Statsbudsjettet 2019: Merverdiavgift

Statsbudsjettet 2019: Merverdiavgift

Det er i budsjettet for 2019 ikke foreslått noen regelendringer på merverdiavgiftsområdet. I budsjettet omtales likevel enkelte endringer som vurderes innført på et senere tidspunkt.

Atle Mæhlum, rådgiver i Sticos

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og bøker

Regjeringen tar sikte på å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og elektroniske bøker fra 1. juli 2019.  Fritaket vil gjelde elektroniske utgaver av trykte tidsskrifter, som ikke behøver å være identiske med trykte tidsskrifter.

I dag er elektroniske tidsskrifter ikke omfattet av fritaket for omsetning av bøker siden det anses som en avgiftspliktig elektronisk tjeneste. E-bøker er derfor avgiftspliktig med 25 prosent. Fordi like tjenester bør avgiftsbelegges likt, vil regjeringen likevel innføre et fritak for merverdiavgift for e-bøker.

Nærmere bestemmelse om fritaket må fastsettes i forskrift som må sendes på høring før ikrafttredelse. Fritaket innebærer også statsstøtte som må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) før det kan tre i kraft. Fritakene kan derfor tidligst innføres fra 1. juli 2019.

LES OGSÅ: Statsbudsjettet 2019: Naturalytelser, tips, diett og kildeskatt.

Merverdiavgift på skadeforsikring

Regjeringen ønsker å utrede nærmere konsekvensen av å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget til å omfatte skadeforsikring. Dette vil kunne følge det alminnelige regelverket for beregning av utgående merverdiavgift på selskapenes omsetning av forsikringspremier og fradragsrett for inngående merverdiavgift på vare- og tjenesteinnsats. Dersom merverdiavgift på skadeforsikring innføres, bør samtidig dagens finansskatt avvikles for denne virksomheten.

En innføring av 25 prosent merverdiavgift på skadeforsikring vil ikke automatisk føre til en tilsvarende premieøkning. Dette skyldes at skadeforsikringsselskapene da vil få fradrag for merverdiavgift på erstatningsutbetalinger og inngående merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester, noe selskapene ikke har i dag.

Regjeringen anslår at nettoeffekten for forbruker vil bli en noe høyere pris på forsikringspremier. For avgiftspliktige næringsdrivende som kan fradragsføre merverdiavgiften på forsikringspremier, vil netto forsikringspremier kunne bli noe redusert.

Avgiftsfritak for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner

Etter gjeldende rett skal det ikke svares merverdiavgift og eventuelle særavgifter og toll ved forsendelser av varer fra utlandet med verdi under 350 kroner inklusive frakt- og forsikringskostnader. Varene er fritatt for deklareringsplikt ved innførsel.

Avgiftsfritaket er delvis begrunnet med at det ellers ville vært uforholdsmessig høye gebyrer knyttet til tollekspedering av vareforsendelser med lav verdi. Samtidig innebærer fritaket en forskjellsbehandling av den norske handelsnæringen. Dette er spesielt merkbart for varer som er omfattet av særavgifter, som sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. Alkoholholdige produkter og tobakksvarer omfattes ikke av fritaket.

Pr i dag er det tilsvarende fritaksregler i EU, men disse er vedtatt avviklet fra 2021. Dette medfører at en selger som driver virksomhet med salg av småsendinger til EU fra tredjeland, som Norge, da må betale merverdiavgift fra første krone for varer som sendes til EU. Fra samme tidspunkt vil EU innføre forenklede fortollingsrutiner for å effektivisere denne handelen. 

På grunn av den utredningen som foregår i EU foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2019 ingen endring i fritaksreglene. Departementet vil imidlertid følge med på utviklingen i EU, og etter hvert som det blir klarere hvilke løsninger EU velger å innføre, vil departementet vurdere om tilsvarende løsninger også bør innføres i Norge. 

TRENGER DU KUNNSKAP OM MERVERDIAGIFT? Ta et nettkurs fra Sticos

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x