Sticos Fagstoff

Kommunens rett til kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av gang- og sykkelvei

Kommunens rett til kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av gang- og sykkelvei

Har kommunen rett til kompensasjon for merverdiavgift når fylkeskommunen etter ferdigstillelse skal overta og drifte anlegget?

Bernt Ollestad, rådgiver i Sticos

Kommunen vil ha rett til kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring og drift av kommunale gang- og sykkelveier.

Dersom kommunen anlegger en gang- og sykkelvei langs en fylkeskommunal vei, og fylkeskommunen ved ferdigstillelse skal overta og drifte anlegget, vil kommunen ikke ha rett til kompensasjon. Dette er lagt til grunn av Skattedirektoratet i BFU avgitt 16. november 2018.

Kommunen ønsket av trafikale grunner å anlegge en gang- og sykkelvei langs en fylkeskommunal vei. Anlegget sto ikke på fylkeskommunens prioriteringsliste og kommunen ville ikke vente. Anlegget ble anlagt på fylkeskommunal grunn med kommunen som byggherre.  Ved ferdigstillelse skulle anlegget overdras vederlagsfritt til fylkeskommunen.

Skattedirektoratet la til grunn at oppføringen av gang- og sykkelveien skjer til bruk i fylkeskommunal virksomhet. En grunnleggende forutsetning for kompensasjon er at anskaffelsen skal være til bruk i kommunens egen kompenasjonsberettiget virksomhet. Denne forutsetningen vil ikke være til stede i dette tilfelle når det på oppføringstidspunktet er klart at anlegget ved ferdigstillelse skal overtas av fylkeskommunen og inngå som en del av det fylkeskommunale veinettet.

Selv om kommunen av trafikale grunner (sikker skolevei for elevene i grunnskolen) hadde en klar interesse av at anlegget burde bygges, så bli ikke dette vektlagt. Det sentrale for direktoratet var at tilknytningskravet til egen kompensasjonsberettiget virksomhet ikke forelå.

Til sammenligning skal nevnes at et skattekontor i 2015 avga en veiledende uttalelse som trekker i motsatt retning. Uttalelsen er gitt til en fylkeskommune og omhandler bl.a. tilfeller hvor en kommune forskutterer veiprosjekter som er eller skal bli fylkeskommunal vei.

Skattekontoret legger til grunn at kommunen vil ha rett til kompensasjon i disse tilfellene. Det uttales bl. a. følgende:

 «Når kommunen i et tilfelle som det beskrevne (hvor en kommunal vei skal ombygges slik at den får fylkesveistandard og deretter/etter ombyggingen omklassifiseres til fylkesvei) er (formell og reell) kjøper av varer/tjenester som skal benyttes i forbindelse med ombyggingen så kan dette, slik vi forstår det, enten bero på at kommunen er forpliktet til dette i henhold til lov, eller på at kommunen frivillig har forpliktet seg til dette i henhold til avtale med fylkeskommunen. Uansett hvilket av disse to alternativene som er aktuelt antar skattekontoret at kjøpet må anses å skje som et ledd i kommunens rolle som kommunal veimyndighet. Dette fordi ombyggingen/omklassifiseringen av veien må forutsettes å ha (normalt positive) konsekvenser for trafikkavviklingen/veinettet i kommunen. Dette medfører at kommunen blir kompensasjonsberettiget for slike kjøp.»

Skattekontoret synes ved sin vurdering å se bort fra at veien skal omklassifiseres til fylkeskommunal vei, og at bygging skjer på fylkeskommunal grunn. Det legges avgjørende vekt på situasjonen på oppføringstidspunktet.

Med bakgrunn i Skattedirektoratets standpunkt i ovennevnte BFU, bør kommuner som velger å stå som byggherre ved bygging av veier, gang- og sykkelveier som skal overtas av fylkeskommunen, være bevisst på at retten til kompensasjon kan bli avskåret. (Fylkes)kommunene bør ha et bevisst forhold til hvordan slike utbygginger organiseres.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x