Sticos Fagstoff

Store formelle endringer i KOSTRA

Store formelle endringer i KOSTRA

Ved ikrafttredelse av økonomibestemmelsene i ny kommunelov 01.01.2020, trer også ny forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner i kraft. KOSTRA-forskriften er nå ute på høring, med høringsfrist 09.08.2019.

Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos

Sammenlignet med den gamle forskriften fra 2000 er det en rekke endringer i kontoplanene. Det er også en del ulikheter mellom den nye forskriften og hovedveileder KOSTRA for 2019, som jeg har tatt utgangspunkt i ved sammenligningen nedenfor. Nedenfor skal vi se nærmere på hvilke endringer som er mellom ny forskrift, gammel forskrift og KOSTRA-veilederen for 2019. Jeg går ikke inn på bakgrunnen for de enkelte endringene.

Kapittel

Kapittelnummer 2.xx gjelder for kommuner og fylkeskommuner. Tilsvarende kapittelnummer 5.xx gjelder for fylkeskommunale/kommunale foretak. Vi er gjerne vant til å lese kapittel for «kasse og bank» som kapittel 2.10. Her er det xx som utgjør selve kapitlet.

I forhold til den gamle forskriften så kommer det til noen nye kapitler, som allerede eksisterer i KOSTRA-veilederen. Disse er:

17 Varer
28 Immaterielle eiendeler
46 Avsetning for forpliktelser

 

Mer overraskende er at den nye forskriften ikke inneholder enkelte kapittel som ligger i den gamle forskriften og KOSTRA-veilederen.

5950 Regnskapsmessig mindreforbruk
5960 Udisponert i investeringsregnskapet

Kontoklassene

I den gamle forskriften fremgår følgende inndeling i kontoklasser:

Kontoklasse "0" For investeringsregnskapet.
Kontoklasse "1" For driftsregnskapet.
Kontoklasse "3" For driftsregnskapet til kommunale/fylkeskommunale foretak og kommunale/fylkeskommunale bedrifter.
Kontoklasse "4" For investeringsregnskapet til kommunale/fylkeskommunale foretak og kommunale/fylkeskommunale bedrifter.
Kontoklasse "2" For balanseregnskapet.
Kontoklasse "5" For kommunale/fylkeskommunale foretak og kommunale/fylkeskommunale bedrifters balanseregnskap.

 

KOSTRA-veilederen går ikke nærmere inn i denne oppstillingen.

Bestemmelsen i den nye KOSTRA-forskriften §5 andre punktum gir Statistisk sentralbyrå myndighet til å fastsette nærmere krav til hvordan den elektroniske rapporteringen skal skje. Eksempelvis vil dette være krav til kontoklasser for henholdsvis driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap. Kontoklassene er derfor ikke regulert i den nye forskriften.

Art

Den nye forskriften utelater to arter som står i dagens KOSTRA-veileder og i den gamle forskriften:

490 (Reserverte bevilgninger/avsetninger)
930 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk/bruk av tidligere års udisponert

 

Den gamle forskriften har art 960 Bruk av likviditetsreserve, men den er utelatt både i den nye forskriften og KOSTRA-veilederen.

Den nye forskriften inneholder derimot en ny art som også må påregnes i den nye KOSTRA-veilederen for 2020.

989 Rapportkontroll (negativt avvik)

Funksjoner – kommune

Den nye forskriften viderefører en av funksjonene som stod i den gamle forskriften, men som ikke omtales i KOSTRA-veilederen. Dette er funksjon:

289 Forsøk med statlige oppgaver

 

En av funksjonene i den gamle forskriften er ikke videreført. Den er heller ikke med i KOSTRA-veilederen. Dette er funksjon:

465 Interfylkeskommunale samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid)

 

Funksjon 899 skifter betegnelse fra «Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk» (både gml. forskrift og KOSTRA-veileder) til «Fremført til inndekning i senere år (merforbruk, udekket beløp)». I tillegg fremgår det av forskriften at art 899 er «Avvikspost/rapportkontroll».

Funksjoner – fylkeskommune

For fylkeskommunene er det fjernet en del funksjoner, noe som stort sett har sammenheng med endrede ansvar. Funksjonene som ikke er med videre fra den gamle forskriften ligger heller ikke i KOSTRA-veilederen. Disse er:

582  
680 Omsorg for og behandling av rusmiddelbrukere
685 Familieverntjeneste
691 Fosterhjem
692 Barnevernsinstitusjoner
693 Hjemmebaserte barneverntiltak
694 Barneverntjeneste

 

Funksjon 899 skifter betegnelse fra «Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk» (både gml. forskrift og KOSTRA-veileder) til «Fremført til inndekning i senere år (merforbruk, udekket beløp)». I tillegg fremgår det av forskriften at art 899 er «Avvikspost/rapportkontroll».

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: