Sticos Fagstoff

Ikke rett til full kompensasjon for merverdiavgift for 11.2-virksomheter?

Ikke rett til full kompensasjon for merverdiavgift for 11.2-virksomheter?

Kommunal virksomhet som i hovedsak dekker egne behov vil i begrenset utstrekning ha rett til fradrag for inngående avgift når de har avgiftspliktig omsetning til andre. Slik virksomheter vil være omfattet av reglene om kompensasjon. Spørsmålet er om det kan kreves full kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til driftsmidler og løpende driftskostnader.

Bernt Ollestad, rådgiver i Sticos

En kommune er på lik linje med private virksomheter registrerings- og avgiftspliktig når de omsetter varer og tjenester. For kommunale virksomheter som i hovedsak dekker egne behov vil avgiftsplikten være begrenset. Det skal kun beregnes merverdiavgift ved levering av varer og tjenester til andre. Ved levering internt i kommunen skal det normalt ikke beregnes merverdiavgift. Slike virksomheter er tradisjonelt blitt benevnt som 11.2 – virksomheter.

Sticos Oppslag Kommune gjør komplisert regelverk enkelt og forståelig, og er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, merverdiavgift, lønn og personal

Begrenset fradragsrett

Et annet særtrekk ved slike virksomheter er at de heller ikke er omfattet av uttaksreglene, jf. mval. § 3-28. Videre er fradragsretten svært begrenset. Det foreligger kun fradragsrett for inngående avgift på kostnader til varer og tjenester som omsettes med merverdiavgift, jf. mval. § 8-2 (2). Det er ikke fradragsrett for inngående avgift på kostnader til driftsmidler og driftskostnader. Dette gjelder selv om anskaffelsen er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten.

Ved innføring av kompensasjonsbestemmelsene i 2004 ble det forutsatt at 11.2 – virksomheter skulle omfattes av retten til kompensasjon. I lovforarbeidene uttales:

«For kommunale enheter som er avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 11 annet ledd, det vil si virksomheter som hovedsakelig har til formål å tilgodese egne behov, forutsetter departementet at den generelle kompensasjonsordningen skal gjelde for den delen av enhetens virksomhet som ikke gir rett til fradrag for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens bestemmelser.»

Dette kan forstås på flere måter. Det kan forstås slik at bruken i avgiftspliktig virksomhet ikke påvirker omfanget av retten til kompensasjon. Det kan også forstås slik at dette kun er en generell presisering av at § 11.2 – virksomheter omfattes av merverdiavgiftskompensasjonsloven.

SpørKOSTRA er chatboten som svarer på konteringsspørsmål og gir råd om hvilken art, funksjon og mva-kode du skal bruke. Kontakt oss for demo

Driftsmidler og driftskostnader

Skattedirektoratet har i brev av 16. august 2019 uttalt at 11.2-virksomheter omfattes av retten til kompensasjon, men at denne er begrenset til den faktiske bruken i kompensasjonsberettiget virksomhet. Dette innebærer at det ikke vil foreligge rett til full kompensasjon på driftsmidler og driftskostnader så lenge disse også er til bruk i den avgiftspliktige delen av virksomheten. Utgjør bruken i den avgiftspliktige delen mer enn 5 prosent vil kommunen vil man etter direktoratets forståelse kun ha rett til forholdsmessig kompensasjon.

Vår erfaring er at kommunene har praktisert full kompensasjon for merverdiavgift på driftsmidler og driftskostnader som gjelder 11.2 virksomheter.

Etter vår oppfatning er det ikke opplagt at direktoratets syn i samsvar med hva som har vært lovgivers intensjon for § 11.2 virksomheter. Direktoratets syn innebærer etter vår oppfatning ett brudd på formålet om å skape størst mulig nøytralitet mellom kommunens egenproduksjon og kjøp fra andre.  

Vår erfaring er at saken vil bli fulgt opp overfor Finansdepartementet.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: