Sticos Fagstoff

Merverdiavgift – frist for å inngå avtale om overdragelse av justeringsforpliktelse

Merverdiavgift – frist for å inngå avtale om overdragelse av justeringsforpliktelse

I en fersk dom fra Gulating lagmannsrett aksepterte retten at man kan reparere for manglende avtale om overdragelse av justeringsforpliktelse så lenge dette skjer innenfor treårsfristen for egenretting. Skatteetatens praksis ble satt til side.

Bernt Ollestad, rådgiver i Sticos

Bakgrunn

Overdragelse av en kapitalvare (byggetiltak) er en justeringshendelse så lenge overdragelsen skjer innenfor justeringsperioden. Overdrager skal som hovedregel forta en samlet tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift for den resterende delen av justeringsperioden. Tilbakeføringen skal skje i terminen overdragelsen finner sted.

Tilbakeføring kan unnlates dersom mottaker kan og samtykker i å overta justeringsforpliktelsen. Dette forutsetter at det inngås en skriftlig avtale mellom partene. Skatteetaten har lagt til grunn at frist for å inngå avtale er sammenfallende med fristen for innsendelsen av mva-meldingen for terminen overdragelsen finner sted.

Det er videre gjennom praksis lagt til grunn at denne fristen er absolutt. Forholdet kan ikke rettes opp ved at partene inngår avtale etter utløpet av fristen.

Mer informasjon om aktuelle problemstillinger og regelendringer innen merverdiavgift finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Gulating lagmannsretts dom av 20. april 2020

I nevnte dom ble statens praksis satt til side. Konkret gjaldt saken en overdragelse av infrastruktur fra en privat utbygger til fylkeskommunen. Avtale om overdragelse av justeringsforpliktelsen ble inngått 18 måneder etter overdragelsen fant sted.

Retten opphever vedtaket og mente partene hadde adgang til å forta egenretting innenfor fristen på 3 år i skatteforvatningsloven § 9-4 (tidligere mval. § 18-3). Retten presiserer i denne forbindelse at avtalen ikke er foranlediget av en varslet kontroll fra skattemyndighetene eller en illojal tilpasning.

Dommen er ikke rettskraftig.

Sticos vurdering av dommen

Utgangspunktet vil fortsatt være at overdrager må foreta en samlet justering hvis det ikke er inngått avtale innenfor fristen for innsendelse av mva-melding for overdragelsen skjer.

Sticos mener at dommen ikke rokker ved dette.

Det sentrale spørsmålet er imidlertid om denne fristen er absolutt, og det er her retten er uenig med statens syn. Innenfor rammene som skatteforvaltningsloven § 9-4 oppstiller, må partene selv kunne foreta egenretting. I hvert fall så lenge dette er basert på et initiativ fra partene.

Hva som blir det endelige utfallet av dette spørsmålet vil bero på hvordan staten vil agere i forhold til avgjørelsen.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: