Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Korona og merverdiavgift

Korona og merverdiavgift

I større eller mindre grad påvirker Covid-19 nærmest alle virksomheter, også i regnskapsføringen. Sticos gir nedenfor en oversikt over noen avgiftsmessige forhold knyttet til koronaepidemien. 

Bernt Ollestad, rådgiver i Sticos

Anskaffelser til hjemmekontor

Dette er behandlet i Skattedirektoratets oppdaterte prinsipputtalelse av 13. januar 2021. For avgiftsformål har man valgt å legge seg på de samme vurderinger som er gjort skattemessig. Det sentrale for skattefritak for den ansatte vil være at dette er tiltak som iverksettes for begrensning av smitte og for å opprettholde driften av virksomheten. Videre er det presisert at dette kun gjelder i den ekstraordinære situasjonen samfunnet er i nå, og bare dersom tiltakene arbeidsgiver iverksetter er en direkte følge av denne situasjonen. Hvis anskaffelsene er omfattet av skattefritaket, legger direktoratet til grunn at anskaffelsene ikke anses for å være til privat bruk. Arbeidsgiver vil ha rett til fullt fradrag for inngående avgift så lenge de øvrige vilkår for fradragsrett er oppfylt.

Utgifter til opphold på karantenehotell

Mange virksomheter er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. I den utstrekning arbeidsgiver i Norge har utgifter som følge av at disse må oppholde seg på karantenehotell etter innreise, vil arbeidsgiver ha rett til fradrag for inngående avgift på slike kostnader. Det presiseres at inngående avgift som gjelder servering og lignende ikke kan fradragsføres. Fradragsretten er begrenset til overnattingsdelen.

Smitteverntillegg

En virksomhet kan ha ekstra kostnader knyttet til ulike smitteverntiltak som viderebelastes kundene i form at et smitteverntillegg. Slike gebyr skal avgiftsmessig behandles på samme måte som hovedytelsen. Dersom gebyret er knyttet opp til flere varer/tjenester som avgiftsmessig behandles forskjellig, skal gebyret fordeles til de riktige varene/tjenestene.

Les også: Korona og forholdsmessig fradrag for merverdiavgift

Utvidelse av fristen for tilbakegående avgiftsoppgjør oppføring av bygg for utleie

En frivillig registrert utleier har normalt en frist på 6 måneder regnet fra fullføringstidspunktet, til å inngå en bindende leieavtale med en avgiftspliktig leietaker, for å beholde retten til tilbakegående avgiftsoppgjør. Denne fristen gjelder for byggetiltak som omfattes av justeringsreglene (kapitalvare). Som kapitalvare anses en påkostning hvor inngående avgift utgjør minst NOK 100 000.
Som følge av koronasituasjonen er denne fristen utvidet. Følgende gjelder nå:
For byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021, er fristen utvidet til tolv måneder. For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen satt til 30. juni 2022.

Leiefritak/betalingsutsettelse/ettergivelse av leievederlag

Leiefritak avtales normalt i forbindelse med inngåelse av leiekontrakten og gis for en kortere periode fra oppstart av leieforholdet. Dette anses som en rabatt som skal periodiseres over hele leieperioden.

I forbindelse med korona har leie-/betalingsfritak midt i en leieperiode aktualisert seg betydelig. 

Finansdepartementet har uttalt at leie-/betalingsfritaket som hovedregel kan behandles som en rabatt. Videre kan rabatten periodiseres i den terminen leiefritaket gis. Departementet uttaler videre at en midlertidig periode med leie-/betalingsfritak, ikke endrer på at eiendommen anses som utleid. En periode med leie-/betalingsfritak vil derfor verken avskjære fradragsretten eller være en justeringshendelse.

Dersom det avtales leiefritak eller redusert leie etter fakturering og under/etter levering, er utgangspunktet at dette ikke er en rabatt. Finansdepartementet har ikke kommentert denne situasjonen. Svar avgitt av finansministeren i skriftlig svar på spørsmål i Stortinget kan tyde på at når fakturert husleie i ettertid frafalles, gir ikke dette grunnlag for utstedelse av kreditnota og korrigering av utgående avgift på utleiers hånd. I den grad utleier velger å kreditere husleien, anbefaler Sticos å opplyse om forholdet i merknadsfeltet til mva-meldingen.

Redusert sats fra 12 til 6 %

Den reduserte satsen på 6 % gjelder foreløpig frem til 1. juli 2021. Dette vil gjelde alle virksomheter som omsetter tjenester som normalt skal avgiftsberegnes med 12 %.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Er du ikke abonnent på Sticos Oppslag? Prøv gratis her!

Fradragsretten ved bortfall av omsetning som følge av korona

Mange virksomheter med delt aktivitet bruker omsetning som grunnlag for fordeling. For flere av disse har omsetning uteblitt som følge av nedstenging eller sterkt redusert aktivitet. Spørsmålet er om virksomhetene må endre sin fordelingsnøkkel på grunn av koronasituasjonen.

Det legges til grunn at virksomheten ikke trenger å endre nøkkelen så lenge endringene er en direkte konsekvens av koronasituasjonen. Så lenge det er en helt ekstraordinær situasjon som påvirker omsetningen, skal dette som hovedregel ikke påvirke vurderingen.  Se Skatteetatens brev av 13. januar 2021.

Sticos antar at dette vil gjelde generelt uavhengig av om virksomheten bruker omsetning som grunnlag for fordeling. 

Betalingsutsettelse og avdragsordning for avgiftskrav

Det er gitt særregler om adgangen til å innvilge betalingsutsettelse for avgiftskrav når virksomheten midlertidig ikke er i stand til å betale som følge av korona.

Betalingsutsettelse kan pr. i dag innvilges frem til 28. februar 2021. Samtidig er ordningen med betalingsutsettelse utvidet med en avdragsordning fra 1. april til 1. september 2021. 

Det påløper ordinær forsinkelsesrente (for tiden 8 %) både ved betalingsutsettelse og avdragsordning.

Regjeringen har imidlertid foreslått å forlenge den midlertidige ordningen med betalingsutsettelse til ut juni 2021. Dette vil ikke gjelde avgiftskrav som forfaller etter 12. april 2021. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: