Sticos Fagstoff

Statsbudsjettet 2021: Skatt og merverdiavgift

Statsbudsjettet 2021: Skatt og merverdiavgift

Her er hovedtrekkene i regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene i statsbudsjettet for 2021. 

Rådgivere på fagavdelingen i Sticos

Skatt

Trinnskatt 

Det foreslås at satsene i trinn 1 og 2 i trinnskatten reduseres med 0,2 prosentenheter. Satsene i trinn 3 og 4 videreføres uendret. Regjeringen foreslår å justere innslagspunktene og satsene i tråd med nedenstående: 

TRINNSKATT

 

Trinn 1 innslagspunkt

184 800 kr

Sats

1,7 %

Trinn 2 innslagspunkt

260 100 kr

Sats

4,0 %

Trinn 3 innslagspunkt*

651 250 kr

Sats

13,2  %

Trinn 4 innslagspunkt

1 021 550 kr

Sats

16,2 %

NB: For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 11,2 pst. i trinn 3

Trygdeavgift – økt nedre grense 

Nedre grensen for å betale trygdeavgift foreslås økt med 5 000 kroner fra 54 650 kroner til 59 650 kroner. 

Minstefradrag i lønn og trygd 

Det foreslås å øke prosentsatsen i minstefradraget i lønn og trygd med 1 prosentenhet, fra 45 til 46 prosent. Maksimalt minstefradrag foreslås økt i tråd med forventet lønnsvekst. 

Minstefradrag i pensjon 

Prosentsatsen i minstefradraget i pensjon foreslås også økt med 1 prosentenhet, fra 31 til 32 prosent. Maksimalt minstefradrag foreslås økt i tråd med forventet vekst i ordinær alderspensjon. 

Bunnbeløpet i reisefradraget 

Bunnbeløpet i reisefradraget foreslås økt med anslått prisvekst fra 23 100 kroner til 23 900 kroner, 

Særskilt skattefradrag for pensjonister  

Regjeringen foreslår at det maksimale beløpet for skattefradraget for pensjonister økes til 32 620 kroner.  

Reindriftsfradraget 

Regjeringen foreslår å øke reindriftsfradraget fra 63 500 kroner til 90 000 kroner, og det maksimale fradraget fra 166 400 kroner til 190 400 kroner i 2021. Satsen i fradraget videreføres uendret på 38 prosent. 

Ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet 

Regjeringen foreslår at den skattefrie rabatten ansatte kan få ved kjøp av aksjer i selskapet de selv jobber i, økes fra 20 til 25 prosent av markedsverdien av aksjen, men maksimalt 7 500 kroner per ansatt i året. 

Begrenset skatteplikt 

Regjeringen foreslår å innføre et tidsavgrenset unntak fra reglene om begrenset skatteplikt. Unntaket skal gjelde for utenlandske foretak som får begrenset skatteplikt til Norge alene av den grunn at ansatte har hjemmekontor i Norge som følge av koronapandemien. 

Boligsparing for ungdom (BSU) 

Regjeringen foreslår at personer som allerede eier en bolig ikke lenger skal få fradrag i skatt gjennom sparing i BSU. 

Regjeringen foreslår samtidig at maksimalt årlig sparebeløp i BSU økes fra 25 000 kroner til 27 500 kroner. 

Formuesskatt – boligverdier berørt av kommunereformen 

For å ivareta skattytere som på grunn av kommunereformen får en brå økning i den beregnede verdien av boligen sin (som utgjør formuesgrunnlaget), foreslår regjeringen at noen skattytere skal kunne bruke den beregnede verdien fra 2019, justert for prisvekst, som formuesgrunnlag for 2020 i en viss periode fremover. 

Formuesskatt – forenklinger i de såkalte sikkerhetsventilene for fast eiendom 

Det foreslås forenklinger i formuesskattereglene som gjelder for verdsettelse av bolig- og næringseiendom, slik at det skal mindre til for å få satt ned verdien av eiendommen basert på takst eller lignende. 

Skattytere som har krav på nedsettelse skal også få en like høy verdsettelsesrabatt som dem som ikke har dokumentert verdien. 

Regjeringen foreslår også en mindre forenkling som innebærer at det er tilstrekkelig å dokumentere verdien av næringseiendom hvert femte år. 

Formuesskatt – verdsettelsesrabatt på aksjer, driftsmidler mv. 

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten på aksjer, driftsmidler fra 35 til 45 prosent i 2021. Det vil gjøre det mer lønnsomt å kanalisere privat sparing til investeringer i næringsvirksomhet og arbeidsplasser. 

Formuesskatt – økt verdsettelse av dyre primærboliger 

Regjeringen foreslår å senke verdsettelsesrabatten til 50 prosent for den delen av en primærboligs verdi som overstiger 15 millioner kroner. 

Formuesskatt – økt verdsettelse av fritidsboliger 

Det foreslås at formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 20 prosent i 2021. 

Forskuddsskatt – senere forfall 

Regjeringen foreslår en måned senere forfall for andre og fjerde termin på forskuddsskatten for personlige skattytere. Det vil si at forfallet utsettes fra 15 mai til 15 juni for andre termin, og fra 15. november til 15. desember for fjerde termin. 

Frikort 

Frikortgrensen foreslås økt fra 55 000 kroner i 2020 til 60 000 kroner i 2021. 

Gaver i arbeidsforhold 

Regjeringen foreslår å øke beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold fra 2 000 kroner til 5 000 kroner i året i 2021. 

Skattefritak for influensa- og pandemivaksiner 

Regjeringen foreslår også å innføre skattefritak for influensavaksine og ev. fremtidige pandemivaksiner finansiert av arbeidsgiver fra 2021. 

Renter og royalty mv. – kildeskatt 

Regjeringen foreslår å innføre 15 prosent kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler. Kildeskatten ilegges betalinger fra norske selskap til nærstående selskap i lavskatteland. 

Hovedformålet med forslaget er å motvirke overskuddsflytting fra Norge, og å motvirke at inntektene ikke skattlegges, eller skattlegges lavt, på mottakers hånd. I tillegg bidrar forslaget til å sikre mer rettferdig konkurranse mellom internasjonale konsern og konsern som har hele sin aktivitet i Norge. 

Opplysningsplikt om tildelte opsjoner i små oppstartselskap 

Regjeringen foreslår at selskap skal ha opplysningsplikt til Skatteetaten om tildelte opsjoner i den gunstige opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap. Formålet med forslaget er blant annet å kunne få informasjon om hvor mange bedrifter som benytter seg av den gunstige opsjonsordningen, og i hvilket omfang. 

Oppheve arveavgift for dødsfall før 2014 

Regjeringen foreslår å oppheve arveavgiften på arv for dødsfall før 2014. 

Eiendomsskatt – fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg 

Regjeringen foreslår at anlegg som brukes til reindrift fritas for eiendomsskatt. 

Vannkraft – grunnrenteskatt 

Regjeringen foreslår at kraftforetak kan utgiftsføre nye investeringskostnader i grunnrenteskatten i samme år som investeringen gjøres. I dag utgiftsføres investeringene gjennom avskrivninger og friinntekt over en periode på inntil 67 år. 

Regjeringens forslag vil tilføre kraftforetakene betydelig likviditet (800 mill. kroner for 2021) fordi selskapene vil betale mindre skatt i de årene de investerer. Over tid er omleggingen provenynøytral for staten fordi skattebetalingene vil øke i senere år. 

Forslaget vil legge til rette for lønnsomme investeringer i både nye kraftverk og i oppgraderinger. 

Les også: Statsbudsjettet 2021: Lønn og arbeidsrett

Merverdiavgift: 

Alternativ behandling  

Regjeringen foreslår å oppheve merverdiavgiftsunntaket for alternativ behandling, slik at disse tjenestene blir merverdiavgiftspliktige. 

Alternativ behandling som inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp som ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag, unntas fra merverdiavgiftsplikt. Unntaket forutsetter at helsehjelpen finansieres helt eller delvis av det offentlige. 

Det foreslås at endringen trer i kraft 1. januar 2021. For osteopater og naprapater trer endringen i kraft 1. juli 2021. 

 Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling  

Regjeringen foreslår at omsetning av kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling skal bli merverdiavgiftspliktig. 

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling der inngrepet eller behandlingen er medisinsk begrunnet og finansieres helt eller delvis av det offentlige, skal fortsatt være unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Medisinsk begrunnet inngrep eller behandling innen tannhelsetjenesteområdet vil fortsatt være unntatt, selv om det ikke er finansiert helt eller delvis av det offentlige. 

De foreslås at endringen trer i kraft 1. januar 2021. 

Tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri  

Regjeringen foreslår å endre reglene for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri, slik at utstedelsen av salgsdokument kan utsettes til arbeidet er fullført. 

Det foreslås at endringen trer i kraft 1. januar 2021. 

Overgangsordning i forbindelse med avviklingen av 350-kronersgrensen - orienteringssak  

Departementet tar sikte på å videreføre deklarasjonsfritaket for varer med verdi under 350 kroner inntil EUs system er på plass 1. juli 2021, men med en stadig mer skjerpet kontroll av etterlevelsen. 

Merverdiavgiftskompensasjon 

Undervisningssektoren - orienteringssak  

Finansdepartementet vil se nærmere på rekkevidden av kompensasjonsretten for private virksomheter, sett i lys av en dom i Høyesterett om vilkåret «pålagt å utføre ved lov». 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: