Sticos Fagstoff

Korona: Endring i beslutning om utbytte for 2019

Korona: Endring i beslutning om utbytte for 2019

Mange har allerede godkjent årsregnskapet for 2019 og besluttet utdeling av utbytte. Krisetidene som følge av koronaviruset kan gjøre at styret må eller vil endre på denne beslutningen. Hvordan skal dette håndteres?

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

Denne artikkelen oppdateres fortløpende med gjeldende regelverk.

Mange foretak kommer i disse dager til at det ikke vil være forsvarlig, eller de ønsker av andre årsaker ikke å utbetale utbytte. Betyr dette at de må endre regnskapet, eller kan alternativet være å holde tilbake utbetalingen?

Styrets ansvar

Styret er ansvarlig for at selskapet til enhver tid har forsvarlig egenkapital og likviditet.

Hvis regnskapet er vedtatt, men utbytte ikke er utbetalt og det ikke vil være forsvarlig å utbetale, må beslutningen gjøres om. Det vil si at styret må endre regnskapet, innkalle til ekstraordinær generalforsamling og sende inn regnskapet på nytt.

Det kan også være selskap som synes situasjonen nå er veldig uavklart og ønsker å gjøre om sin beslutning. Da er beste løsningen å endre regnskapet.

Hvis regnskapet ikke er behandlet ennå, så vil mange konkludere med at det ikke vil være forsvarlig å avsette til utbytte. Eller man ønsker på grunn av den usikre situasjonen å være på den sikre siden.

Velger man å avsette, så husk at styret må dokumentere sin vurdering av forsvarlig egenkapital og likviditet. Det er også en mulighet å utsette og heller velge tilleggsutbytte eller ekstraordinært utbytte hvis situasjonen endrer seg i løpet av året.

Les også: Korona: Konsekvenser for regnskapet

Utbytte blir ikke utbetalt – hva betyr det for aksjonæren?

Er det et reelt alternativ å la være å endre beslutning om utbytte, og dermed la være å endre regnskapet, og heller holde utbetaling tilbake?

Utbytte er skattepliktig for aksjonæren i vedtaksåret. Utbytte avsatt for 2019 vil i utgangspunktet bli beskattet for inntekståret 2020.

Aksjonæren vil ikke bli skattlagt hvis selskapet gjør om utbyttebeslutningen sin, og dette er begrunnet med betalingsvansker. Det er den situasjonen mange er i nå. Her må altså beslutningen og regnskapet endres. Se også om Skattedirektoratets uttalelse på dette punkt senere i artikkelen.

Noen synes kanskje det enkleste vil være å utsette utbetalingen av utbytte. Utbytte kommer da til beskatning for 2020 for personlige aksjonærer. Det vil ikke være et alternativ hvis styret finner at det ikke er forsvarlig å utbetale på utbetalingstidspunktet. Da må beslutningen endres.

Er det gitt utbytte til et selskap er det 3% av utbytte som beskattes. Det er som følge av fritaksmetoden.  Er det innenfor et skattekonsern dvs. over 90% eie, er det ingen beskatning.

Etter aksjeloven må selskapet utbetale utbytte senest seks måneder etter vedtaket. Aksjonær kan velge å la pengene stå utover seks måneder, men må allikevel skatte av det. Drøyer dette ut i tid bør det etter hvert formaliseres til et lån; gjeld til aksjonær. Eventuell tilbakeføring til egenkapital vil kreve en kapitalforhøyelse med gjeldskonvertering.

Det som er viktig å få med seg i denne sammenheng er at hvis det er aksjonær som har tatt initiativet til å avvente utbetaling av utbytte, så vil aksjonær risikere å ikke få fradrag for tap hvis selskapet skulle gå konkurs senere. Det vil da bli behandlet som tap på fordring for aksjonæren. 

Det er altså kjempeviktig å få gjort rette beslutninger med vedtak fra styret og generalforsamling. Det kan være lett å handle for kjapt og ikke tenke over disse problemstillingene i den krevende situasjonen vi er i nå.

Det anbefales derfor å gjøre om beslutningen om utbytte og endre regnskapet i stedet for å vurdere å sette utbetaling på vent. For mange vil det ikke være noe alternativ på grunn av likviditetssituasjonen. Det vil også være i aksjonærenes interesse at utbyttet endres. Omgjøring av utbytte som er vedtatt av generalforsamlingen vil normalt kreve samtykke fra alle aksjonærer.

Skattedirektoratets uttalelse

Skattedirektoratet har 31.mars kommet med en uttalelse rundt spørsmålet om beskatning av aksjonær av vedtatt utbytte. Det er som følge av koronapandemien. Denne konkluderer med at skattlegging av utbytte i 2020 kan unnlates dersom en beslutning om utdeling av utbytte omgjøres. Det forutsettes at omgjøringen skjer før utbetalingen gjennomføres og senest innen årsskiftet samt at omgjøringen skyldes forholdsregler som selskapet tar for å sikre kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av koronapandemien. Det er videre en forutsetning at det foreligger en beslutning om å omgjøre utbyttevedtaket fra kompetent organ og at omgjøringsbeslutningen er selskapsrettslig gyldig.

Bakgrunnen for dette et at skattedirektoratet ser at selv om et selskap ikke har betalingsvanskeligheter er situasjonen som har oppstått for mange nå usikker og uforutsigbar. Utbetaling av besluttet utbytte kan i denne situasjonen medføre usikkerhet knyttet til om selskapet fremover vil ha forsvarlig egenkapital og tilstrekkelig likviditet.  

Formuesskatt

Det er ingen hemmelighet at mange aksjeselskaper setter av utbytte fordi aksjonær må ha penger til å betale formuesskatt av aksjene. Det er midlertidig endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

Det innføres en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.

Krisetiltak fra regjeringen – 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter

Stortinget vedtok i forrige uke den statlige garantiordningen for små og mellomstore bedrifter. Lovforslaget som mest sannsynlig blir vedtatt denne uke, inneholder ikke et generelt forbud mot å utbetale utbytte. De politiske partiene var uenige på dette punktet, men landet altså på at det ikke skulle settes forbud.

Utbytteutbetalinger vil allikevel være et moment i vurderingen av om det foreligger et akutt likviditetsbehov som følge av koronautbruddet. Det er et vilkår for å kunne benytte seg av ordningen. Departementet legger til grunn at det å stå overfor akutt likviditetsmangel i liten grad kan være forenlig med utbyttebetalinger og annen utdeling av bedriftens midler, og antar at bedrifter som nyter godt av lån under garantiordningen, nøye vil vurdere hvordan eventuelt overskudd bør disponeres inntil garanterte lån er innfridd

Les også: Korona: Styremøter og generalforsamling uten fysisk møte

 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: