Sticos Fagstoff

SAF-T: Hvem omfattes av regelverket?

SAF-T: Hvem omfattes av regelverket?

Bokføringspliktige er fra 1. januar 2020 forpliktet til å gjengi elektronisk bokførte opplysninger i standardformatet SAF-T, eller Standard Audit File - Tax. 

Hoan van Nguyen, rådgiver i Sticos

Kravet omfatter i første omgang de bokførte opplysningene, det vil si innholdet i hovedbok og reskontroer, samt merverdiavgiftskoder.

Med Sticos Oppslag er du alltid oppdatert innen regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal

Unntak

Kravet om å rapportere i SAF-T-fil skal gjelde for alle bokføringspliktige, med unntak av:

  • Virksomheter som har mindre enn 5 millioner kroner i omsetning eksklusiv merverdiavgift, og som ikke har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig

  • Virksomheter med «få transaksjoner» som tilsvarer 600 bilag i året, og som ikke har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig

Unntakene vil altså ikke gjelde hvis bokførte opplysninger er elektronisk tilgjengelig etter Bokføringsloven § 13b.

Dispensasjon

Skattedirektoratet kan etter søknad i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet til SAF-T regnskap, herunder gi utsettelse med å oppfylle kravet. Ved behandlingen av søknader legges det vekt på forhold som ligger utenfor den bokføringspliktiges kontroll. Et eksempel kan være hvor det er inngått kontrakt med systemleverandør i god tid før 1. januar 2020 om levering av SAF-T regnskap funksjonalitet innen årsskiftet, men hvor leverandøren likevel ikke klarer å levere til avtalt tid. Et annet eksempel kan være at dersom det i 2019 er fattet beslutning om at virksomheten skal avvikles i 2020, er dette et moment som taler for at det kan innvilges dispensasjon.

En søknad om tidsbegrenset dispensasjon bør inneholde følgende opplysninger:

  • En begrunnelse for søknaden, herunder opplysninger om når arbeidet startet og var planlagt ferdigstilt, og hvilke hendelser/årsaker som er oppstått underveis

  • Ny og oppdatert arbeidsplan med tidslinje for når arbeidet planlegges ferdigstilt

En søknad om permanent dispensasjon bør inneholde:

  • En begrunnelse for søknaden, herunder opplysninger om hvorfor kravet til SAF-T regnskap ikke kan oppfylles.

Sticos Kurs: Ta etterutdanning når det passer deg med nettkurs, eller bestill et skreddersydd internkurs for din bedrift

Nærmere om SAF-T-regnskapet

SAF-T er en internasjonal OECD-standard for elektronisk utveksling av et definert sett av regnskapsdata i et standardisert format. Norge har valgt å benytte standarden med XML-format. Bokførte opplysninger for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2020 eller senere må derfor kunne rapporteres elektronisk på en XML-fil. Bokføringspliktige må ved bokettersyn kunne sende inn regnskapstall spesifisert etter en slik struktur. Dette innebærer i praksis at kontoene som den bokføringspliktige benytter må kunne kobles til minst en av følgende:

  • en tosifret eller firesifret standard SAF-T-kontoplan

  • postene i næringsoppgaven (RF-1167, RF-1175, RF-1170, RF-1173)

  • næringsrapport skatt (RF-1349, RF-1342)

  • skattemelding for petroleumsskatt

  • KOSTRA kontoplan

Vil dette bety ny kontoplan eller mye tilpasning av kontoplanen?

Rapportering etter en tosifret kontoplan vil for de fleste innebære liten eller ingen krevende jobb. Den tosifrete kontostrukturen samsvarer i det store og hele med kontogruppene i Sticos Oppslag og NS 4102. Det er også tillatt å «mappe» mot postene i næringsoppgaven.

Ved avvikende kontoplan, for eksempel ved kontoplan tilpasset rapportering til utenlandsk morselskap, kan det innebære en detaljert gjennomgang av kontoplanen for knytning mot poster i næringsoppgaven. Det er imidlertid ikke nødvendig å endre selve kontonumrene som benyttes i dag. Dette må løses av regnskapssystemene, hvor man må kunne knytte og summere den enkelte konto opp mot en «gyldig» tosifret eller firesifret konto eller mot postene i næringsoppgaven. Systemleverandørene må tilpasse regnskapssystemene, slik at systemene støtter den nye standarden, og bokføringspliktige må sørge for at de benytter oppdaterte regnskapssystemer.

Etter vår mening vil man ikke kunne bytte ut sin eksisterende kontoplan med en tosifret kontoplan. Dette fordi andre rapporteringskrav (for eksempel næringsoppgaven) krever større detaljeringsgrad enn to siffer.

Oppsummering

Hovedformålet med SAF-T regnskapet er i første omgang å effektivisere bokettersyn, samt å bedre dataflyten mellom de ulike regnskapssystemene. Innføringen av standardformatet vil gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel. SAF-T-regnskapet vil også kunne gi skattemyndighetene tilgang til mer informasjon og et større detaljnivå enn tidligere. Dette vil igjen gi et bedre analysegrunnlag med hensyn på dypdykk, utplukk og risikovurderinger i forbindelse med kontroller.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: