Sticos Fagstoff

Vedtak i revidert nasjonalbudsjett 2020

Vedtak i revidert nasjonalbudsjett 2020

Dette er de mest sentrale vedtakene som ble sanksjonert i statsråd 23. juni 2020.

Rådgivere på fagavdelingen i Sticos

Lønn  

Redusert arbeidsgiveravgift mai og juni 2020 

Arbeidsgiveravgiften reduseres med fire prosentenheter i mai og juni 2020. I sone V (tiltakssonen) og på Svalbard, der satsen for arbeidsgiveravgift er null, innføres det samtidig en kompensasjonsordning. 

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å oppgi arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlige satsene. 

Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni (3. termin), og sender ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin. 

Forfall for 3. termin er utsatt til 15. Oktober. 

Skatt

Opsjonsskatteordning og skatteinsentivordningen – Oppstartsselskaper  

Stortinget har nå vedtatt enkelte endringer i lovreglene knyttet til opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper og skatteinsentivordningen for innskudd i oppstartsselskaper. Finansdepartementet vil komme med ytterligere endringer til disse ordningene i forskrifts form. Les mer om dette temaet i artikkelen Mer gunstig for ansatte å investere i oppstartsselskaper  

Midlertidig startavskrivninger på 10 prosent for saldogruppe d 

Stortinget har nå innført midlertidig startavskrivning på 10 prosent på driftsmidler i saldogruppe d (maskiner mv.), som erverves fra iverksettelsen og ut 2020. Det innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20 prosent til 30 prosent. 

Tiltaket innebærer statsstøtte og kan ikke settes i kraft før ESAs godkjennelse foreligger. Tiltaket gjelder i utgangspunktet for 2020, og en eventuell videreføring vil bli vurdert i forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2021. 

Rederiskatteordningen – ikke egenendringsadgang mht. valg av skatteregime 

Adgangen for skattepliktige til å rette feil i skattemeldingen tre år tilbake i tid omfatter ikke valg av skatteregime for selskap som oppfyller vilkårene for å skattlegges etter rederiskattereglene. Valg av skatteordning gjøres ved levering av skattemelding. 

Supplerende stønad – uføre flyktninger – skatt 

Fra 1. oktober 2020 gis det supplerende stønad til uføre flyktninger under 67 år. Regjeringen foreslår at ytelsen skal skattlegges på samme måte som uføretrygd, det vil si som lønnsinntekt. 

Petroleumsskatt 

Stortinget har vedtatt en rekke endringer i petroleumsskatteloven, se Prop. 113 L (2019–2020). Les mer i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. 

Kommune  

Eiendomsskatt - maksimal sats for bolig og fritidsbolig fra 2022 

Regjeringen tar sikte på å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig fra 2022, ikke fra 2021 som varslet i Prop. 1 LS (2019–2020) Skatter, avgifter og toll 2020. 

Eiendomsskatt – øke minstegrensen for utskriving 

Minstegrensen for utskriving av eiendomsskatt er nå økt fra 50 til 300 kroner fra og med 2021. 

Merverdiavgift

  • Det er vedtatt å utvide merverdiavgiftsfritaket for aviser og elektronisk nyhetsformidling til også å omfatte dybdejournalistikk.

  • Det er vedtatt merverdiavgiftsfritaket for innenlandsk omsetning av ufortollede kjøretøy som skal brukes av ambassader og konsulater samt deres personell.

  • Fritaket for dybdejournalistikk trer i kraft 1. juli 2020 mens fritaket for ufortollede kjøretøy trådte i kraft 23. juni 2020.

Mva-kompensasjon 

  • Det er vedtatt at departementet i forskrift kan gi regler om avvikende foreldelsesfrist for merverdiavgiftskompensasjon.

Arbeidsrett

Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering endres fra 1. september 

Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering blir endret til 10 dager. Endringen trer i kraft 1. september 2020 og gis virkning for permitteringer som settes i verk etter ikrafttredelsen. 

Endringer i stønadsperioden for dagpenger og AAP

Medlemmer som har 19 eller færre uker igjen av dagpengeperioden ved utgangen av juni 2020, får forlenget stønadsperioden til og med 31. oktober 2020. 

Medlemmer som mottar arbeidsavklaringspenger, og som når sin maksimale stønadsperiode etter paragrafen 1. mars 2020 eller senere, får forlenget stønadsperioden til og med 31. oktober 2020. 

Endringene trer i kraft 1. juli. 

Annet 

Tilskudd ved avbrutt permittering 

Lov om tilskudd ved avbrutt permittering ble sanksjonert og trådte i kraft 23. juni 2020. Dette er en midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Tilskuddsordningen innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering. Ordningen gjelder foretak, ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet. 

 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: