Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Høring: Salgs- og kjøpsmelding

Høring: Salgs- og kjøpsmelding

Forslag om plikt for bokføringspliktige virksomheter og offentlige virksomheter til å gi opplysninger om den enkelte salgs- og kjøpstransaksjon til skattemyndighetene.

John Skogan, rådgiver i Sticos

Skatteetaten har sendt på høring et forslag til en ny opplysningsplikt for virksomheter. Det foreslås å innføre en plikt for bokføringspliktige virksomheter og offentlige virksomheter til å gi nærmere opplysninger om salgs- og kjøpstransaksjoner til skattemyndighetene. Opplysningene skal gis ukrevd.

Formålet med innføring av salgs- og kjøpsmeldingen er å øke etterlevelsen, sørge for økt likebehandling og hindre urettmessig konkurransevridning i næringslivet.

Det tas sikte på at ordningen trer i kraft i 2024.

Opplysningspliktige

Alle bokføringspliktige virksomheter og offentlige virksomheter er opplysningspliktige etter forslaget.

Det foreslås likevel unntak for små virksomheter. Høringsnotatet beskriver to alternative forslag til beløpsgrense for når rapporteringsplikt skal inntre, basert på størrelsen av driftsinntektene (kr 200 000 eller 500 000).

Skattepliktige som ikke omfattes av opplysningsplikten, kan likevel velge å gi opplysninger om egne salgs- og kjøpstransaksjoner.

Opplysningsplikten

Opplysningsplikten gjelder den enkelte salgs- og kjøpstransaksjon.

Både selger og kjøper skal opplyse om:

  • Salgsdokumentets nummer (fakturanummer)
  • Dokumentasjonsdato (fakturadato)
  • Navn og organisasjonsnummer på motparten

I tillegg skal selger rapportere:

  • Vederlaget (nettobeløp)
  • Ev. beregnet merverdiavgift, spesifisert med avgiftssatser og beløp

I tillegg skal kjøper rapportere:

  • Vederlaget, redusert for fradragsberettiget merverdiavgift (bokført kjøp)
  • Ev. fradragsført merverdiavgift, spesifisert med avgiftssatser og beløp

Ordningen innebærer rapportering av bokførte opplysninger, men meldingen skal ikke inneholde informasjon om hva transaksjonen gjelder.

Opplysningsplikten innebærer også at salg til og kjøp fra privatpersoner skal rapporteres fra de rapporteringspliktige, uten at personene skal identifiseres. Import og eksport omfattes også av rapporteringsplikten. 

Det gis unntak for rapportering av enkelttransaksjoner ved kontante salg og kjøp som ikke kreves spesifisert i kunde- og leverandørspesifikasjonen. For selgere omfatter opplysningsplikten også annet kontantsalg, for eksempel kontantsalg registrert i kassasystem, men på aggregert nivå.

Endringer  i tidligere kjøps- og salgstransaksjoner skal også rapporteres.

Salgs- og kjøpsmeldingen kommer i tillegg til mva-meldingen og skattemeldingen for formues- og inntektsskatt.

Innrapporteringen

Merverdiavgiftspliktige virksomheter skal rapportere salgs- og kjøpstransaksjoner for samme periode som de leverer mva-meldingen. Offentlig virksomhet skal rapportere opplysningene to-månedlig innenfor de fristene som gjelder for mva-meldingen. Andre opplysningspliktige skal etter forslaget rapportere opplysninger om salgs- og kjøpstransaksjoner per kalenderår.

Opplysninger skal gis selv om det ikke har vært salg eller kjøp i perioden.

Opplysningene kan hentes fra bokføringen med utgangspunkt i poster i kunde- og leverandørspesifikasjonen i regnskapet.

Det legges til grunn at opplysningene rapporteres på standardisert form (SAF-T), direkte fra regnskapssystemet til  skattemyndighetene. Dette betyr at det kan rapporteres allerede bokførte opplysninger direkte fra den opplysningspliktiges regnskapssystem. I tillegg åpnes det for levering av opplysningene i en portal, for eksempel Altinn.

Høringsfristen

Høringsfristen er 26. november 2021. Eventuelle høringsinnspill sendes til: horingsinnspill@skatteetaten.no.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du finner svar på dine problemstillinger, og har i tillegg gratis tilgang til vår fagsupport. Prøv gratis her!


Sticos holder deg oppdatert: