes dersom en kommunal enhet velger å særskilt registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret.

Bernt Ollestad, rådgiver i Sticos

En kommune er på samme måte som private registrerings- og avgiftspliktig når de omsetter varer og tjenester. Omfanget av registrerings- og avgiftsplikten vil normalt bero på hvor stor andel som leveres til andre enn egen kommune.

Utgjør omsetningen til andre 20 prosent eller mer, vil enheten også være avgiftspliktig for levering internt i kommunen. Er omsetningen til andre under 20 prosent, oppstår det normalt ingen avgiftsplikt ved levering internt i kommunen.

TRENGER DU PÅFYLL AV KUNNSKAP? Ta våre oppdaterte nettkurs for offentlig sektor

Ett eksempel

Kommune A har en egen renholdsavdeling. I tillegg til renhold av bygninger tilhørende A, utføres også renhold for et AS, en stiftelse samt at de også pådrar seg enkeltoppdrag for private næringsdrivende. A må beregne merverdiavgift på omsetning til et AS, stiftelsen og de private næringsdrivende. Disse anses som andre.

Om A må beregne merverdiavgift for renhold som ytes på egne bygg, vil bero på om omsetningen til andre utgjør 20 prosent eller mer. For å avgjøre om man er over eller under nevnte verdi så er det naturlig å ta utgangspunkt i verdien av tjenesten levert til andre målt opp mot totalproduksjonen av renholdstjenester i enheten.

To registreringer

Skattemyndighetene legger til grunn at en kommune må ha minst to registreringer i Merverdiavgiftsregisteret, en for de enheter som har omsetning til andre som er lik eller større enn 20 prosent (§ 11.1-virksomheter), en for de enheter hvor omsetningen til andre utgjør under 20 prosent (§ 11.2-virksomheter). Utover dette kan en kommune søke om særskilt registrering for en enhet med avgiftspliktig omsetning. Denne adgangen gjelder uavhengig av om omsetningen til andre er over eller under 20 prosent.

LES OGSÅ: Kommunen kan ikke registrere  all avgiftspliktig virksomhet på ett registreringsnummer

Velger kommunen å særskilt registrere en enhet, så medfører dette at enheten anses som et eget avgiftssubjekt. Hvis vi holder oss til eksempelet ovenfor med renholdsenheten, vil en slik registrering bety at enheten må beregne merverdiavgift til alle, uavhengig av om levering internt i kommunen utgjør mer enn 80 prosent.

Særskilt registrerte enheter vil langt på vei ha samme avgiftsbehandling som en § 11.1 – virksomhet. De vil normalt ikke være omfattet av merverdiavgiftskompensasjonsloven. De må beregne utgående avgift av all sin omsetning, og vil ha ordinær fradragsrett for inngående avgift på sine anskaffelser.

Under 20 prosent

For enhet med omsetning til andre under 20 prosent, vil særskilt registrering medføre en annen avgiftsbehandling enn om kommunen lar enheten inngå i kommunens ordinære § 11.2-registrering. Uten særskilt registrering ville enheten vært omfattet av kompensasjonsreglene, og fradragsretten ville vært begrenset til innkjøp av varer og tjenester som omsettes videre med utgående avgift. Plikten til å beregne utgående avgift ville vært begrenset til levering som skjer til andre.

Kan særskilt registrering av 11.2-virksomheter være gunstig?

Selv om 11.2-virksomheter omfattes av merverdiavgiftskompensasjonsloven, vil retten til kompensasjon være begrenset til bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet. Skattedirektoratet har lagt til grunn at det ikke foreligger rett til kompensasjon for bruk i den avgiftspliktige delen av aktiviteten. Dette gjelder selv om det ikke foreligger rett til fradrag etter Merverdiavgiftsloven.

LES OGSÅ DENNE SAKEN: Ikke rett til full kompensasjon for merverdiavgift for 11.2-virksomheter?

Dersom renholdsavdelingen i eksempelet ovenfor har 15 % omsetning til andre, og vi legger til grunn at 15 % av bruken av driftsmidler og -kostnader gjelder den avgiftspliktige delen av aktiviteten, vil kommunen kun ha rett til 85 % kompensasjon for slike anskaffelser til felles bruk.

Dersom renholdsavdelingen er særskilt registrert, vil retten til kompensasjon være avskåret. Til gjengjeld vil kommunen oppnå fullt fradrag etter merverdiavgiftsloven ved anskaffelse av driftsmidler og -kostnader. Avdelingen må riktignok beregne merverdiavgift ved levering av renholdstjenester internt i kommunen, men dette vil i all hovedsak bli eliminert ved at beregnet avgift vil være kompensasjonsberettiget på kommunens hånd, eventuelt fradragsrett, hvis mottaker er en av kommunens 11.1-virksomheter.

Det kan derfor være gunstig avgiftsmessig med særskilt registrering. Dette gjelder særlig hvis bruk i den avgiftspliktige delen overstiger 5 %. Er bruken 5 % eller lavere, så vil det uansett foreligge rett til full kompensasjon.

Ovennevnte viser at kommunene, særlig i forhold til § 11.2-virksomheter, bør være oppmerksom på konsekvensene ved en særskilt registrering.

Sticos Oppslag Kommune gir deg praktiske svar på spørsmål om KOSTRA, kontering, merverdiavgifts og merverdiavgiftskompensasjon, samt lønnsinnberetning, tariffavtaler, trygderett og arbeidsrett. Få mer informasjon her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: