Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Dette er forslaget til revidert nasjonalbudsjett

Dette er forslaget til revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen vil fjerne momsfritaket for elbiler og innføre en tilskuddsordning som fører til at dyre elbiler får en prisøkning. Særreglene knyttet til koronapandemien videreføres ut året. 

Rådgivere i Sticos

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet trenger flertall i Stortinget for å få gjennomslag for forslaget til budsjett som de presenterte 12. mai. Dette er hovedtrekkene i forslaget til endringer i skatte- og avgifts- og trygdereglene. 

Avvikling av merverdiavgiftsfritaket for elbiler

Regjeringen foreslår å avvikle fritaket for merverdiavgift på elbiler, og erstatte det med en tilskuddsordning.

Regjeringspartiene varslet i Hurdalsplattformen at regjeringen vil sørge for en rettferdig klimapolitikk ved at det betales merverdiavgift på beløpet over 600 000 kroner ved kjøp av nye elbiler. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen i stedet å erstatte dagens merverdiavgiftsfritak med en tilskuddsordning med et tak. 

Det tas sikte på å fastsette tilskuddet til 20 prosent av kjøpsprisen (inkludert merverdiavgift), begrenset oppad til 125 000 kroner per bil, som tilsvarer et tak for merverdiavgiftsfritaket på 500 000 kroner. Omleggingen vil ikke gjøre det dyrere å kjøpe elbiler som i dag koster inntil 500 000 kroner, mens det vil koste noe mer å kjøpe elbiler som i dag koster over 500 000 kroner. 

Finansdepartementet har satt opp følgende tabell som viser mulig kostnadsøkning ved omleggingen for elbiler i ulike prisklasser: 

En tilskuddsordning gjøres regelstyrt og med satser vedtatt av Stortinget. Det tas sikte på at de tekniske løsningene ved tilskuddsordningen administreres av Enova. Regjeringen vil komme tilbake til den konkrete utformingen av tilskuddsordningen frem mot fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023. 

Gjeldende merverdiavgiftsfritak for kjøp av elbiler er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) ut 2022. Det betyr at den nye tilskuddsordningen må være godkjent av ESA før 1. januar 2023. Finansdepartementet vil sette i gang en prosess mot ESA for å få tiltaket godkjent fra 2023.

Nøytrale regler for leasing av kjøretøy mv.

Finansdepartementet vil utrede merverdiavgiftsreglene som gjelder ved anskaffelse av kjøretøy til bruk i virksomhet, for eksempel leasing.  Regjeringen foreslår å fjerne den avgiftsmessige favoriseringen av leasing fremfor kjøp av personbiler og å sørge for likebehandling. Et forslag til nye regler vil bli sendt på høring.

Avvikling av 350-kronersgrensen

Regjeringen vil sende på høring forslag til regelendringer for å forberede avviklingen av det midlertidige deklarasjonsunntaket for varer med verdi under 350 kroner. Det midlertidige deklarasjonsunntaket avvikles så snart som mulig og senest i løpet av 2023.

Merverdiavgiftsplikt for osteopati og naprapati

I tillegg foreslås det å utsette ikrafttredelsen av endringen i merverdiavgiftsloven om avgiftsplikt for alternativ behandling for naprapati og osteopati fra 1. juli 2022 til 1. januar 2023.

Sticos Oppslag gir svar på alle problemstillinger innen regnskap, lønn, skatt og avgift. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrere deg her

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger

Av beredskapshensyn foreslår regjeringen at særreglene knyttet til koronapandemien som har virkning ut juni 2022, videreføres ut året 2022. Særreglene som gjelder frem til og med 30. juni 2022 er:

  • Dager med omsorgspenger kan overføres mellom foreldre i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av covid-19-pandemien.
  • Selv om det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp, gis det rett til dager med omsorgspenger ut over kvoten, når barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt.

Sykepenger

Av beredskapshensyn foreslår regjeringen å videreføre en justert versjon av særreglene om rett til sykepenger ved fravær fra arbeid på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom ut året 2022. Særreglene som gjelder frem til og med 30. juni 2022 er:

  • Arbeidsgiverperiode: For koronarelatert fravær skal arbeidsgiver kun betale sykepenger for 5 kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær. NAV dekker utgiftene fra og med dag 6 når sykefraværet skyldes koronaviruset.
  • For selvstendig næringsdrivende og frilansere: For sykefravær som skyldes covid-19-pandemien, yter NAV sykepenger fra og med dag 6 regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppsto.

Skatt

Innenfor skatteområdet foreslår regjeringen at formuesskattesatsen for upersonlige skattytere skal økes fra 0,15 prosent til 0,25 prosent. Det er foreslått at endringen skal gjelde fra og med inntektsåret 2022.

I tillegg informerer regjeringen om et pågående arbeid med en reform for skattlegging av store flernasjonale konsern. Nærmere bestemt består den skisserte løsningen av to hoveddeler (omtalt som pilarer). Målsettingen er å innføre det nødvendige regelverket for å etablere en minimumsskatt på 15 prosent for store flernasjonale konsern (pilar 2) fra 2024. Når det gjelder tidsplan for innføring av pilar 1, vil regjeringen komme tilbake til dette når det internasjonale arbeidet med utformingen av regelverket gir grunnlag for det.

 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 


Sticos holder deg oppdatert: