Sticos Fagstoff

Samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen – avgiftsmessige utfordringer

Samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen – avgiftsmessige utfordringer

Det er i ulike sammenhenger behov for samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner i prosjekter som gjelder utbygging av vei, vann og avløp. Hvordan kan kommunen og fylkeskommunen innrette et slikt samarbeid uten å risikere tap av fradragsrett eller kompensjonsrett for merverdiavgift?

Beate Rognes, rådgiver i Sticos

Skattedirektoratet har i en uttalelse av 2. april 2020 uttalt seg om avgiftsmessige konsekvenser ved samarbeidsprosjekter mellom kommuner og fylkeskommuner. Konklusjonen i uttalelsen er at dersom kommunen er byggherre og kontraktspart for et prosjekt som gjelder utbedring av både kommunal og fylkeskommunal vei/fortau, gang- og sykkelvei, vil kommunen kun ha rett til kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser som gjelder den kommunale virksomheten. Kommunen vil ikke ha rett til kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser som gjelder den fylkeskommunale virksomheten. Fylkeskommunen kan i et slikt tilfelle bruke justeringsreglene for å avløfte merverdiavgiften.

Sticos Oppslag Kommune gjør komplisert regelverk enkelt og forståelig, og er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, merverdiavgift, lønn og personal

Problemstillingen

En av problemstillingene som ble vurdert i uttalelsen fra Skattedirektoratet var et rent veiprosjekt hvor kommunen var byggherre og kontraktspart med utførende entreprenør. Entreprisen gjelder anlegg/utbedring av både kommunal og fylkeskommunal vei/fortau, gang- og sykkelvei. Fylkeskommunen betaler et avtalt økonomisk bidrag til kommunen, som deretter sørger for gjennomføringen av hele prosjektet (under godkjenning av Statens vegvesen). Kommunen betaler hele vederlaget til utførende entreprenør.

Det er videre forutsatt at det ikke foreligger avgiftspliktig omsetning mellom kommunen og fylkeskommunen.

Begrunnelsen

Skattedirektoratet legger til grunn at kommunen kun kan kreve kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til kommunale veier. Kommunen er avskåret fra å kreve kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser som gjelder fylkeskommunal vei.

Skattedirektoratet er enig i at en kommune vil kunne ha egeninteresse i utbygging av fylkeskommunal infrastruktur, herunder gang- og sykkelveier. Direktoratet viser imidlertid til at vilkåret i kompensasjonsloven ikke er at kommunen har en egeninteresse i å påta seg en kostnad, men at kostnaden er til bruk i kommunal virksomhet. Og uttaler videre:

«Dersom kostnadene ikke hører inn under kommunens oppgaver innenfor samferdselssektoren, men derimot fylkeskommunens, er man utenfor § 4 første ledd

Kompensasjonsordningen er prinsipielt sett ikke en tilskuddsordning, og skal ikke brukes til å avlaste merverdiavgift på kostnader til anskaffelser som etter ferdigstillelse skal overlates til andres drift, enten det gjelder en fylkeskommune eller andre.

Direktoratet viser til justeringsreglene som en måte fylkeskommunen kan avløfte merverdiavgift på for kapitalvarer i form av bygg og anlegg.

Merverdiavgiftspliktig virksomhet – vann og avløp

Skattedirektoratet legger samme konklusjon til grunn i en situasjon hvor kommunen skal anlegge vann- og avløpsanlegg i grøft/under fortau langs fylkeskommunal vei. Det skjer samtidig en utbygging eller utbedring av fylkeskommunal vei. Vann- og avløps aktivitet er avgiftspliktig virksomhet for kommunen, og gir rett til fradrag for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven.

Direktoratet legger til grunn at kommunen vil ha rett til fradrag for merverdiavgift på nødvendige gjenopprettingsarbeider dersom kommunen legger et VA-anlegg under eksisterende fylkeskommunal infrastruktur.

Kommunen vil derimot ikke ha rett til kompensjon for merverdiavgift på kostnader som ikke vedrører VA-arbeidene og som skal tilordnes det fylkeskommunale infrastrukturtiltaket.

Konklusjon

I samarbeidsprosjekter må kommunen og fylkeskommunen ha et bevisst forhold til hvordan de organiserer samarbeidet for å sikre retten til kompensasjon eller fradrag for merverdiavgift.

For at fradragsrett og kompensasjonsrett for merverdiavgift skal være i behold, bør kommunen være avtalepart overfor entreprenøren for sine prosjekter og motta fakturaer i kommunens navn. Det samme gjelder fylkeskommunen som bør ha egen avtale med entreprenøren om sine leveranser.

Direktoratet uttaler: «Avtalen vedrørende de fylkeskommunale tiltak må være inngått i fylkeskommunens navn og for deres regning og risiko. Fylkeskommunen må altså være debitor overfor entreprenøren(e) og leveransene må i tråd med det faktureres og bokføres på fylkeskommunens hånd

Det samme gjelder for kommunens anskaffelser i slike prosjekter.

I de tilfeller hvor det kun er kommunen som er kontraktspart med entreprenøren kan justeringsreglene avhjelpe noe, men det medfører en likviditetsbelastning for partene.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: