Korona: Dette er kompensasjonsordning 2

Korona: Dette er kompensasjonsordning 2

Den nye kompensasjonsordningen skal gi tilskudd til bedrifter med stort omsetningsfall i perioden september til april. Her er hovedtrekkene i ordningen.

Mari Hamnes, rådgiver i Sticos

Kompensasjonsordning 2 er en forlengelse av kompensasjonsordningen for mars-august. Det er en generell ordning som gir tilskudd til foretak som har hatt omsetningsfall på 30 % eller mer. For å sende inn søknad om tilskudd må søknaden på forhånd være bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. Søknader kan sendes inn fra 18. januar.

Beregningsmodell

Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i denne formelen:

Omsetningsfall (i%) x faste uunngåelige kostnader x justeringsfaktor

For å finne ut om ditt foretak har rett til tilskudd må det derfor først regnes ut omsetningsfall for perioden, og det må fastsettes hva som er de faste og uunngåelige kostnadene for perioden.

Justeringsfaktoren er satt til 0,7 for september/oktober, 0,85 for november/desember, og 0,8 for januar/februar. Dette betyr at et foretak med omsetningsfall på 50 % kan få dekket 35 % av sine faste, uunngåelige kostnader for perioden september/oktober.

I kompensasjonsordning 2 er det ingen forskjell i tilskuddet for bedrifter pålagt stengt av staten og ikke, og heller ikke noe egenandel.

I Sticos Oppslag kan du regne ut hvor mye foretaket kan få i tilskudd i vår beregningskalkulator.

Tomånedersperioder

I kompensasjonsordning 2 søker du ikke lenger for hver enkelt måned, men for tomånedersperioder av gangen. Tilskuddsperiodene er:

 1. 1. september til 31. oktober 2020
 2. 1. november til 31. desember 2020
 3. 1. januar til 28. februar 2021

Det er foreslått å forlenge ordningen med 2 måneder til, så den også omfatter mars og april 2021. Det skal altså søkes samlet for september og oktober. Det er omsetningsfallet for denne tomånedersperioden, og de faste uunngåelige kostnadene for tomånedersperioden som er grunnlaget for tilskuddet.

Søknadene for tilskuddsperiodene september/oktober og november/desember kan sendes inn fra 18. januar. Fristen for å sende inn disse søknadene er 14. mars 2021. Det åpnes for å sende inn søknad om tilskudd for januar/februar fra 15. mars til 15. mai 2021.

Omsetningsfall

For å ha rett til tilskudd må foretaket ha omsetningsfall på minst 30 %, som hovedsakelig skyldes koronapandemien. Hvis omsetningsfallet skyldes noe annet, for eksempel planlagt stengning som følge av oppussing, har foretaket ikke rett til tilskudd.

Omsetningsfallet finner du ved å sammenligne omsetningen i tilskuddsperioden med tilsvarende tomånedersperiode året før. Et selskap med 200 000 kr i omsetning i september og oktober 2020, som hadde 1 000 000 kr i omsetning i september og oktober 2019, har et omsetningsfall på 80 %.

En stor forskjell fra kompensasjonsordning 1 er at det ikke er noe vekst- eller sesongfaktor som påvirker omsetningsfallet.

Hvis foretaket ikke var etablert i tilsvarende tomånedersperiode året før, er det omsetningen for januar og februar 2020 som er grunnlaget for beregning av omsetningsfallet. Dette gjelder også for foretak som var registrerte, men som likevel ikke hadde omsetning i tilsvarende tomånedersperiode året før.

At selskapet har utvidet virksomheten sin, for eksempel gjennom etablering av nye avdelinger, gir ikke grunnlag for å benytte januar/februar 2020 ved beregning av omsetningsfallet.

Omsetningsbegrepet

Med omsetning menes inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført. Her er det opptjent inntekt som skal oppgis, selv om den ikke er fakturert. Inntekten må derfor være riktig periodisert før søknaden kan fylles ut. Erstatning for slik inntekt, som offentlige tilskudd og inntektssikring gitt i forbindelse med koronapandemien skal også inngå. Mottar du denne typen tilskudd etter søknaden er sendt inn, må den korrigeres.

Tilskudd etter kompensasjonsordning 1 eller 2, og gaver fra privatpersoner opptil 3 000 kroner, lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb og tilskudd til omstilling i reiselivsnæringen skal likevel holdes utenfor omsetningen i søknaden. 

Faste uunngåelige kostnader

Som faste, uunngåelige kostnader regnes kun kostnader som kan føres i disse postene i næringsoppgaven:

 • post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler
 • post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
 • post 6340 Lys og varme
 • post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer. Generelle renholdstjenester inngår ikke.
 • post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
 • post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler
 • post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
 • post 7500 Forsikringspremie.

I tillegg inngår:

 • eventuelle nødvendige kostnader til dyrestell, fôr og veterinær
 • netto rentekostnader, begrenset oppad til 1,5 prosent av lånebeløpet i tilskuddsperioden

Dette er samme type kostnader som i kompensasjonsordning 1. Det er kostnader som hører til perioden du søker for som skal inngå, uavhengig av når de betales. Også her må det gjøres en jobb for å få riktig periodisering før innsendelse av søknaden. Kostnaden må knytte seg til avtale inngått før 1. september 2020.

Leasingkostnader tas med uavhengig av om de er balanseført som finansiell eller operasjonell leasing. Her settes kostnaden til leiebeløp fordelt jevnt over perioden leiebeløpet gjelder.

Del av leiekostnad som gjelder tilleggstjenester i form av service, bemanning mv. tas ikke med. Kostnadene skal reduseres med rabatter, prisreduksjoner o.l. som gis for perioden støtten gjelder.

Kun kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået i bedriften er faste og uunngåelige kostnader. Dette betyr at du ikke kan føre opp variable kostnader som inngår i disse postene. For eksempel må den delen av husleiekostnaden som varierer med foretakets omsetning tas ut, siden dette er en variabel kostnad.

Begrensninger i størrelsen på tilskuddet

Tilskudd opp til 60 millioner kroner per tilskuddsperiode utbetales i sin helhet. Hvis beregnet tilskudd er over 60 millioner per tilskuddsperiode blir det overskytende avkortet med en faktor på 0,5. Maksimalt tilskudd per tilskuddsperiode per foretak/konsern er 160 millioner kroner.

Beregnet tilskudd må være på minst 5 000 kroner. Hvis tilskuddet er lavere, blir det ikke utbetalt.

Tilskuddet kan ikke være høyere enn omsetningsfallet målt i kroner.

Hvis foretaket hadde underskudd i 2019 kan det gi avkortning av tilskuddet. Hvis selskapet har forbedret resultatet sitt i januar og februar 2020 i forhold til 2019, kan dette opplyses om i søknaden. Det gir mindre avkortning av tilskuddet. Foretak som gikk med overskudd i januar og februar 2020 vil ikke få avkortning av tilskuddet selv om de gikk med underskudd i 2019.

Bekreftelse av søknaden

Nytt for kompensasjonsordning 2 er at søknaden må bekreftes før den kan sendes inn. Bekreftelsen må gis av godkjent autorisert regnskapsfører eller revisor, etter det er gjennomført et sett med kontrollhandlinger. Alle som skal søke om tilskudd må derfor ha bistand fra regnskapsfører eller revisor. Dersom du ikke allerede har regnskapsfører eller revisor, anbefaler vi deg å ta kontakt med noen så raskt som mulig, for å unngå store forsinkelser i søknadsprosessen.

Foretaket kan få refundert deler av kostnadene til bekreftelsen. Dette er også nytt for denne runden av kompensasjonsordningen. Foretak som får støtte vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til bekreftelse, opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode. Du blir bedt om å oppgi total kostnad for bekreftelsen i søknadsskjemaet.

Les også: Korona: Kontrollhandlinger og bekreftelse til kompensasjonsordning 2

Ikke omfattet av ordningen

For å søke om tilskudd må selskapet være skattepliktig til Norge, og være registrert før 1. mars 2020. Det er også et vilkår at selskapet må ha ansatte. Enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap hvor innehaver/minst én deltaker har inntekt fra foretaket som sin hovedinntektskilde er likevel omfattet.

Dette er altså en generell ordning som rammer bredt. Foretak innenfor følgende bransjer er likevel ikke omfattet: finansnæringen, olje- og gassutvinningsselskaper, selskaper som driver med produksjon, føringer og distribusjon av elektrisitet, flyselskaper og private barnehager. Foretak som har vært del av en fisjon som er registrert i Foretaksregisteret 1. januar 2020 eller senere er heller ikke omfattet av ordningen.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: