Sticos Fagstoff

Revidert nasjonalbudsjett er vedtatt

Revidert nasjonalbudsjett er vedtatt

Her er høydepunktene for kommunene og fylkene i vedtatt revidert nasjonalbudsjett for 2020

Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos

Arbeidsgiveravgift

Regjeringen utsetter forfallstidspunktet for arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020 (tredje termin) fra 15. juli til 15. oktober.

Regjeringen foreslår at pliktig arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020 (tredje termin) reduseres med 4 prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Videre foreslår regjeringen at arbeidsgivere som har nullsats på arbeidsgiveravgift (tiltakssonen og Svalbard) skal få et tilskudd på 4 prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget med nullsats.

Asylmottak

Det bevilges 47,1 millioner kroner til nødvendige smitteverntiltak i asylmottak. Etter råd fra helsemyndighetene har UDI opprettet isolasjonsfasiliteter og redusert beboertetthet, ved blant annet å leie brakkerigger for isolasjon, utsette planlagt avvikling av mottak, samt ved å anskaffe ekstra mottakskapasitet. Beboerne kan dermed bo mer spredd og unngå reising.

Eiendomsskatt

Regjeringen reduserer den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig fra 2022, ikke fra 2021 som varslet i Prop. 1 LS (2019–2020) Skatter, avgifter og toll 2020. Minstegrensen for utskriving av eiendomsskatt økes fra 50 til 300 kroner fra og med 2021.

Fastlegeordningen

Regjeringen endrer innretningen på basistilskuddet i fastlegeordningen fra og med 1. mai 2020. I ordningen foreslår regjeringen et knekkpunkt på fastlegenes lister ved 1000 pasienter. Satsen under knekkpunket vil være høyere enn satsen over knekkpunktet. Regjeringen etablerer også et toårig grunntilskudd for fastleger med færre enn 500 pasienter på sin liste, dersom de har et listetak på over 500. Kommunene vil bli kompensert for merutgifter knyttet til å gi privatpraktiserende fastleger praksiskompensasjon hvis legen under legearbeid er blitt smittet med koronavirus, eller hvis legen som følge av risiko for å ha fått smitte må ut av jobb og i karantene. Dette gjelder privatpraktiserende fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.

Ferje

Det bevilges 200 millioner kroner mer til kjøp av ferjetjenester på riksveiene. Det har vært en sterk reduksjon i inntekter på grunn av nedgang i trafikk og at manuell billettering ble innstilt fra 15. mars. Innstilling av manuell billettering førte til at mange reiste gratis til fram til nye regler om midlertidig billettering trådte i kraft 4. april. Forslaget skal dekke bortfallet av inntekter som staten er juridisk forpliktet til å dekke. Regjeringen foreslår også 150 millioner kroner ekstra til fylkeskommunene for å støtte opp om innfasingen av lav- og nullutslippsferjer på fylkesveisambandene.

Helsefellesskap

Regjeringen foreslo 4,75 millioner kroner for å etablere sekretariatsfunksjoner for kommunene i helsefellesskapene. Det etableres et årlig tilskudd det kan søkes om, i planperioden for Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Tilskuddet har halvårseffekt i 2020.

Idrettsanlegg

Bevilgningen til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg økes med 106,5 millioner kroner, fra 194,5 millioner kroner til 301 millioner kroner. Dette skal dekke full innvilgelse av alle godkjente søknader.

Kollektivtransport

Stortinget bevilget ved behandlingen av Innst. 216 S (2019–2020) 1 milliard kroner i økt rammetilskudd til fylkeskommunene for å kompensere for inntektsbortfall i kollektivtransporten, og dermed legge til rette for grunnleggende tilbud av kollektivreiser under virusutbruddet. I Revidert budsjett 2020 foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 1,5 milliarder kroner i skjønnstilskudd til formålet.

Kommuneøkonomi

En rekke ulike forhold knyttet til virussituasjonen påvirker kommune­nes inntekter og utgifter i 2020. Samlet anslås virkningene av virusutbruddet for kommunene å være 5,3 milliarder kroner, inkludert anslagsendringer for pris- og lønnsvekst. Det er stor usikkerhet knyttet til flere av disse anslagene. Samlet innebærer tiltakene at kommuneøkonomien styrkes med om lag 10,8 mrd. kroner. De kompenserende tiltakene og bevilgningene utgjør for kommunene samlet om lag 5,5 milliarder kroner mer enn de foreløpig beregnede virkningene av virusutbruddet i 2020.

Merverdiavgiftskompensasjon

Foreldelsesfristen for å søke om merverdiavgiftskompensasjon er særlig kort for kommuner og fylkeskommuner. For å lette arbeidspresset for kommuner og fylkeskommuner som følge av virusutbruddet, foreslår regjeringen at departementet får hjemmel til å utsette foreldelsesfristen i enkelte situasjoner.

Omsorgstjenesten - statlig finansiering

Per i dag deltar fire kommuner i forsøksordningen for statlig finansiering av omsorgstjenestene. I behandlingen av statsbudsjettet for 2020 stilte Stortinget seg bak regjeringens forslag om å utvide forsøket med seks nye kommuner. Som følge av koronaviruset, er det begrenset planleggingskapasitet både i kommunene og i Helsedirektoratet. Regjeringen foreslår derfor at oppstarten av forsøket for de seks nye kommunene utsettes til 1. januar 2021. Bevilgningen foreslås redusert med 20,6 millioner kroner.

Produksjonsavgift

Det innføres en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021. Inntektene fra avgiften skal fordeles til havbrukskommunene og -fylkeskommunene. Samtidig endres fordelingen av inntektene fra salg av nye tillatelser. Avgiften settes til 40 øre per kg produsert fisk. Det vil gi om lag 500 millioner kroner årlig i økte inntekter til kommunesektoren fra og med 2022.

Sårbare barn og unge

Det er vedtatt flere ulike tiltak for å bedre situasjonen for sårbare barn og unge under koronapandemien. De tallmessig største er midler avsatt til at skoleelever får tatt igjen tapt progresjon som følge av smittevernstiltak (170 millioner kroner), helsestasjoner, skolehelsetjeneste og til avlastningstiltak og aktivitetstiltak for barn og unge med store behov (150 millioner kroner) samt ferie- og fritidsaktiviteter til utsatte og sårbare barn og deres familier (53 millioner kroner).

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: