Norsk regnskapsregulering i et vakum

Norsk regnskapsregulering i et vakum

Det er fortsatt uavklart hvordan Finansdepartementet kommer til å følge opp forslaget til ny regnskapslov som kom i 2015, og Regnskapsstiftelsen melder nå at det ikke er forsvarlig å fortsette arbeidet med ny norsk regnskapsstandard før dette er avklart. Heller ikke eksisterende standarder vil bli oppdatert. Dette gir en uholdbar situasjon for både regnskapsbrukerne og næringslivet.

Regnskapsstiftelsen gjenopptar ikke arbeidet med ny regnskapsstandard

Mens resten av verden utvikler seg i rasende tempo når det gjelder ny teknologi, nye forretningsmodeller, nye produktområder og større grad av internasjonalisering, har behovet for modernisert regelverk og veiledning om god regnskapsskikk blitt større og større. Vi har også en oversittet frist for å gjennomføre EØS-forpliktelse om å implementere EUs regnskapsdirektiv (direktiv 2013/34/EU). I utgangspunktet var det lagt opp til at EUs regnskapsdirektiv skulle gjennomføres i nasjonal lovgivning innen utløpet av 2015. Regnskapsstiftelsen finner det nå uforsvarlig å fortsette arbeidet med ny standard, og vil heller ikke oppdatere gjeldende standarder. Konsekvensen er en situasjon med lite oppdatert og uavklart utvikling av regnskapsregulering i Norge.

Les også: En kronglete vei mot IFRS-inspirert regnskapslovgivning

Finansdepartementets ansvar

Regnskapsstiftelsen viser til at det er myndighetenes primæransvar å sørge for god nok informasjon til å kunne etterleve regelverk. Utdyping i form av standarder er et godt supplement og kan erstatte forskrifter, men det er ikke gitt at dette skal finansieres av aktørene.

Regnskapsstiftelsen har brukt store ressurser på ny standard de siste årene, og mener nå at det ikke er forsvarlig å fortsette arbeidet før det foreligger en avklaring fra departementet om hvordan forslaget til ny regnskapslov vil følges opp. Regnskapsstiftelsen har finansiert arbeidet ved stor dugnadsinnsats og oppsparte midler fra konferanser, og jobber nå med mulige løsninger for fremtidig finansiering av standardsettingen.

Les også: Når får vi ny regnskapslov?

Historikk

2013

NRS starter arbeid med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak basert på gjeldende regnskapslov

2014 - april

NRS publiserer høringsutkast på ny regnskapsstandard før øvrige foretak basert på IFRS for SME’s

2014 - september

Regnskapslovutvalget oppnevnes

2014 - oktober

Høringsfrist for ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak

2015 – juni

Delrapport 1 fra regnskapslovutvalget overleveres Finansdepartementet

2016 – juni

Delrapport 2 fra regnskapslovutvalget overleveres Finansdepartementet

2017 – juni

Noen endringer i regnskapsloven fastsettes. De flest endringene, herunder tilpasning til IFRS for SME’s, følges imidlertid ikke opp

2017 - juni

Regnskapsstiftelsen sender brev til Finansminister Siv Jensen om manglende fremdrift i arbeidet med ny regnskapslov

2018 - mai

NRS gjenopptar arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak – innenfor rammene av gjeldende regnskapslov

2018 - november

NRS gjenopptar ikke arbeidet med ny regnskapsstandard

 

Hold deg oppdatert. Med Sticos Proff blir du hurtig informert om forslag, endringer og vedtak innen fagområdene regnskap, skatt, avgift, lønn og personal.
Les hvordan du kan få mer ut av Sticos Oppslag her.

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x