Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrevBilkostnader og mva.-fradrag

Bilkostnader og mva.-fradrag

Fradragsretten for inngående merverdiavgift på bilkostnader vil avhenge av hvilke type kjøretøy som benyttes og i hvilken forbindelse utgiftene er oppstått. Er det personkjøretøy eller varebil som brukes og er det forskjell på om det er varebil klasse 1 eller varebil klasse 2? Og hvordan er det nå med elbil, gjelder de samme reglene om fradragsrett også for elbiler?

Det vil være den vegrettslige klassifiseringen, dvs hva kjøretøyet er registrert som i det sentrale motorvognregisteret, som avgjør om kjøretøyet er personkjøretøy, varebil klasse 2 eller annet. Som personkjøretøy anses personbil, motorsykler/mopeder, buss under 6 meters lengde og inntil 17 sitteplasser, campingbiler og varebil klasse 1. 

Det er ikke fradragsrett for merverdiavgift på anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy. Dette under forutsetning av at personkjøretøyet ikke er anskaffet til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet, i persontransportvirksomhet eller som salgsvare. 

For andre typer kjøretøy enn personkjøretøy (varebil klasse 2, lastebil og buss) vil det foreligge fradragsrett for merverdiavgift på anskaffelse, drift og vedlikehold av kjøretøyet så lenge anskaffelsen er til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

Omsetning av ny elbil er fritatt for merverdiavgift. Fritaket omfatter også utstyr som anses å være en del av kjøretøyet. Fritaket omfatter både kjøretøy som bare bruker elektrisitet til fremdrift og hydrogenbiler med brenselceller. Fradragsrett for merverdiavgift på drift og vedlikehold av elbiler følger de samme reglene som for andre type kjøretøy. Også her vil fradragsretten avhenge av hvilke(n) type elkjøretøy som benyttes og i hvilken forbindelse utgiftene er pådratt. 

Privat bruk av kjøretøy, uansett klassifisering, vil aldri gi rett til fradrag.  Dette gjelder også privat kjøring mellom hjem og arbeidssted. Benyttes f.eks. varebil klasse 2 både privat og i næring, skal inngående merverdiavgift fordeles forholdsmessig etter antatt bruk. 
 

Eksempler på kostnader som kan komme til fradrag:

Elektronisk kjørebok: Det antas at elektronisk kjørebok ikke er å anse som en bilkostnad og fradragsretten vil derfor ikke følge fradragsretten for kjøretøyet. Bruken vil derfor være avgjørende for fradragsretten. Hvis kjøreboken er anskaffet til bruk i den avgiftspliktige virksomheten vil det foreligge fradragsrett. Dette uavhengig av om kjøreboken installeres i arbeidsgivers eller arbeidstakers bil. Hvis den monteres i arbeidstakerens bil er det også et krav om at kjøreboken må være arbeidsgivers eiendom for at fradragsretten skal være i behold.

Drivstoff: Drivstoff vil helt klart være en bilkostnad og fradragsretten vil avhenge av hva slags kjøretøy som benyttes og om anskaffelsen er til bruk i avgiftspliktig virksomhet eventuelt delt virksomhet.
 


Sticos holder deg oppdatert: