Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Forslag om endret tidfesting av mva ved bygge- og anleggsarbeid

Forslag om endret tidfesting av mva ved bygge- og anleggsarbeid

Finansdepartementet forslår i et høringsnotat å endre tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid. Endringen får samtidig betydning for tidfesting av merverdiavgiften.

John Skogan, rådgiver i Sticos

Endringsforslaget innebærer at det i perioden fram til arbeidet er fullført, bare inntrer plikt til å utstede salgsdokument dersom det mottas delbetalinger for utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden. Partene kan dermed innrette seg slik at det ikke inntrer merverdiavgiftsplikt ved omtvistede krav underveis i prosjektet. Ved fullføring oppstår faktureringsplikt og plikt til å beregne merverdiavgift selv om kravet fortsatt er omtvistet og selv om oppdragsgiveren nekter å betale.

Høringsfristen er 3. august 2020.

Bakgrunn

Den generelle hovedregelen er at salgsdokument skal utstedes senest én måned etter levering. I bygge - og anleggsvirksomhet skal salgsdokumentet utstedes i samsvar med arbeidets fremdrift, senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen.

Ved levering av varer og tjenester som omfattes av merverdiavgiftsplikten, må fakturaen utstedes med merverdiavgift. Dette gjelder uavhengig av om kunden er enig eller uenig i kravet, eller det er andre grunner til at selger ønsker å unnlate fakturering.

Merverdiavgiften skal innrapporteres på mva-meldingen i den terminen fakturaen er utstedt. Innrapportert merverdiavgift forfaller til betaling samme dato som fristen for levering av mva-meldingen, dvs. én måned og ti dager etter utløpet av terminen.

Høringen er bl.a. foranlediget av en langvarig misnøye hos bygge- og anleggsbransjen. Se også emnet Merverdiavgift ved tvist mellom leverandør og kunde.

Om endringsforslaget

Generelt

Finansdepartementet foreslår å videreføre utgangspunktet om fakturering i samsvar med arbeidets fremdrift. Endringen består i at det i tillegg gis anledning til å utsette faktureringen til arbeidet er fullført. Det skal gjelde selv om partene i utgangspunktet har avtalt fakturering i samsvar med arbeidets fremdrift.

Dette innebærer at ved eventuell strid om et prosjekt underveis i byggeperioden, kan leverandøren unnlate å fakturere inntil betaling er avklart og faktisk mottatt.

Forslaget gir ikke rett til å utsette fakturering lenger enn til fullføringstidspunktet, selv om kravet er omtvistet og oppdragsgiver nekter å betale. Det vil si at sluttfaktura for arbeidet skal utstedes senest innen én måned etter utløpet av den alminnelige oppgavetermin da bygge- eller anleggsarbeidet ble fullført, på samme måte som tidligere.

Fakturering av delbetalinger

Leverandøren har en rett, men ikke plikt, til å utstede faktura i samsvar med fremdriften. Dersom det mottas en delbetaling som samsvarer med arbeidets fremdrift, skal det utstedes salgsdokument for det mottatte beløpet. Leverandøren skal kun utstede faktura for den betalingen som faktisk er mottatt.

Mottak av én eller flere delbetalinger utløser ikke en generell plikt til å fakturere øvrig arbeid i samsvar med fremdriften. Plikten til å utstede salgsdokument gjelder bare faktisk mottatte delbetalinger. Rene forskuddsbetalinger gir verken rett eller plikt til å utstede salgsdokument.

Om fullføringstidspunktet

Finansdepartementet legger til grunn at kontraktsrettslig levering i bygge- og anleggsprosjekter normalt vil sammenfalle med overtakelsen. Videre at overtakelse må kunne anses som «fullføring» av arbeidet i relasjon til Bokføringsforskriften § 8-1-2a. Arbeidet skal alltid anses fullført på det tidspunkt oppdragsgiveren tar i bruk kontraktsgjenstanden. Videre vil arbeidet kunne anses fullført på et tidligere tidspunkt, avhengig av det privatrettslige forholdet mellom partene.

Dersom deler av kontraktsgjenstanden fullføres på et tidligere tidspunkt enn øvrige deler av kontraktsgjenstanden, så må denne delen av arbeidet faktureres.

Kreditnota

Det foreslås at leverandør kan utstede en kreditnota på allerede fakturerte krav, dersom det oppstår en tvist i ettertid. Kreditnotaen kan utstedes på det tidspunktet det blir klart at forutsetningene for faktureringen (oppdragsgivers betaling) ikke var til stede.

Omstridte krav etter fullføring

Forslaget løser ikke problemet med omstridte krav etter fullføring av prosjektet. Finansdepartementet begrunner dette med bl.a. risiko for økt kredittrisiko for staten og økt fare for uønskede tilpasninger. I tillegg er det en mulighet for at dette kunne utgjort statsstøtte etter EØS-avtalen.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev


 

Print

Sticos holder deg oppdatert: