Sticos Fagstoff

Viktige frister i 2020

Viktige frister i 2020

Full oversikt over viktige datoer for regnskap, skatt, mva, lønn og kommunal sektor.

 

Årsregnskap og aksjonærregisteroppgave

Frist for levering av Aksjonærregisteroppgaven

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister. Dette er en oversikt over hvem som eier aksjer, og endringer i aksjekapital og eiere. Aksjonærregisteroppgaven må leveres før 31. januar.

Frist for utarbeidelse av årsregnskap og årsberetning
Frist for å utarbeide årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. For foretak med alminnelig regnskapsår blir fristen for utarbeidelsen 30. juni. Dette er den samme fristen som for når årsregnskapet og årsberetningen må godkjennes i en generalforsamling.

Frist for innsendelse av årsregnskap til Regnskapsregisteret
Alle innsendingspliktige (regnskapspliktige) enheter skal sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet, dvs. senest 31.juli. Det er ikke mulig å få lengre frist. Eventuelt forsinkelsesgebyr begynner å løpe fra 1. august.

Bestill gratis Sticos Kalender for 2020 her

Lønn og arbeidsgiveravgift

Frist for innsending av a-melding:

Fristen for å sende inn a-melding er senest den 5. i måneden etter at lønn eller andre ytelser utbetales. Hvis den 5. er en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Frist for årsoppgave til arbeidstaker:

Frist for å sende en årlig sammenstillingsoppgave med innrapporterte opplysningene om inntekter, fradrag og trekk til arbeidstaker er 1. februar. Sammenstillingsoppgaven skal samsvare med skattemeldingen for samme inntektsår.

Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift:

Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skjer terminvis, dvs. 15. annenhver måned. Basert på tilbakemelding fra innsendte a-meldinger får arbeidsgiver informasjon om sum forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for måneden/terminen, samt kontonummer og kid. Dette som grunnlag for betalingen.

Merverdiavgift

Frist for innlevering av ordinær mva-melding og betaling av merverdiavgift:

Fristen innlevering av ordinær mva-melding og betaling av merverdiavgift er én måned og ti dager etter utløpet av hver termin. Faller fristen på en lørdag, søndag eller helligdag, forlenges fristen til den nærmeste påfølgende hverdag.

Frist for innlevering av årlig mva-melding og betaling av merverdiavgift for virksomheter med lav omsetning:

Fristen innlevering av årlig mva-melding og betaling av merverdiavgift er 10. mars året etter. Faller fristen på en lørdag, søndag eller helligdag, forlenges fristen til den nærmeste påfølgende hverdag.

Frist for innlevering av årlig mva-melding og betaling av merverdiavgift for virksomheter innen primærnæringene:

Fristen innlevering av årlig mva-melding og betaling av merverdiavgift er 10. april året etter. Faller fristen på en lørdag, søndag eller helligdag, forlenges fristen til den nærmeste påfølgende hverdag. Faller fristen på en lørdag, søndag eller helligdag, forlenges fristen til den nærmeste påfølgende hverdag.

Frist for innlevering av særskilt mva-melding og betaling av tjenester fra utlandet:

Fristen for innlevering av særskilt mva-melding og betaling av tjenester fra utlandet er én måned og ti dager etter utløpet av hver kvartalsvise termin. Faller fristen på en lørdag, søndag eller helligdag, forlenges fristen til den nærmeste påfølgende hverdag.

Frist for innlevering av ordinær kompensasjonsmelding etter merverdiavgiftskompensasjonsloven:

Fristen innlevering av ordinær kompensasjonsmelding er én måned og ti dager etter utløpet av hver termin. Faller fristen på en lørdag, søndag eller helligdag, forlenges fristen til den nærmeste påfølgende hverdag. For private kompensasjonsberettigede som fremmer krav for hele kalenderåret på sjette periode er fristen en måned og ti dager etter utløpet av denne perioden.

Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner:

Fristen innlevering for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner er 1. september året etter. Faller fristen på en lørdag, søndag eller annen helligdag forlenges fristen til den nærmeste hverdag.

Frist for søknad om kompensasjon for idrettsanlegg:

Fristen innlevering for søknad om kompensasjon for idrettsanlegg er 1. mars året etter.

I Sticos Oppslag finner du alle relevante lover, forskrifter, standarder og uttalelser samlet på ett sted, og oppdatert til enhver tid

Skatt

Frist for innsending av skattemelding og næringsrapport
Alle selskaper som er skattepliktige til Norge skal levere skattemelding og næringsrapport. Frist for dette er 31. mai. Det er her mulig å søke om ytterligere én måneds utsettelse på innleveringen. En utsettelse gis dermed ikke lenger enn til 30. juni.

Levering av skattemelding

  • Næringsdrivende, selskap med deltakerfastsetting (bla. ANS og DA), deltakere i deltakerfastsatte selskaper og skatteytere som er nevnt i skatteloven § 2-2 første ledd (bla. AS og SA), skal levere 31 mai.

  • Alle andre, herunder vanlige lønnstakere og pensjonister, må levere skattemeldingen innen 30 april.

  • Ektefeller med forskjellig frist kan benytte seg av den lengste fristen.

Betaling av forskuddsskatt

  • Upersonlige skatteytere, herunder aksjeselskaper, må betale forskuddsskatt i to like store beløp, med forfall 15 februar og 15 april året etter inntektsåret.

  • Personlige skatteytere må betale forskuddsskatt i 4 like store terminer, med forfall 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november i inntektsåret. 

Skjema om betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted

Skjema RF 1321 «betaling til selvstendig næringsdrivende» skal leveres innen 15. februar av alle næringsdrivende som betalt vederlag for tjenester til en eller flere selvstendig næringsdrivende som ikke har fast forretningssted i Norge. I skjemaet skal man opplyse om samlet vederlag, fordelt per mottaker. Det er noen unntak, blant annet for innkjøp av visse transporttjenester og der betaleren verken har eler vil få fradragsrett for beløpet. 

Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter

Skatteytere kan velge å betale inn ekstra skatt innen 31. mai i året etter inntektsåret, og på denne måten helt slippe renter på dette beløpet. Dette kalles et tilleggsforskudd, og kan gjøres av alle skatteytere uavhengig av om det normalt betaler forskuddsskatt eller ikke. Innbetalinger etter fristen vil kun regnes som en nedbetaling på restskatten og vil dermed dessverre ikke ha noen innvirkning på renteberegningen. 

Frist for å søke om skattefradrag, Skattefunn
Alle bedrifter som har forsknings- og/eller utviklingsprosjekter, eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke Skattefunn om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag. Frist for å søke om skattefradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) er 1. september.

Særegne frister for kommunal sektor

Rammetilskudd

Rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene deles i ti like store terminbeløp som utbetales hver måned unntatt i august og desember.

KOSTRA-rapportering

Sensitive tjenestedata for sosialkontortjenesten, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad og barnevern. Frist 15.01.

Regnskap Kommune

Vedtatt årsbudsjett skal foreligge som eget dokument, og sendes departementet til orientering sammen med budsjett for lånefondet innen 15.01.

Regnskap IKS

Regnskaps- og tjenesterapportering fra interkommunale selskaper oversendes Statistisk Sentralbyrå innen 15.02.

KOSTRA-rapportering.

Rapportering av resterende tjenestedata. Frist 15.02.

Regnskap

Avleggelse av årsregnskap i kommuner og fylkeskommuner innen 15.02.

Avleggelse av årsregnskap i interkommunale selskaper innen 15.02.

Regnskap kirkelige fellesråd og menighetsråd

Frist for årsregnskap og årsrapportering for kirkelige fellesråd og menighetsråd er 15.02.

Revisjon

Frist for revisjonsberetning for interkommunale selskaper og kommuner/fylkeskommuner er 15.03.

KOSTRA-rapportering

SSB publiserer foreløpige nøkkeltall og grunnlagsdata på www.ssb.no 16.03.

Regnskap

Frist for årsberetning for kommuner og fylkeskommuner er 31.03.

Regnskap

Tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Frist 03.04.

KOSTRA-rapportering

Kommunen kontrollerer at rapporterte data SSB for 2018 er korrekte. Oppdages feil, må disse rettes opp, og skjema sendes inn på nytt innen 16.04.

Rapport til SSB for 1. kvartal. Frist 20.04.

Regnskap IKS

Representantskapet skal fastsette årsregnskap med revisjonsberetning for interkommunalt selskap innen 30.04.

KOSTRA-rapportering fordring og gjeld i utlandet

Frist for skjemaet «Fordringer og gjeld overfor utlandet» 15.02

KOSTRA-rapportering

SSB gjennomfører tallkontroller og gir tilbakemelding ved mulige feil i rapporteringen. Kommunen retter eventuelle feil som er avdekket i kontrollen, frist 03.06.

KOSTRA-publisering

SSB publiserer korrigerte nøkkeltall og grunnlagsdata på www.ssb.no 17.06.

Regnskap

Frist for vedtak om årsbudsjett og budsjett for lånefondet for det påfølgende år er 31.12.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: