På tide å justere i kommuner og fylkeskommuner?

På tide å justere i kommuner og fylkeskommuner?

Ved endret bruk av kapitalvarer skal justering av merverdiavgift innberettes i kompensasjonsmeldingen for 6. termin med innleveringsfrist 11. februar 2019. Har du kontroll på justeringsreglene?

Beate Rognes, rådgiver i Sticos

Justeringsreglene i kompensasjonsloven innebærer at tidligere kompensert merverdiavgift i visse tilfeller må tilbakebetales til staten. Justering utløses ved endret bruk eller overdragelse av fast eiendom når anskaffelsen beløpsmessig overstiger kr 500 000 brutto (kompensert merverdiavgift utgjør minst kr 100 000). Justeringsperioden er 10 år. For kommuner og fylkeskommuner omfatter justeringsreglene i kompensasjonsloven kun fast eiendom (byggetiltak).

Dersom en kommune fører opp en idrettshall med rett til full kompensasjon for merverdiavgift, vil det oppstå en justeringshendelse dersom kommunen i år 5 etter oppføringen, starter med utleie av idrettshallen til for eksempel et idrettslag.

Et annet eksempel på en justeringshendelse er når kommunen fører opp en svømmehall med rett til delvis kompensasjon for merverdiavgift på utgiftene til oppføring. Svømmehallen benyttes til undervisningsformål i grunnskolen på dagtid (kompensasjonsberettiget), og er åpen for publikum mot inngangsbilletter på kveldstid (ikke kompensasjonsberettiget på grunn av konkurransebestemmelsen). Svømmehallen leies dessuten også ut til lokale svømmeklubber og andre (ikke kompensasjonsberettiget). Dersom bruken av svømmehallen i år 2 etter oppføringen, er endret sett i forhold til bruken ved anskaffelsen i år 1, må kommunen vurdere justering. Denne øvelsen må kommunen foreta hvert eneste år i hele justeringsperioden som er 10 år.

Justeringsreglene omfatter merverdiavgift som ytes ved anskaffelse, fremstilling, eller utførelse, herunder om- eller påbygninger av bygg, anlegg eller annen fast eiendom. Det skal ikke skje noen justering for merverdiavgift påløpt ved vedlikehold av fast eiendom.

Det skal ikke foretas justering dersom en bygning eller et anlegg brenner ned eller rives ned. Hvis brann e.l. gjør at det bygges på nytt, vil dette anses som en annen og ny kapitalvare forutsatt at beløpsgrensen nås.

Merk at det ikke skal foretas justering for kompensert merverdiavgift ved overdragelse av fast eiendom som følge av vedtak om kommunesammenslåing eller deling.

Endret bruk

Gjenstand for justering det enkelte regnskapsår er 1/10 av kompensasjonsbeløpet.

Ved endret bruk av kapitalvaren må det foretas en årlig justering for gjenværende justeringsperiode. Denne årlige justeringen innberettes på kompensasjonsmeldingen for sjette periode. Denne årlige justeringen skal baseres på bruken det siste året. Endringer i bruken av en kapitalvare i løpet av året 2018 skal innberettes i kompensasjonsmeldingen for 6. termin med innleveringsfrist 11. februar 2019.

Ved salg eller annen overdragelse av kapitalvaren må det foretas en samlet justering for resterende del av justeringsperioden. Dette justeringsbeløpet skal innberettes i kompensasjonsmeldingen i den termin overdragelsen skjer. Ved salg eller annen overdragelse av fast eiendom, anses eiendommen å ha gått over til ikke-kompensasjonsberettiget bruk. Kompensert merverdiavgift skal derfor tilbakeføres for gjenværende justeringsperiode. Justering kan unnlates dersom den som overtar den faste eiendommen også overtar justeringsforpliktelsen.

Bagatellgrense

Det skal ikke foretas justering ved bagatellmessige endringer, det vil si hvor endringene i bruken er mindre enn 10 prosentpoeng. Dette innebærer at dersom det opprinnelig var gitt kompensasjon for 50 % av kapitalvaren, må bruken av kapitalvaren minimum endres til 40 % eller 60 % for at justering skal foretas.

Det er viktig å merke seg at bagatellgrensen skal vurderes isolert for det enkelte areal i en bygning.

En fylkeskommune som er frivillig registrert for utleie, skal foreta justering dersom en avgiftspliktig leietaker byttes ut med en ikke-avgiftspliktig leietaker. Dette gjelder selv om lokalet som bytter leietaker utgjør 5 % av byggets totale areal. Bagatellgrensen skal vurderes isolert for det enkelte areal, og det skjer da en 100 % bruksendring for dette arealet. Det må her foretas en justering etter merverdiavgiftslovens regler.

Dokumentasjon

Justeringsreglene i kompensasjonsloven stiller konkrete krav til dokumentasjon av bruken av kapitalvaren. For fast eiendom skal arealbruken dokumenteres ved målsatte tegninger slik at det klart går frem hvordan bygget er disponert til kompensasjonsberettiget og ikke-kompensasjonsberettiget formål. Skjer det endringer i bruken, skal det ved slutten av året foreligge en oversikt over bruken gjennom året.

Dersom (fylkes)kommunen i løpet av året har anskaffet kapitalvare (byggetiltak) skal dette også dokumenteres: Hvordan er merverdiavgiften håndtert?

For hver kapitalvare skal følgende opplysninger vises:

  • Hvilken kapitalvare det gjelder
  • Anskaffelses- eller fullføringstidspunkt
  • Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift
  • Total merverdiavgift
  • Kompensert merverdiavgift ved anskaffelsen
  • Kompensasjonsrett ved anskaffelsen angitt i prosent
  • De justeringer som virksomheten skal gjøre, spesifisert med beløp pr år.
  • Anskaffelseskostnaden spesifisert på kompensasjonsberettiget og ikke-kompensasjonsberettiget formål

Ønsker du å vite mer om regelverket for justering?

Du har alltid oppdatert regelverk med Sticos Oppslag Kommune. Sticos Oppslag Kommune er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, merverdiavgift, lønn og personal i kommuner eller fylkeskommuner. Du finner enkelt svar på dine problemstillinger innen fagområdene.

Les mer om Sticos Oppslag Kommune
Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x