Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrevKorona: Ny lønnsstøtteordning

Korona: Ny lønnsstøtteordning

Du kan søke om lønnsstøtte for permitterte som tas tilbake i arbeid fra 3. mai. Ordningen for 2021 kan gi høyere støttebeløp, og skal være mer fleksibel enn tidligere lønnsstøtteordningen.

Mari Hamnes, rådgiver i Sticos

Det er innført en ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars 2021 til 30. juni 2021. Virksomheter som tar egne permitterte ansatte tilbake i arbeid kan søke om tilskudd fra 3. mai hos Skatteetaten på https://www.skatteetaten.no/lonnsstotte/. Formålet med ordningen er å bidra til at arbeidsgivere tar permitterte raskere tilbake i arbeid.

Viktigste endringer fra tidligere ordning

Den nye ordningen har flere likheter med lønnsstøtteordningen fra 2020. Det er likevel foreslått en del endringer. De viktigste endringene er:

Krav om minst 15 prosent omsetningsfall

Foretak med lavere omsetningsfall enn 15 prosent har ikke rett til støtte. Størrelsen på omsetningsfallet vil påvirke beregningen av støttebeløpet.

Høyere støtte per permittert som tas tilbake

Foretaket kan maksimalt få 25 000 kr per måned per ansatt som tas tilbake fra permittering. Maksimalt støttebeløp oppnås først ved omsetningsfall på 70 prosent.

To støtteperioder

Støtteperiodene er fra 15. mars til og med 30. april, og fra og med 1. mai til og med 30. juni. Arbeidsgiver kan søke om støtte for begge periodene.

Anledning til å re-permittere en ansatt

I denne ordningen kan den ansatte re-permitteres uten at foretaket mister retten til allerede opptjent eller fremtidig støtte. Det vil bidra til å gjøre ordningen mer fleksibel.

Mulighet til å motta gradert støtte

Foretaket kan få gradert støtte for ansatte som delvis tas tilbake fra permittering.

Ordningen åpner også for å ta tilbake ansatte med formål om opplæring og gi økt kompetanse til aktiviteten tar seg opp igjen.

Vi har omtalt hovedtrekkene i den forrige ordningen her: Korona: Ny runde med lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Ansatte som omfattes

Det kan søkes om tilskudd for ansatte som er tatt tilbake fra permittering. For å gi rett til støtte må den ansatte ha vært helt eller delvis permittert per 5. mars 2021 og på minst en av følgende datoer:

  • 15. november 2020
  • 1. desember 2020
  • 15. desember 2020
  • 31. desember 2020
  • 15. januar 2021

Det er nok at den ansatte var permittert på én av de fem datoene i november/desember/januar, i tillegg til 5. mars. Den ansatte må altså ikke ha vært permittert i hele perioden. Dette kriteriet skal likevel bidra til at ordningen treffer de som har vært permitterte over lengre tid.

Arbeidsgiver kan ikke motta støtte og samtidig permittere eller si opp ansatte i sammenlignbare stillinger.

Beregning av tilskuddet

Støttebeløpet beregnes ut ifra antall kalenderdager den permitterte har vært i arbeid i støtteperioden. Støtten graderes ut fra den ansattes permitteringsgrad, stillingsprosent og omsetningsfallet til virksomheten. Er omsetningsfallet på minst 70 prosent gir det rett til 25 000 kr i tilskudd per måned per fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering. Ved lavere omsetningsfall avkortes tilskuddet lineært ned til 10 000 kroner for omsetningsfall på 15 prosent.

Det gis også tilskudd for å ta tilbake lærlinger fra permittering. Dette tilskuddet beregnes etter de samme reglene som andre ansatte, men er begrenset oppad til 15 000 kr.

For institusjoner eller organisasjoner som er omfattet av Skatteloven § 2-32 og som ikke driver skattepliktig virksomhet er det ikke krav om omsetningsfall for å få tilskudd. For disse gis det tilskudd på maksimalt 15 000 kr per ansatt som tas tilbake.

Søknadsfrist

Søknadsportalen vil være åpen i periodene 3. - 31. mai og 1. - 30. september. Endelig søknadsfrist for begge periodene er 30. september. Utbetalingen vil skje etterskuddsvis i to etapper. Ønsker man utbetaling for første periode før sommeren er søknadsfristen 31.mai. Det forutsetter at søknaden ikke må gjennom manuell behandling.

Alle regelendringer vedrørende korona finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!


Sticos holder deg oppdatert: