Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Tolkningsuttalelse som gjelder fellesanskaffelser

Tolkningsuttalelse som gjelder fellesanskaffelser

Hvilke fellesanskaffelser kan regnes som investering i varige driftsmidler? Ny uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan endre noe av dagens praksis.

Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos

Saken gjelder det stadig tilbakevendende spørsmålet om grensedragningen om hvilke fellesanskaffelser kan regnes som investering i varige driftsmidler og dermed lånefinansieres jf. Kommuneloven §14-15.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå kommet med en ny uttalelse vedørende trygghetsalarmer, men argumentasjonen kan nok også overføres på andre områder.

KRS 4 gir utfyllende tolkninger til budsjett- og regnskapsforskriften (§3-1, 1. ledd) sin definisjon av hva som regnes som «investering i varige driftsmidler». De generelle kravene til de varige driftsmidlene, er kort fortalt at de skal ha en utnyttbar levetid på minimum 3 år. De skal også ha en anskaffelseskost på minst kr 100 000 (vesentlighetskriteriet). Kommunen skal dessuten være reell
eier.

Behov for kompetansepåfyll? Sjekk ut våre nettkurs for deg som jobber med kommunalt regnskap

Når det gjelder fellesanskaffelser sier KRS 4 følgende:
«Fellesanskaffelser kan likevel vurderes samlet opp mot vesentlighetskriteriet dersom de enkelte eiendelene som omfattes av fellesanskaffelsen, inngår i et samlet system med samme bruksformål. Fellesanskaffelser av flere like eller likeartede eiendeler, der hver enkelt eiendel er ubetydelig, kan ikke klassifiseres som investering.»

Det er spesielt den siste setningen som skaper hodebry fordi «ubetydelig» er ikke en klart definert størrelse. Veiledningen til KRS 4 gir imidlertid noen eksempler på hva som kan utgjøre en fellesanskaffelse og hva som normalt sett ikke kan utgjøre en fellesanskaffelse. Her er trygghetsalarmer angitt som et eksempel på hva som ikke kan utgjøre en fellesanskaffelse.

I departementet sin vurdering nyanseres dette noe da de mener man må gå litt nærmere inn i hva som er den konkrete anskaffelsen. Dersom kommunen kun kjøper inn enkeltalarmer, er departementet sin vurdering at dette faller utenfor hva som regnes som en fellesanskaffelse og dermed utenfor låneadgangen.

Dersom kommunen derimot foretar en full utskifting av hele systemet for trygghetsalarmer mv., er departementet sin vurdering at anskaffelsen kan falle inn under låneadgangen forutsatt at den kan regnes som en fellesanskaffelse, altså at kriteriene for øvrig er oppfylt. 

Svarbrevet fra Kommunal og moderniseringsdepartementet kan du lese i sin helhet her

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 


Sticos holder deg oppdatert: