Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Aksjer – dokumentasjon

Aksjer – dokumentasjon

Hvis foretaket har mye kjøp og salg av aksjer kan det være krevende å følge opp alle transaksjoner. Det bør være en kontroll og dokumentasjon gjennom året for å lette årsoppgjørsarbeidet på dette området. I Sticos Oppslag har vi utarbeidet et skjema som kan hjelpe til med denne jobben. Vi har også fått et nytt ligningsskjema for aksjer eid av selskap.

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

Omløps- eller anleggsaksjer

Det første en må ta stilling til ved bokføring av aksjer er om det er kortsiktige eller langsiktige investeringer. Det er av betydning for verdsettelsen. Kortsiktige investeringer som er markedsbaserte, kan gå innunder definisjonen som handelsportefølje og skal da bokføres til virkelig verdi (unntak for små foretak, som kan velge laveste verdis prinsipp). Følgende illustrasjon gir en oversikt over regelverket.

Aksjer vurdert til virkelig verdi

Vi har laget et skjema i Sticos Oppslag som kan benyttes til å registrere kjøp og salg av aksjer gjennom året. Via dette vil man da pr 31.12 ha kontroll med

  • Balanseposten – konto 1810
  • Gevinst/tap ved salg
  • Verdiregulering
  • Skattemessig gevinst/tap ved salg
  • Mottatt utbytte
  • Midlertidige forskjeller for aksjer utenfor fritaksmetoden

Det er sluttsedlene fra megler som er bilaget for føring av kjøp og salg. VPS-oppgavene vil dokumentere verdien ved årsavslutning.

Fritaksmetoden

Det anbefales å ta stilling til om aksjene er innenfor eller utenfor fritaksmetoden ved anskaffelsen. Det er av betydning for skattemessige beregninger og midlertidige forskjeller. Dette må uansett angis på ligningsskjema RF-1359, som er pliktig vedlegg til selvangivelsen. Det er derfor greit å være ajour med det før årsoppgjøret. Det kan også være fornuftig å skille mellom innenfor og utenfor fritaksmetoden på kontonivå. Les mer om fritaksmetoden i Sticos Oppslag.

Bokføring ved kapitalforvalter - GBS 18

I 2016 fikk vi en ny GBS om hvilke krav man må ha til kapitalforvalter hvis man setter bort bokføring av forvaltningen. Dette innebærer at forvalteren kjøper og selger verdipapirer, fører register over transaksjoner og beholdninger, og rapporterer avkastnings- og beholdningstall til investor. Hvis kapitalforvalter ivaretar kravene til dokumentasjon og sporbarhet vil den bokføringspliktige kunne bokføre sum kjøp og sum salg på grunnlag av handelslister for en gitt periode. Les mer om det i vårt emne Klassifisering og dokumentasjon av kjøp og salg av aksjer. Det anbefales at det uansett utarbeides en skriftlig avtale med kapitalforvalter så det ikke er noen tvil om ansvar og krav. Innholdet i en skriftlig avtale bør oppfylle følgende krav:

  • Sikre den bokføringspliktige innsyn og mulighet for kontroll
  • At kapitalforvalter må følge gjeldende lovkrav (ajourhold, oppbevaring/sikring, kontrollspor, dokumentasjon, spesifikasjoner)
  • Hvilken dokumentasjon og spesifikasjon kapitalforvalter skal utarbeide (hvordan og hvor ofte).

Andre aksjer – langsiktige investeringer

Når det gjelder andre aksjer vil det typisk være balanseposter der det ikke skjer så mye i løpet av året. Eksempel vil være aksjer i datterselskap, tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet. Investeringene er langsiktige og har flere formål enn avkastning. Aksjene skal i selskapsregnskapet bokføres til anskaffelseskost. Regnskapsloven åpner også for egenkapitalmetoden, men prinsippet er lite brukt i norske selskapsregnskap. Det er et prinsipp som må følges i konsernregnskapet for TS og FKV.

Vurdering av disse balansepostene må også dokumenteres ved årsavslutning. Det må blant annet tas stilling til om det kan være nedskrivningsbehov. Utgangspunktet for vurderingen vil være sist oppdaterte regnskap fra selskapet. Med utgangspunktet i det gjøres en vurdering om den reelle egenkapitalen minst tilsvarer bokført verdi, eller om det er et verdifall som ikke er forbigående og dermed vil kreve en nedskrivning. Skjema som kan benyttes for å dokumentere vurderingen finner du i Sticos Oppslag.

Nytt ligningsskjema – RF 1359

Skjema RF-1359 «Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter 2016» erstatter RF-1059 Aksjer og fondsandeler for selskap. Her skal det angis hvilket land selskapet er hjemmehørende og man må krysse av for om gevinst/tap eller utbytte/utdeling er innenfor fritaksmetoden eller ikke. I det nye skjemaet er det lagt opp til at skattepliktige gevinster/tap og utdelinger fra alle finansielle produkter skal medtas. Skjemaet viser totaler som overføres næringsoppgaven.


Sticos holder deg oppdatert: