Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrevKorona: Dette er kompensasjonsordning 3

Korona: Dette er kompensasjonsordning 3

Bare foretak med underskudd får kompensasjon for omsetningsfall for tilskuddsperioder fra mars 2021. Uavhengig av underskudd kan foretak kreve kompensasjon for tapt varelager for mars og april.

Brynhild Bakken Kvernmo, rådgiver i Sticos

Kompensasjonsordning 3 gjelder for tilskuddsperiodene mars – april 2021 og mai - juni 2021, og har såpass mange endringer i forhold til kompensasjonsordning 2, at den er hjemlet i en egen forskrift. Vi oppsummerer noen av de viktigste endringene her.

For øvrig viser vi til artikkelen Korona: Dette er kompensasjonsordning 2.

Krav til underskudd

Bare foretak som har underskudd i tilskuddsperioden kan kreve tilskudd. Tilskuddet kan ikke overstige foretakets beregnede underskudd multiplisert med 0,9 for små foretak og 0,7 for mellomstore og store foretak. Foretak med 50 eller flere ansatte og en årlig omsetning eller balansesum på over 10 mill. euro regnes ikke som små i denne sammenhengen.

Underskuddet beregnes som kostnader i tilskuddsperioden minus inntekter, slik:

Kostnader i tilskuddsperioden:

 • Lønn og andre personalkostnader
 • Varekostnad
 • Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
 • Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler​
 • Annen driftskostnad
 • Netto rentekostnader etter § 3-2 tredje ledd, men slik at negativ netto rentekostnad også skal regnes med

Kostnadene skal reduseres med offentlig tilskudd, erstatningsutbetaling fra forsikring og annen dekning for disse kostnadene. Kostnadene skal ikke reduseres med kompensasjon for tapt varelager, men kompensasjon for tapt varelager trekkes fra beregnet underskudd i forbindelse med fastsetting av tilskuddet. Kostnader må kunne henføres til tilskuddsperioden etter regnskapsprinsippene for foretaket, eventuelt etter skattemessige periodiseringsprinsipper for ikke årsregnskapspliktige.

Inntekter i tilskuddsperioden:

 • Omsetning som definert ved beregning av omsetningsfall (dvs. omsetning og noe tilskudd/gaver)
 • Økonomisk kompensasjon til dekning av inntektsbortfall, som andre offentlige tilskudd og erstatningsutbetaling fra forsikringer

Mer informasjon om aktuelle regelendringer som følge av korona finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Beregning av omsetningsfall

For å få tilskudd må omsetningsfallet også i kompensasjonsordning 3 være på 30 prosent eller mer. Ved beregning av omsetningsfall sammenlignes omsetningen med tilsvarende periode for 2019, oppjustert med en endring i konsumprisindeksen fra måneden før sammenligningsperioden til måneden før tilskuddsperioden. Foretak som er registrert mindre enn to år tidligere enn perioden det søkes tilskudd for, eller som ikke hadde omsetning i sammenligningsperioden, skal bruke omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. 

Kompensasjon for tapt varelager

Foretak som ikke har underskudd i tilskuddsperioden kan likevel søke om kompensasjon for tapt varelager for tilskuddsperioden mars - april 2021, dersom de ellers oppfyller kravene. Fra 9. juni ble det også åpnet for at foretak kan søke om slik kompensasjon for tilskuddsperiodene november - desember 2020 og januar - februar 2021 i kompensasjonsordning 2. Foretakene må i tilfelle sende inn ny søknad innen 15. oktober 2021, som må godkjennes av revisor eller autorisert regnskapsfører. 

Vilkårene for kompensasjon for tapt varelager er de samme for begge ordningene:

 • virksomheten av smittevernhensyn er pålagt full skjenkestopp eller stengt i henhold til Covid-19-forskriften eller tilsvarende kommunale forskrifter og
 • varene er ferskvare som næringsmidler, andre bedervelige varer, blomster eller andre planter og
 • varene var bestilt før pålegget om skjenkestopp eller å holde stengt ble gitt og
 • varene utgår på dato, eller forringes slik at de ikke holder salgbar kvalitet, i den nedstengte perioden eller innen 14 dager etter perioden som man er pålagt skjenkestopp eller er pålagt stengt, opphører.

Dokumentasjon for tapt varelager - redegjørelse

Søker skal dokumentere anskaffelseskostnaden for varene og sannsynliggjøre tapet. Det skal utarbeides en skriftlig redegjørelse, der det beskrives 

 • hvorfor tapet oppstod med henvisning til statlig eller kommunalt pålegg om skjenkestopp eller stenging, 
 • hvorfor det ikke var mulig å unngå tapet og 
 • hva som har skjedd med de tapte varene. 

Det skal utarbeides en oppstilling over de enkelte varetypene som det søkes om kompensasjon for, med angivelse av 

 • antall eller mengde og 
 • anskaffelseskostnad 

med henvisning til relevante bokføringsbilag.

Andre endringer

Foretak som først har fått skatteoppgjør på grunnlag av skjønnsfastsetting, kan likevel søke, så lenge det er levert skattemelding for formues- og inntektsskatt, og at nytt skatteoppgjør bygger på denne skattemeldingen. Det er også gjort noen lettelser i bestemmelsen for fisjonerte selskaper. Begge disse endringene gjelder også for kompensasjonsordning 2. 

I tillegg nevner vi følgende endringer i ordningen, som bare gjelder for kompensasjonsordning 3:

 • som faste uunngåelige kostnader inngår også:
  • kostnader til myndighetspålagt tilsyn og kontroll
  • medlemskontingent og omsetningsbasert avgift til et destinasjonsselskap eller et landsdelsselskap 
 • mellomstore og store foretak som var i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien kan ikke søke støtte. Foretaket var i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien dersom foretaket er
  • mellomstort eller stort foretak og årsregnskapet for siste regnskapsår med balansedag før 1. mars 2020 viser at samlet egenkapital utgjør mindre enn halvparten av selskapskapital og overkurs
  • stort foretak og årsregnskapet for begge de to siste regnskapsårene med balansedag før 1. mars 2020 viser at samlet gjeld utgjør mer enn 7,5 ganger samlet egenkapital og at forholdet mellom EBITDA og netto rentekostnader er større enn 1.
 • støttebeløp mellom 40 millioner og 100 millioner avkortes med 50 %
 • maksimalt samlet tilskudd for alle tilskuddsperioder fra mars 2021 er 100 millioner
 • samme revisor eller autorisert regnskapsfører må bekrefte innhold i søknadene for alle foretakene i samme konsern for en tilskuddsperiode
 • oppbevaringsplikten for dokumentasjon for tilskuddsperioder fra mars er utvidet til 10 år
 • nye dokumentasjonskrav
  • oppstilling over foretakets eller konsernets beregnede underskudd i tilskuddsperioden
  • oppstilling over foretakene i konsernet
  • dersom foretaket søker etter regler for små foretak, kreves en oppstilling som viser hvilke foretak som inngår i beregningen av at foretaket oppfyller kriteriene for små foretak.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev


Sticos holder deg oppdatert: